ACO

Witamy na kursie Approved Compliance Officer (ACO)!

| Koncepcja

UWAGA: Z uwagi na aktualną sytuację kurs ACO prowdzony jest w wersji online.

 

Dalsze opinie tutaj.

Intensywny kurs Approved Compliance Officer (ACO) stanowi obok kursów AFCO i APCO jedną z trzech do wyboru ścieżek w ramach pierwszego poziomu kształcenia zawodowego oficerów compliance zgodnie z ramami programu szkoleniowego Instytutu Compliance „ECIP – Ethics, Compliance & Integrity Professional”. Zdobycie certyfikatu ACO jest warunkiem kontynuacji edukacji w programie ECIP na poziomie drugim.

Kurs ACO, w odróżnieniu od AFCO i APCO, ma charakter ponadbranżowy, jego celem jest przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych w codziennej pracy oficera compliance – z uwzględnieniem aktualnych trendów w kraju i na świecie, w szczególności norm ISO odnoszących się do compliance management i governance.

Pierwsze dwie edycje kursu odbyły się we Frankfurcie nad Odrą w 2014 i 2015 r. Certyfikaty otrzymało wówczas prawie 50 osób z wiodących polskich i zagranicznych korporacji. Uczestnicy chwalili wysoki poziom kursu i organizację. Wychodząc naprzeciw uczestniczkom i uczestnikom, od 2016 r. kurs organizowany jest w Warszawie. Corocznie przeprowadzamy kilka edycji kursu, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Certyfikat ACO zdobyło już ponad 350 osób, które piastują m.in. wysokie stanowiska w działach zgodności wiodących przedsiębiorstw i innych organizacji. Kurs ACO cieszy się ugruntowaną renomą, o czym jednoznacznie świadczy to, że pracodawcy coraz częściej w ofertach pracy dla oficerów compliance wskazują na wymóg jego ukończenia.

rejestracja

Świat compliance dynamicznie zmienia się na naszych oczach. W odpowiedzi na te nowości, w szczególności rewizję norm ISO odnoszących się do compliance management i governance, a także aktualne zmiany w otoczeniu prawnym (dyrektywa o ochronie sygnalisty, zmiany w kluczowych obszarach compliance jak: AML, przeciwdziałanie korupcji, ochrona danych), a także uwzględniając wyniki ewaluacji dotychczasowych edycji kursu i zgłaszane nam propozycje uzupełnień programu, Instytut Compliance pragnie zaprosić Państwa na program kursowy ACO w nowej, zreformowanej formule. 

Głównym celem kursu jest dostarczenie uczestniczkom i uczestnikom w możliwie krótkim czasie odpowiedniej wiedzy i kompetencji, aby przygotować w stopniu podstawowym do wykonywania funkcji zgodności w organizacji każdego typu. Metodyka kursu opiera się na normie ISO 37301 Compliance Management Systems (dawniej ISO 19600 Compliance Management Systems) oraz normie ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. Zajęcia prowadzone są przez grono uznanych ekspertów – praktyków compliance posiadających bogate doświadczenia dydaktyczne.

| Zalety certyfikatu ACO

Kurs kończy się testem, którego zdanie jest warunkiem otrzymania certyfikatu ACO. Certyfikat wydawany jest w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz angielskiej. Dodatkowo certyfikat wystawiony może być również w języku niemieckim.

Z certyfikatem ACO udowodnisz, że:

 • Spełniasz wymogi do wzięcia udziału w drugim poziomie kształcenia ECIP – w programie kursowym “Approved Compliance Expert (ACE)
 • Posiadasz wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania funkcji oficera compliance;
 • Znasz metodykę zarządzania zgodnością w oparciu o normę ISO 37301 Compliance Management Systems (dawniej ISO 19600): od analizy ryzyka compliance, poprzez wdrażanie poszczególnych rozwiązań compliance, po ocenę skuteczności i dokumentację;
 • Jesteś w stanie rozpoznać ryzyka compliance w swojej organizacji (przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub innej organizacji);
 • Wiesz, jakie metody compliance zastosować do danego ryzyka compliance;
 • Posiadasz aktualną wiedzę na najwyższym poziomie;
 • Szkolili Cię uznani eksperci posiadający bogate doświadczenia dydaktyczne;
 • Należysz do grona ponad 350 oficerów compliance z wiodących organizacji, którzy także posiadają certyfikat ACO, i korzystasz ze specjalnych zniżek na rozliczne eventy organizowane przez Instytut Compliance;

| Cele szkolenia: umiejętności na najwyższym poziomie!

