ATCO

[breadcrumb]

Approved Tax Compliance Officer (ATCO)

rejestracja

| Koncepcja

UWAGA > AKTUALNY TERMIN: 17-19 kwietnia 2023 r.

Wraz z wejściem w życie od 1 lipca 2020 r. Programu Współdziałania rozwiązania w zakresie tax compliance management zyskały w Polsce podstawę ustawową. Nie tylko jednak podatnicy kwalifikujący się do udziału w programie dostrzegają korzyści holistycznego podejścia do zarządzania zgodnością podatkową w przedsiębiorstwie. Celem programu szkoleniowego ATCO jest kompleksowe przedstawienie metodyki zarządzania zgodnością w obszarze podatków w organizacji.

Kurs wpisuje się w ugruntowany na polskim rynku i stworzony przez uznanych ekspertów model profesjonalnego kształcenia „Ethics, Compliance & Integrity Professional”, zaliczając pierwszy etap kształcenia, po którym przystępować można do drugiego etapu – Approved Compliance Expert.

| Doświadczenie i renoma

Koncepcja szkoleniowa uwzględnia w pełnym zakresie wymagania formułowane w globalnych i krajowych standardach odnośnie zarządzania zgodnością w obszarze podatków, a także praktykę stosowania tych rozwiązań w polskich warunkach. Absolwentkami i Absolwentami wskazanego programu szkoleniowego są m.in. Pracownicy Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej, którzy odbywali szkolenia w ramach przygotowania do realizacji Programu Współdziałania.

| Formuła zajęć

Kurs odbywa się online w formie interaktywnych zajęć. Uczestniczki i Uczestnicy przed rozpoczęciem szkolenia otrzymują komplet materiałów kursowych oraz dane do logowania do platformy szkoleniowej. Zajęcia przyjmują różnorodną postać – są to wykłady z dyskusjami, praca w grupach, case study, indywidualna praca. Program kursowy składa się z 25 godzin lekcyjnych zajęć, w tym z egzaminu, po zdaniu którego uczestnicy otrzymują certyfikat Approved Tax Compliance Officer.

| Treści szkoleniowe

Szkolenie trwa trzy dni, w trakcie których omawiane są następujące zagadnienia:

Trening I: Praktyczne wprowadzenie do zarządzania zgodnością i wdrażanie TCM

Kurs rozpoczyna się od praktycznego wprowadzenia do zarządzania zgodnością oraz omówienia standardów w zakresie systemów zarządzania zgodnością (Compliance Management Systems, CMS) i ich odpowiedniego zastosowania w procesie zarządzania zgodnością podatkową (Tax Compliance Management, TCM). Omówiony zostaje proces wdrażania rozwiązań TCM w przedsiębiorstwie produkcyjnym w oparciu o międzynarodowe standardy i wartości: od oceny ryzyka i identyfikacji obszarów powstawania dokumentacji podatkowej w różnych działach przedsiębiorstwa, przez procedury i polityki, szkolenia, na działaniach zaradczych w razie wystąpienia niezgodności i zarządzaniu ryzykiem w podmiotach trzecich kończąc.

Trening II: Dokumentacja w obszarze TCM, ocena dojrzałości funkcji zgodności podatkowej

Drugi dzień kursowy poświęcony jest w pierwszej części metodyce tworzenia w organizacji dokumentacja w obszarze TCM ze szczególnym uwzględnieniem przygotowywania polityk i procedur. Uczestnicy biorą udział w praktycznych warsztatach, których celem jest opracowanie przykładowego programu zgodności podatkowej w różnych przedsiębiorstwach. Kolejna część zajęć zawiera syntetyczne przedstawienie zagadnień metodologii oceny dojrzałości TCM: identyfikacji i oceny ryzyk, matrycy podatkowej, odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem podatkowym, wiedzą biznesową i fachową (w tym bieżącą weryfikacją zmian podatkowych). Ostatni blok zajęć koncentruje się wokół funkcji kontroli. Omawiane są zagadnienia identyfikacji kluczowych procesów dla ryzyk podatkowych, określenia celów ogólnych i szczególnych kontroli, a także przypisania określonym podmiotom ról i odpowiedzialności.

