APCO

[breadcrumb]

Witamy na kursie Approved Public Compliance Officer (APCO)!rejestracja

| KONCEPCJA

Intensywny kurs Approved Public Compliance Officer (APCO) stanowi obok kursów ACO i AFCO jedną z trzech do wyboru ścieżek w ramach pierwszego poziomu kształcenia zawodowego oficerów compliance zgodnie z ramami programu szkoleniowego Instytutu Compliance „ECIP – Ethics, Compliance & Integrity Professional”. Zdobycie certyfikatu APCO jest warunkiem kontynuacji edukacji w programie ECIP na poziomie drugim.

Kurs APCO dedykowany jest szeroko rozumianemu sektorowi publicznemu. Jego celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych we wdrażaniu w jednostkach sektora publicznego systemów zarządzania zgodnością (compliance) w oparciu o Wytyczne CBA w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) oraz dyrektywę UE o ochronie sygnalistów.

| ZALETY CERTYFIKATU APCO

Kurs kończy się testem, którego zdanie jest warunkiem otrzymania certyfikatu APCO. Certyfikat wydawany jest w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej. Dodatkowo certyfikat wystawiony może być również w języku niemieckim.

Z certyfikatem APCO udowodnisz, że:

 • Posiadasz wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania funkcji oficera compliance w jednostce sektora publicznego;
 • Znasz metodykę zarządzania zgodnością w oparciu o normę ISO 37301 Compliance Management Systems (dawniej ISO 19600): od analizy ryzyka compliance, poprzez wdrażanie poszczególnych rozwiązań compliance, po ocenę skuteczności i dokumentację;
 • Potrafisz wdrożyć w swojej organizacji rozwiązania compliance zgodne z Wytycznymi CBA w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności;
 • Masz wiedzę i umiejętności w zakresie wprowadzania w organizacji i zapewnienia skuteczności kanałów informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing) zgodnie z nową dyrektywą UE dot. ochrony sygnalisty oraz prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających;
 • Jesteś w stanie rozpoznać ryzyka compliance w swojej organizacji i efektywnie je mitygować (np. ryzyko korupcji czy konfliktu interesów);
 • Znasz zasadnicze elementy normy ISO 37001 Anti-bribery Management Systems, która odnosi się do zarządzania ryzykiem korupcji;
 • Wiesz, jakie metody compliance zastosować do danego ryzyka compliance;
 • Posiadasz aktualną wiedzę na najwyższym poziomie;
 • Szkolili Cię uznani eksperci posiadający bogate doświadczenia dydaktyczne;
 • Spełniasz wymogi do wzięcia udziału w drugim poziomie kształcenia ECIP – w programie kursowym “Approved Compliance Expert (ACE)

| Dla kogo jest APCO?

Kurs kierowany jest zarówno do osób pełniących już funkcję oficerów compliance, chcących usystematyzować, zaktualizować i pogłębić wiedzę oraz umiejętności w ramach intensywnych zajęć, jak również do osób rozpoczynających przygodę z compliance, chcących zdobyć kwalifikacje z zakresu funkcjonowania systemów zarządzania zgodnością i umiejętności niezbędne dla wykonywania funkcji oficera compliance. Kurs APCO odpowiada aktualnym potrzebom podmiotów publicznych, które wdrażać muszą rozwiązania whistleblowingowe zgodnie z nową dyrektywą UE oraz chcą posiadać struktury compliance zgodne z Wytycznymi CBA.

| Profesjonalne podejście dydaktyczne

Kurs stworzony został przez ekspertów posiadających bogate doświadczenia dydaktyczne. Uzupełnieniem zajęć jest podręcznik „Systemy zarządzania zgodnością – compliance w praktyce”, który dostarczany jest uczestniczkom i uczestnikom w cenie kursu.

| Miejsce i przebieg kursu

Ze względu na aktualną sytuację kurs APCO odbywa się w formie zajęć online z wykorzystaniem programu Zoom, który daje możliwość pełnej interakcji uczestniczek i uczestników kursu. Widoczna jest zarówno prezentacja, jak i osoba prelegenta/ki oraz pozostałych uczestniczek i uczestników. Osoby odbywające szkolenie otrzymują przed jego rozpoczęciem drogą pocztową komplet wydrukowanych materiałów kursowych.