Absolwentki i absolwenci kursu ACO są w stanie rozpoznać ryzyko compliance w swojej organizacji i na tej podstawie dobrać odpowiednie środki compliance w ramach struktury CMS (Compliance Management System). Znają krajowe oraz międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania zgodnością.

| Dla kogo jest ACO?

Kurs kierowany jest zarówno do osób pełniących już funkcję oficerów compliance, chcących usystematyzować, zaktualizować i pogłębić wiedzę oraz umiejętności w ramach intensywnych zajęć, jak również do osób rozpoczynających przygodę z compliance, chcących zdobyć kwalifikacje z zakresu funkcjonowania CMS i umiejętności niezbędne dla wykonywania funkcji oficera compliance. Kurs ACO stanowi pierwszy etap kształcenia w ramach programu szkoleniowego „Ethics, Compliance & Integrity Professional”.

| Jesteś w połowie drogi!

Certyfikat ACO jest pierwszą częścią oferowanego przez Instytutu Compliance programu szkoleniowego „Ethics, Compliance & Integrity Professional”. Jego druga część to szkolenia w ramach kursu Approved Compliance Expert (ACE). Jedynie ukończenie obydwu części daje kompletny obraz funkcjonowania CMS w organizacji i jest podstawą rzetelnego wykonywania zawodu oficera compliance.

| Profesjonalne podejście dydaktyczne

Kurs stworzony został przez ekspertów posiadających bogate doświadczenia dydaktyczne. Uzupełnieniem zajęć jest podręcznik „Systemy zarządzania zgodnością – compliance w praktyce”, który dostarczany jest uczestniczkom i uczestnikom w cenie kursu.

| Miejsce i przebieg kursu

Kurs ACO odbywa się w nowoczesnych wnętrzach szkoleniowych w centrum Warszawy. Zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych, napoje, przekąski oraz posiłki w trakcie całego kursu. Szczegółowe informacje logistyczne podajemy mailowo przed kursem. Kurs ACO odbywa się w formie trzech sesji w rytmie: dwa dni szkoleniowe w pierwszym tygodniu – przerwa – dwa dni szkoleniowe w drugim tygodniu – przerwa – egzamin certyfikujący w trzecim tygodniu. Dzięki temu uczestnictwo w kursie nie koliduje z pracą zawodową i pozwala na wywiązywanie się z obowiązków – zarówno zawodowych, jak i rodzinnych. Taka formuła kursu pozwala również na indywidualną pracę z materiałami i przygotowanie do egzaminu certyfikującego Approved Compliance Officer. Zadbaliśmy także o niezbędny networking oraz cenną wymianę doświadczeń – w czasie przerw oraz atrakcji dodatkowych istnieje możliwość nawiązania kontaktu z pozostałymi uczestniczkami i uczestnikami. To jednak nie wszystko – Absolwentki i Absolwenci ACO korzystają z dalszych zniżek na organizowane przez Instytut eventy i mają pierwszeństwo zapisów!

Kurs ACO to więc cztery intensywne dni szkoleniowe oraz egzamin zaplanowany, łącznie z pożegnalnym lunchem, na pół dnia. Zapraszamy do zapoznania z programem i przebiegiem kursu ACO.

Trening I: Wprowadzenie do zarządzania zgodnością w oparciu o normy ISO i metodyka analizy ryzyk compliance

Kurs rozpoczyna wprowadzenie praktyczne w rozwój, cele i funkcje zarządzania zgodnością. Przedstawiane są węzłowo krajowe, zagraniczne i międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania zgodnością. Następuje wprowadzenie do zagadnień promowania w organizacji długofalowej kultury zgodności i badania stopnia jej rozwoju. Następnie omawiane są poszczególne kroki wdrażania CMS (Compliance Management System) w oparciu o normę ISO 37301 Compliance Management Systems (dawniej ISO 19600), a także przedstawiane ogólne założenia normy ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. W dalszej części zajęć analizowane są praktyczne aspekty wdrażania i zapewniania skuteczności działań compliance w oparciu o wskazane normy ISO, jak również następuje omówienie wymagań w zakresie metodyki analizy ryzyk compliance. W ten sposób uczestnicy zdobywają umiejętności w zakresie podstaw teoretycznych i praktycznych funkcjonowania systemów zarządzania zgodnością w oparciu o światowe standardy.