Trening III: Rodzaje ryzyk z obszaru TCM i sposoby ich mitygacji

Ostatniego dnia omawiane są przykładowe rodzaje ryzyk w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych, a następnie analizowane są mechanizmy, które umożliwiają kontrolę zdarzeń pod kątem minimalizacji ryzyk, jak również monitorowanie obecnych/przyszłych ryzyk w poszczególnych obszarach podatkowych. Uczestnicy dowiadują się, jaka jest specyfika i wyzwania związane z outsourcingiem funkcji podatkowej. Zajęcia kończą się egzaminem Approved Tax Compliance Officer.

| Terminy

Kolejna edycja szkolenia odbywać będzie się w formie online w kwietniu 2022 r. w terminach:

  • 17.04.2023 | Trening I | Praktyczne wprowadzenie do zarządzania zgodnością i wdrażanie TCM
  • 18.04.2023 | Trening II | Dokumentacja w obszarze TCM, ocena dojrzałości funkcji zgodności podatkowej
  • 19.04.2023 | Trening III | Rodzaje ryzyk z obszaru TCM i sposoby ich mitygacji

| Prelegentki i Prelegenci

Zajęcia prowadzone są przez grono uznanych ekspertek i ekspertów w zakresie rozwiązań compliance i tax compliance – zarówno praktyków odpowiedzialnych za wdrażanie rozwiązań TCM w przedsiębiorstwach, jak i naukowców specjalizujących się w zagadnieniach zarządzania zgodnością. Połączenie podejścia akademickiego z praktyką gwarantuje najwyższy poziom metodyczny i merytoryczny zajęć. Wśród nich są m.in.:*

dr Oskar Filipowski, ACE

Radca prawny, Chief Compliance Officer w Polpharma, wcześniej wiele lat związany z KGHM Polska Miedź S.A. Studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie w Marburgu. Autor publikacji naukowych, trener oraz wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Polskiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Dr. Bartosz Jagura, LL.M.

Współzałożyciel i członek zarządu Instytutu Compliance, gdzie odpowiada za ofertę szkoleń z zakresu compliance. Pracownik naukowy działającego na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center, w którym uczestniczy w projektach naukowych i wdrożeniowych CMS. Autor publikacji na temat compliance.

Sylwia Kulczycka

Doradca podatkowy, parter w Zespole Podatkowym kancelarii ALTO. Od marca 2010 r. do grudnia 2019 r. była związana z Zespołem Podatkowym jednej z największych międzynarodowych kancelarii prawnych (Dentons), a wcześniej przez 4 lata współpracowała z firmą z tzw. „wielkiej czwórki”. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Finanse i Bankowość) oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Mariola Lisewska, LL.M.

Ekspertka w obszarze legal, tax & compliance. Przez wiele lat związana z międzynarodową grupą kapitałową branży produkcyjnej, w której odpowiadała za kwestie prawne i podatkowe. Absolwentka studiów prawniczych i biznesowych uczelni w Polsce, Niemczech, Hiszpanii i USA. Posiada uprawnienia radcowskie w Polsce oraz adwokackie w Hiszpanii i USA.

Maciej Łys

Radca prawny, od kilkunastu lat świadczy pomoc prawną w ramach struktur międzynarodowych przedsiębiorstw prowadzących działalność na światową skalę. Obecnie jest Dyrektorem Działu Prawnego w BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o.

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Kierownik Viadrina Compliance Center w Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie n. Odrą. Brał udział w pracach komitetów ISO wypracowujących normy w obszarze Governance & Compliance. Uznany międzynarodowo ekspert w obszarze compliance, ethics & integrity.

Dominik Niewadzi

Doradca podatkowy w Zespole Podatkowym kancelarii ALTO, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych.

rejestracja

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trenerów, terminów oraz treści.