Kurs APCO odbywa się w formie trzech sesji w rytmie: dwa dni szkoleniowe w pierwszym tygodniu – przerwa – dwa dni szkoleniowe w drugim tygodniu – przerwa – egzamin certyfikujący w trzecim tygodniu. Dzięki temu uczestnictwo w kursie nie koliduje z pracą zawodową i pozwala na wywiązywanie się z obowiązków – zarówno zawodowych, jak i rodzinnych. Taka formuła kursu pozwala również na indywidualną pracę z materiałami i przygotowanie do egzaminu certyfikującego Approved Public Compliance Officer. To jednak nie wszystko – Absolwentki i Absolwenci APCO korzystają z dalszych zniżek na organizowane przez Instytut eventy i mają pierwszeństwo zapisów!

Kurs APCO to więc cztery intensywne dni szkoleniowe oraz egzamin zaplanowany na pół dnia. Zapraszamy do zapoznania z programem i przebiegiem kursu APCO.

Trening I: Wprowadzenie do zarządzania zgodnością w jednostce sektora publicznego w oparciu o Wytyczne CBA i normy ISO. Metodyka analizy ryzyk compliance i ich mitygacji

Kurs rozpoczyna praktyczne wprowadzenie w rozwój, cele i funkcje zarządzania zgodnością. Przedstawiane są węzłowo krajowe, zagraniczne i międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania zgodnością. Szczególny punkt ciężkości położony jest na omówienie Wytycznych CBA oraz identyfikację ich poszczególnych elementów. Następnie ma miejsce zestawienie tych elementów z wymaganiami normy ISO 37301 Compliance Management Systems (dawniej ISO 19600). Omawiane są poszczególne kroki wdrażania systemu zarządzania zgodnością (Compliance Management System, CMS) w oparciu o normę ISO 37301, a także przedstawiane ogólne założenia normy ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. W ten sposób dochodzi do pokazania, jak w praktyczny sposób wdrażać w podmiocie publicznym konkretne rozwiązania compliance przewidziane w Wytycznych. W dalszej części zajęć następuje omówienie wymagań w zakresie metodyki analizy ryzyk compliance. Uczestnicy w ramach warsztatów prowadzą analizę ryzyk, a następnie rozważają możliwości ich mitygacji. Następuje nauka tworzenia wewnętrznej dokumentacji w obszarze compliance, jak polityka compliance, procedury i wytyczne, kodeks etyki.

Treningi II: System zarządzania zgodnością a inne systemy i funkcje podmiotu publicznego. Przygotowanie do wykonywania zawodu oficera compliance w jednostce sektora publicznego

W drugim dniu kursowym omawiane są interakcje zachodzące między występującymi już w jednostkach sektora publicznego systemami i funkcjami a systemem zarządzania zgodnością, w szczególności odnośnie kontroli zarządczej i audytu. Oficer compliance dzieli się doświadczeniami w zakresie wdrożenia w jednej z agencji systemu zarządzania zgodnością i badania jego skuteczności. Dalsza część zajęć ma charakter warsztatowy: uczestniczki i uczestnicy w oparciu o konkretne stany faktyczne analizują w grupach sytuacje, jakie pojawiać mogą się w pracy oficera compliance i zastanawiają się nad możliwymi ich rozwiązaniami. Następnie omawiane są wyzwania, jakie na drodze zawodowej spotkać mogą oficera compliance, jak również analizowane są cechy i umiejętności, które powinien rozwijać, aby móc skutecznie wdrażać CMS. Ponadto dyskusji poddane są kwestie zagadnień etycznych i ich związku z miernikami skuteczności systemów zarządzania zgodnością.