Treningi II: Wdrażanie CMS i rola oficera compliance. Warsztat i etyka pracy oficera compliance

W drugim dniu kursowym uczestniczki i uczestnicy zapoznani zostają z kolejnymi etapami wprowadzania z organizacji systemu zarządzania zgodnością. Omawiane są zagadnienia definiowania programu compliance dla konkretnej organizacji, rola kierownictwa i jego wsparcia dla funkcji compliance, a także fundamentalne kwestie umiejscowienia oficera compliance w strukturze organizacji i powiązane z nim określenie ścieżek raportowania w przypadku organizacji różnych typów. Rozważane jest, jakie metody budowania świadomości członków organizacji przyjąć dla zapewnienia skuteczności CMS. W dalszej części zajęć omawiane są wyzwania, jakie na drodze zawodowej spotkać mogą oficera compliance, jak również analizowane są cechy i umiejętności, które powinien rozwijać, aby móc skutecznie wdrażać CMS. Ponadto dyskusji poddane są kwestie zagadnień etycznych i ich związku z miernikami skuteczności systemów zarządzania zgodnością.

Treningi III: Zagraniczne wzory dla programów compliance (FCPA, UKBA) i compliance antykorupcyjne. Metody prowadzenia wewnętrznych szkoleń compliance

Trzeci dzień kursowy rozpoczyna się od omówienia wymagań formułowanych w międzynarodowych ustawach antykorupcyjnych. Analizie poddawana jest amerykańska ustawa Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) oraz brytyjska ustawa Bribery Act (UKBA). Następnie, w oparciu o bogatą praktykę obydwu państw, omawiane są najlepsze praktyki odnośnie skuteczności programów compliance. W dalszej części zajęć punkt ciężkości położony jest na polską praktykę. Przedstawiane są wymogi prawne w zakresie przeciwdziałania korupcji ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień kontrolnych CBA oraz projektowanych zmian prawnych (ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych). Uczestniczki i uczestnicy poznają tajniki prowadzenia wewnętrznych szkoleń compliance w zakresie przeciwdziałania korupcji i innym nadużyciom. W ramach sesji praktycznej mają możliwość przekonać się, jakie metody szkoleniowe są najbardziej skuteczne.

Treningi IV: Zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi, regulacje wewnętrzne stanowiące podstawę działania oficera compliance, badanie skuteczności działań compliance

Ostatni dzień rozpoczyna się od przedstawienia założeń do procesu weryfikacji przyszłych kontrahentów obejmującej ryzyka fraud, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, sankcji gospodarczych i korupcji (compliance due diligence). Omawiane są dostępne metody weryfikacji i źródła informacji umożliwiające ocenę wiarygodności kontrahenta. Przedstawiane są kryteria oceny, czynniki ryzyka, a także sygnały ostrzegawcze, na które oficer compliance powinien zwrócić uwagę w procesie badania i weryfikacji kontrahentów. W oparciu o praktyczny case study analizowane jest ryzyko nawiązania współpracy z danym kontrahentem. W dalszej części zajęć prezentowane są podstawowe rodzaje regulacji wewnętrznych, które stanowią podstawę działania oficera compliance w organizacji. Przedstawiane są zagadnienia wymagające dokumentowania/ uregulowania, zakres regulacji wewnętrznych, a także aspekty związane z ich praktycznym wdrożeniem w organizacji. Ostatni blok zajęć poświęcony jest zagadnieniom mierzenia skuteczności CMS z perspektywy efektywności systemu zarządzania organizacją oraz realizacji procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności. Na przykładzie silnie regulowanego sektora bankowego omawiane są stosowane metodyki oraz mierniki wykorzystywane w procesie zarządzania ryzykiem braku zgodności, w tym KPI i KRI.

Treningi V: UWAGA od 2022 r. program ACO zostanie uzupełniony o piąty dzień – compliance w wybranych branżach. Szczególy niebwem na tej stronie.