Treningi III: Wybrane obszary ryzyk zgodności podmiotu publicznego i środki ich mitygacji

Trzeci dzień kursowy rozpoczyna się od omówienia wymagań krajowego ustawodawstwa antykorupcyjnego. Punkt ciężkości położony jest przedstawienie wymogów prawnych w zakresie przeciwdziałania korupcji ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień kontrolnych CBA oraz projektowanych zmian prawnych (ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych). Następuje także omówienie czynników sprzyjających powstawaniu korupcji w podmiocie publicznym oraz wskazywane są praktyczne możliwości mitygacji ryzyka korupcji w oparciu o rozwiązania normy ISO 37001 Anti-bribery management systems. Kolejna część zajęć dotyczy praktycznych aspektów zarządzania konfliktem interesów. Następuje przedstawienie problematyki konfliktu interesów oraz możliwych do zastosowania rozwiązań w zakresie jego unikania. Ostatnia część zajęć wyposażyć ma uczestniczki i uczestników w praktyczne umiejętności prowadzenia wewnętrznych szkoleń compliance w zakresie przeciwdziałania korupcji i innym nadużyciom. W ramach sesji praktycznej istnieje możliwość przekonać się, jakie metody szkoleniowe są najbardziej skuteczne.

Treningi IV: Systemy whistleblowingowe zgodne z wymogami dyrektywy UE o ochronie sygnalisty i prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających

Ostatni dzień szkoleniowy poświęcony jest w całości zagadnieniom wdrażania i zapewnienia w podmiocie publicznym skuteczności systemów informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing) oraz prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających będących następstwem zgłoszenia nieprawidłowości. Celem zajęć jest węzłowe przedstawienie wymogów nowej dyrektywy UE dot. ochrony sygnalisty, a punkt ciężkości położony będzie na praktyczne aspekty jej wdrożenia w organizacji. Rozważane będą m.in. kwestie ochrony sygnalisty, skuteczności i zakresu dokonywania zgłoszeń, wewnętrznych dokumentów regulujących cały proces, ochrony osoby, której zgłoszenie dotyczy i zachowania wymogów ochrony danych (RODO). Zajęcia mają w praktyczny sposób przedstawić wdrażanie w organizacji systemu zgłoszeń od samego początku aż do badania jego skuteczności, jako przedsięwzięcia projektowego. Druga część zajęć dotyczyć będzie kwestii prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, które są wynikiem otrzymania zgłoszenia od sygnalisty. Omówione zostanie, jakie są poszczególne etapy takiego postępowania (cykl „życia” incydentu), jak je prowadzić, w oparciu o jakie dokumenty i jak sporządzić raport końcowy. Zaprezentowane zostaną wymagania odnośnie prowadzenia wewnętrznych rozmów wyjaśniających.

Materiały towarzyszące i przygotowania: Uczestniczki i uczestnicy szkolenia otrzymują podczas pierwszego treningu w cenie kursu obszerne materiały towarzyszące oraz egzemplarz książki „Systemy zarządzania zgodnością – compliance w praktyce”. Na ich podstawie możliwe jest nie tylko przygotowanie się do kolejnych treningów już przed ich realizacją, ale też sukcesywne powtarzanie nabytej wiedzy i umiejętności. Materiały służą przede wszystkim do przygotowania do egzaminu certyfikującego APCO. Obecnie materiały wysyłane są kurierem przed rozpoczęciem zajęć online.

Certyfikat APCO: Kurs kończy się egzaminem pisemnym w formie testu jednokrotnego wyboru. Zdanie egzaminu przez osiągnięcie min. 40% poprawnych odpowiedzi jest warunkiem otrzymania certyfikatu Approved Public Compliance Officer. Certyfikat wydaje Instytut Compliance. Egzamin są w stanie zdać uczestniczki i uczestnicy, którzy aktywnie brali udział we wszystkich zajęciach oraz zapoznali się z dobranymi tematycznie materiałami towarzyszącymi do kursu. Zdobycie certyfikatu APCO oznacza ukończenie pierwszego stopnia kształcenia w ramach programu szkoleniowego „Ethics, Compliance & Integrity Professional” i jest jednocześnie warunkiem przystąpienia do programu Approved Compliance Expert (ACE).

rejestracja

| Kolejne edycje ONLINE

EDYCJA WIOSNA 2021:

 • 01.03.2021 | Trening I | Wprowadzenie do zarządzania zgodnością w jednostce sektora publicznego w oparciu o Wytyczne CBA i normy ISO. Metodyka analizy ryzyk compliance i ich mitygacji
 • 02.03.2021 | Trening II | System zarządzania zgodnością a inne systemy i funkcje podmiotu publicznego. Przygotowanie do wykonywania zawodu oficera compliance w jednostce sektora publicznego
 • 08.03.2021 | Trening III | Wybrane obszary ryzyk zgodności podmiotu publicznego i środki ich mitygacji
 • 09.03.2021 | Trening IV | Systemy whistleblowingowe zgodne z wymogami dyrektywy UE o ochronie sygnalisty i prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających
 • 15.03.2021 | Egzamin online

| Trenerzy na kursie APCO

Dobierając ekspertów, którzy prowadzą nasze treningi, kierujemy się wieloma przesłankami, wśród nich najważniejsze to: ekspertyza, wiedza, doświadczenie, umiejętności pedagogiczne. Nasi trenerzy są ekspertami z wieloletnim doświadczeniem z różnych dziedzin compliance. Wśród nich są między innymi:*

Iwona Bogucka, ACO, ACE

II Wiceprezes, Członek Zarządu IIA Polska. Prawnik, specjalista prawa dowodowego, kryminalistyki oraz nauk pokrewnych. Biegły sądowy z audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Analityk zarządzania. Posiadaczka uznanych międzynarodowych i krajowych certyfikatów dotyczących m.in. zarządzania ryzkiem, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, compliance. Doświadczony menedżer w audycie wewnętrznym i zewnętrznymi z kilkunastoletnim doświadczeniem w kluczowych obszarach zarządzania finansami, w tym w podmiotach publicznych. Wieloletni trener i wykładowca na studiach wyższych i podyplomowych, konsultantka, a także autorka i współautorka publikacji naukowych. Redaktor Naczelna Magazynu „Audyt i Zarządzanie” wydawanego przez IIA Polska.

Sebastian Burgemejster, ACO, ACE

Menedżer z doświadczeniem w audycie wewnętrznym, zewnętrznym, doradztwie, wdrażaniu i zarządzaniu obszarami II linii zapewnienia w organizacji. Propagator idei zintegrowanego GRC, nowych technologii oraz intuicyjnego i zwinnego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa organizacji. Wieloletni Prezes i członek zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Członek Rady Fundacji BuildingBlocks, Komitetu Audytu MSZ. Aktywny członek stowarzyszeń IIA, ISSA oraz ISACA, Komitetu Technicznego PKN oraz grup roboczych przy Ministrze Cyfryzacji. Akredytowany trener ISACA. Partner zarządzający w firmach doradczo-audytorskich oraz edukacyjnych: BW Advisory Sp. z o.o., ITGRC Advisory LTD oraz właściciel marki Akademia ITGRC. Posiadacz prestiżowych międzynarodowych certyfikatów zawodowych m.in. CISA, CISM, CRISC, CPDSE, CCSA, CGAP, CRMA, GRCP, GRCA, COSO, CSXF, ACE, LA ISO 27001, LA ISO 20000, PRINCE2, MSPF, COBIT2019F i Advanced SOC.

Dr Oskar Filipowski, ACO, ACE

Radca prawny, w swojej praktyce zawodowej był Chief Compliance Officerem w międzynarodowym koncernie górniczym. W chwili obecnej odpowiada za compliance w międzynarodowej firmie farmaceutycznej. Autor publikacji z zakresu compliance, regularnie występuje na konferencjach w kraju i za granicą oraz prowadzi szkolenia. Posiada certyfikat Approved Compliance Expert (ACE).

 

Dr. Bartosz Jagura, LL.M.,

Współzałożyciel i członek zarządu Instytutu Compliance, gdzie odpowiada za ofertę szkoleń z zakresu compliance. Pracownik naukowy działającego na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center, w którym uczestniczy w projektach naukowych i wdrożeniowych CMS. Autor licznych publikacji na temat compliance. Obronił rozprawę doktorską na temat roli organów spółki kapitałowej w realizacji funkcji compliance w prawie polskim i niemieckim.