Materiały towarzyszące i przygotowania: Uczestniczki i uczestnicy szkolenia otrzymują podczas pierwszego treningu w cenie kursu obszerne materiały towarzyszące oraz egzemplarz książki „Systemy zarządzania zgodnością – compliance w praktyce”. Na ich podstawie możliwe jest nie tylko przygotowanie się do kolejnych treningów już przed ich realizacją, ale też sukcesywne powtarzanie nabytej wiedzy i umiejętności. Materiały służą przede wszystkim do przygotowania do egzaminu certyfikującego ACO.

Certyfikat ACO: Kurs kończy się egzaminem pisemnym w formie testu jednokrotnego wyboru. Zdanie egzaminu przez osiągnięcie min. 40% poprawnych odpowiedzi jest warunkiem otrzymania certyfikatu Approved Compliance Officer. Certyfikat wydaje Instytut Compliance. Egzamin są w stanie zdać uczestniczki i uczestnicy, którzy aktywnie brali udział we wszystkich zajęciach oraz zapoznali się z dobranymi tematycznie materiałami towarzyszącymi do kursu. Zdobycie certyfikatu ACO oznacza ukończenie pierwszego stopnia kształcenia w ramach programu szkoleniowego „Ethics, Compliance & Integrity Professional” i jest jednocześnie warunkiem przystąpienia do programu Approved Compliance Expert (ACE).

| Kolejne edycje ONLINE

 

EDYCJA LUTY 2022 (nowa formuła 5 dni! wolne miejsca):

 • 14.02.2022 | Trening I | Wprowadzenie do zarządzania zgodnością w oparciu o normy ISO i metodyka analizy ryzyk compliance
 • 15.02.2022 | Trening II | Wdrażanie CMS i rola oficera compliance. Warsztat i etyka pracy oficera compliance
 • 21.02.2022 | Trening III | Zagraniczne wzory dla programów compliance (FCPA, UKBA) i compliance antykorupcyjne. Metody prowadzenia wewnętrznych szkoleń compliance
 • 22.02.2022 | Trening IV | Zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi, regulacje wewnętrzne stanowiące podstawę działania oficera compliance, badanie skuteczności działań compliance
 • 23.02.2022 | Trening IV | Compliance w wybranych branżnach
 • 28.02.2022 | Egzamin online

 

| Trenerzy na kursie ACO

Dobierając ekspertów, którzy prowadzą nasze treningi, kierujemy się wieloma przesłankami, wśród nich najważniejsze to: ekspertyza, wiedza, doświadczenie, umiejętności pedagogiczne. Nasi trenerzy są ekspertami z wieloletnim doświadczeniem z różnych dziedzin compliance. Wśród nich są między innymi:*

Sławomir Chmielewski, MBA, r. pr., ACO

Dyrektor Zarządzania Zgodnością i Bezpieczeństwem Korporacyjnym w Orange Polska S.A. Członek Rady Nadzorczej TP TELTECH Sp. z o.o., a także członek Komitetu ds. Compliance Giełdy Papierów Wartościowych.

 

Monika Diehl

Adwokat w warszawskim zespole prawa karnego gospodarczego kancelarii Clifford Chance. Specjalizuje się w antykorupcyjnych dochodzeniach wewnętrznych i kwestiach compliance. Doradza klientom w postępowaniach karnych z zakresu prawa karnego gospodarczego, przy dochodzeniach wewnętrznych m.in. zakresie FCPA oraz przy międzynarodowych projektach regulacyjnych.

 

Dr Oskar Filipowski, ACO, ACE

Radca prawny, w swojej praktyce zawodowej był Chief Compliance Officerem w międzynarodowym koncernie górniczym. W chwili obecnej odpowiada za compliance w międzynarodowej firmie farmaceutycznej. Autor publikacji z zakresu compliance, regularnie występuje na konferencjach w kraju i za granicą oraz prowadzi szkolenia. Posiada certyfikat Approved Compliance Expert (ACE).

 

Dr. Bartosz Jagura, LL.M.,

Współzałożyciel i członek zarządu Instytutu Compliance, gdzie odpowiada za ofertę szkoleń z zakresu compliance. Pracownik naukowy działającego na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center, w którym uczestniczy w projektach naukowych i wdrożeniowych CMS. Autor licznych publikacji na temat compliance. Obronił rozprawę doktorską na temat roli organów spółki kapitałowej w realizacji funkcji compliance w prawie polskim i niemieckim.