 

Krzysztof Krak

Ponad 25 lat był związany z organami ścigania, od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Pracował w Komendzie Głównej Policji, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej i funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol. Ma duże doświadczenie w zakresie przeciwdziałania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym oraz we wdrażaniu rozwiązań analitycznych w obszarze organizacyjnym, szkoleniowym i informatycznym.

Konrad Sędkiewicz, ACO

Ekspert w zakresie wdrażania i utrzymywania systemów compliance i CSR z kilkunastoletnim doświadczeniem zarówno w branży finansowej, jak i na rynku nieregulowanym. Autor pierwszego w Polsce Bloga o compliance (www. konradsedkiewicz.pl). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studia podyplomowe z zakresu compliance oraz studia podyplomowe z zakresu CSR. Approved Compliance Officer (ACO). Autor publikacji, prelegent na studiach podyplomowych, szkoleniowiec z zakresu compliance.

Magdalena Soboń-Stasia, ACO, ACE

Od 2009 roku Compliance Officer w ArcelorMittal Poland S.A. Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka tego Wydziału oraz studiów podyplomowych „Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Approved Compliance Officer i Approved Compliance Expert. Prelegentka krajowych i międzynarodowych konferencji z tematyki compliance.

Anna Tomiczek, ACO, ACE

Posiada bogate doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania CMS w branży energetycznej. Prawnik, ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na WPiA UŚ. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa publicznego gospodarczego oraz compliance. Doświadczenia prawne zdobywała pracując w kancelariach świadczących usługi na rzecz sektora elektroenergetycznego, a także w przedsiębiorstwie energetycznym. Approved Compliance Officer i Approved Compliance Expert.

Piotr Welenc, ACO

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT, certyfikowany compliance officer. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, m.in. w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu IT, kontroli zarządczej. Wykonywał audyty dla EBC jako członek zespołu audytorów informatycznych ESBC. Doradca we wdrożeniach Rekomendacji D i M dla dużych jednostek sektora bankowo-finansowego w Polsce. Członek Komitetu Technicznego 306 Polskiego Komitetu.

Małgorzata Wojciechowska-Brennek, ACO

Ekspert Compliance. Absolwentka Socjologii na UW oraz podyplomowych studiów z zakresu ewaluacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej na Akademii Koźmińskiego. ACO. Problematyką przeciwdziałania korupcji zajmuje się od przeszło 20-lat. Ostatnio w PGE (pracownik Departamentu Compliance), wcześniej w ZUS (Pełnomocnik Prezes ZUS ds. Zapobiegania Nieprawidłowościom i Korupcji) oraz w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce (kierownik projektów i radca ds. politycznych). Była Prezes polskiego oddziału Transparency International.  Autorka wniosków projektowych i koordynatorka projektów związanych w tematyką nadużyć i dostępu do informacji publicznej sfinansowanych z środków Unii Europejskiej i Programu Swiss Contribution. Ekspert organizacji pozarządowych ds. zapobiegania korupcji – 0d 2011 Fundacji Republikańskiej, wcześniej Instytutu Sobieskiego i Centrum Adama Smitha (również członek Zarządu). Autorka instrumentów antykorupcyjnych funkcjonujących w ZUS oraz były Obserwator przetargów w obszarze IT o wartości od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych. Autorka komentarzy oraz artykułów i publikacji na temat korupcji, dostępu do informacji publicznej oraz nieprawidłowości przy wdrażaniu funduszy strukturalnych.

Katarzyna Wojtaszyn, ACO

Przez ponad 18 lat była związana z pracą na rzecz organów ścigania, w tym Policji, CBŚ oraz ABW, gdzie od samego początku zajmowała się zwalczaniem przestępczości gospodarczej oraz zorganizowanej przestępczości ekonomicznej. Obecnie prowadzi działalność doradczą i szkoleniową w zakresie business security i compliance. Autorka publikacji prawnych, prowadzi szkolenia oraz zajęcia na studiach podyplomowych.

 

| Rejestracja

Regularna cena szkolenia wynosi 3.532 zł netto. W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych i przedłożenia stosownego zaświadczenia preferencyjna cena kursu wynosi 2.890 zł netto=brutto.

rejestracja