 

 

Piotr Janecki, LL.M.

Wdrożeniowiec (certyfikat PRINCE2 Foundation) i szkoleniowiec odpowiedzialny za wdrażanie zgodnych z prawem europejskim i procesami biznesowymi organizacji systemów zarządzania ryzykiem prawnym i zasadami zgodności w spółkach działających międzynarodowo. Wcześniej Zarządzający zespołem wdrażającym i usprawniającym procesy w obszarach Shared Services, specjalista od zarządzania zmianą i Incydent Managementu (Certyfikat Itil Foundation). Obecnie Head of Compliance and Data Protection Polska oraz Senior Compliance Advisor  Eastern Europe odpowiedzialny za Spółki Grupy BSH  w Polsce, Czechach, Słowacji. Wieloletni wykładowca studiów podyplomowych Uniwersytetu Humanistycznego SWPS oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorant WPIA Uniwersytetu Łódzkiego, autor publikacji  z zakresu Compliance i Komparatystki prawnej. Szkoleniowiec z długoletnim doświadczeniem.

Krzysztof Krak

Ponad 25 lat był związany z organami ścigania, od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Pracował w Komendzie Głównej Policji, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej i funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol. Ma duże doświadczenie w zakresie przeciwdziałania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym oraz we wdrażaniu rozwiązań analitycznych w obszarze organizacyjnym, szkoleniowym i informatycznym.

 

Paweł Pogorzelski

Adwokat, counsel w Departamencie Postępowań Spornych kancelarii Clifford Chance. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń, mających na celu wykrycie nieprawidłowości karno-gospodarczych, zarówno w Polsce, jak i zagranicą (w tym na podstawie FCPA i UK Bribery Act). Doradza w kwestiach compliance, w tym we wdrażaniu i weryfikacji systemów compliance. Autor publikacji i szkoleniowiec z zakresu compliance i prawa karnego gospodarczego. Rekomendowany w dziedzinie prawa karnego gospodarczego w międzynarodowych rankingach Chambers Europe i Legal 500 EMEA.

Paweł Ryszawa

Dyrektor w pionie compliance jednego z największych banków uniwersalnych w Polsce – BNP Paribas. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarach: zapewniania zgodności, zarządzania ryzykiem, organizacji i zakupów m.in. w Raiffeisen Bank Polska S.A., Polbank EFG S.A. i Banku Millennium S.A. Ukończył z wyróżnieniem WIT Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Autor publikacji z zakresu wykorzystania metod statystycznych w analizie finansowej przedsiębiorstw. Trener z zakresu organizacji systemu kontroli wewnętrznej, zapewnienia zgodności, zarządzania ryzykiem braku zgodności i corporate governance w bankowości.

Konrad Sędkiewicz (ACO)

Ekspert w zakresie wdrażania i utrzymywania systemów compliance i CSR z kilkunastoletnim doświadczeniem zarówno w branży finansowej, jak i na rynku nieregulowanym. Autor pierwszego w Polsce Bloga o compliance (www. konradsedkiewicz.pl). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studia podyplomowe z zakresu compliance oraz studia podyplomowe z zakresu CSR. Approved Compliance Officer (ACO). Autor publikacji, prelegent na studiach podyplomowych, szkoleniowiec z zakresu compliance.

 

Magdalena Soboń-Stasiak (ACO, ACE)

Od 2009 roku Compliance Officer w ArcelorMittal Poland S.A. Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka tego Wydziału oraz studiów podyplomowych „Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Approved Compliance Officer i Approved Compliance Expert. Prelegentka krajowych i międzynarodowych konferencji  z tematyki compliance.

 

Anna Tomiczek (ACO, ACE)

Posiada bogate doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania CMS w branży energetycznej. Prawnik, ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na WPiA UŚ. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa publicznego gospodarczego oraz compliance. Doświadczenia prawne zdobywała pracując w kancelariach świadczących usługi na rzecz sektora elektroenergetycznego, a także w przedsiębiorstwie energetycznym. Approved Compliance Officer i Approved Compliance Expert.

Łukasz Taras, ACO

Ekspert ds. analiz strategicznych. Kierownik Wydziału Zarządzania Zgodnością Orange Polska S.A.

 

 

 

 

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trenerów, terminów oraz treści.

rejestracja