AFCO

[breadcrumb]

Witamy na kursie Approved Financial Compliance Officer (AFCO)!

| Koncepcja

Intensywny kurs Approved Financial Compliance Officer (AFCO) stanowi pierwszy, wyjściowy etap kształcenia zawodowego oficerów compliance zgodnie z ramami programu profesjonalnej edukacji zawodowej Instytutu Compliance Ethics, Compliance & Integrity Professional – ECIP. Zdobycie certyfikatu AFCO prowadzi do zaliczenia pierszego poziomu edukacji i upoważnia do przystąpienia do drugiego poziomu Approved Compliance Expert (ACE). Zamiast ścieżki AFCO wybrać można na etapie pierwszym ścieżkę specjalistyczną dla instytucji publicznych Approved Public Administration Compliance Officer (APCO) lub ogólną Approved Compliance Officer (ACO).

Kurs AFCO dedykowany jest szeroko rozumianej branży finansowej, a więc bankom, funduszom inwestycyjnym, firmom maklerskim, towarzystwom ubezpieczeniowym i in. Na naszych oczach dokonuje się dynamiczny rozwój compliance, przy czym szczególnie silny jest on w ramach regulowanego sektora finansowego. Wytyczne regulatora, a przede wszystkim akty prawne formułują konkretne wymagania odnośnie struktur compliance, roli komórki ds. zgodności, jej umiejscowienia w organizacji i przysługujących kompetencji. Ze względu na rozbudowane i specyficzne wymagania compliance dla tej branży, mające częściowo postać prawa powszechnie obowiązującego, stworzony został unikatowy program kursowy, koncentrujący się na tych wymaganiach.

Kurs obejmuje najważniejsze zagadnienia compliance w branży finansowej, kładąc szczególny nacisk na praktyczne aspekty ich stosowania w codziennej pracy. Treści kursowe dotyczą wyłącznie specyfiki branż regulowanych, poczynając od ogólnych wymogów odnośnie funkcji compliance w organizacji aż po szczegółowe problemy, jak metody działania compliance w branży finansowej czy przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ulotka informacyjna:

rejestracja

 

 

 

| Dla kogo jest AFCO?

Kurs kierowany jest zarówno do osób pełniących już funkcje oficerów compliance w bankach, firmach ubezpieczeniowych i innych podmiotach sektora finansowego, chcących odświeżyć, usystematyzować i pogłębić wiedzę oraz umiejętności w ramach intensywnych zajęć, jak również do osób chcących zdobyć kwalifikacje z zakresu funkcjonowania CMS i umiejętności niezbędne dla wykonywania funkcji oficera compliance instytucji finansowej. Kurs AFCO stanowi pierwszy etap kształcenia w ramach programu szkoleniowego Instytutu Compliance „Ethics, Compliance & Integrity Professional”.

| Certyfikat AFCO

Kurs kończy się testem, którego zdanie jest warunkiem otrzymania certyfikatu AFCO. Certyfikat wydawany jest w dwóch językach: polskim oraz angielskim. Dodatkowo certyfikat wystawiony może być również w języku niemieckim.

| Miejsce i przebieg kursu

Kurs AFCO odbywa się w nowoczesnych wnętrzach szkoleniowych w centrum Warszawy. Zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych, napoje, przekąski oraz posiłki w trakcie całego kursu. Szczegółowe informacje logistyczne podajemy mailowo przed kursem. Kurs AFCO odbywa się w formie trzech sesji w rytmie: dwa dni szkoleniowe w pierwszym tygodniu – przerwa – dwa dni szkoleniowe w drugim tygodniu – przerwa – egzamin certyfikujący w trzecim tygodniu. Dzięki temu uczestnictwo w kursie nie koliduje z pracą zawodową i pozwala na wywiązywanie się z obowiązków – zarówno zawodowych, jak i rodzinnych. Taka formuła kursu pozwala również na indywidualną pracę z materiałami i przygotowanie do egzaminu certyfikującego Approved Financial Compliance Officer. Zadbaliśmy także o niezbędny networking oraz cenną wymianę doświadczeń – w czasie przerw oraz atrakcji dodatkowych istnieje możliwość nawiązania kontaktu z pozostałymi uczestniczkami i uczestnikami. To jednak nie wszystko – Absolwentki i Absolwenci AFCO korzystają z dalszych zniżek na organizowane przez Instytut eventy i mają pierwszeństwo zapisów! Kurs AFCO to więc cztery intensywne dni szkoleniowe oraz egzamin zaplanowany, łącznie z pożegnalnym lunchem, na pół dnia. Zapraszamy do zapoznania z programem i przebiegiem kursu AFCO.

Trening I: Wprowadzenie do zarządzania zgodnością w branży finansowej

Kurs rozpoczyna się od przedstawienia zasadniczych wymogów prawnych i standardów rynkowych regulujących działalność komórki ds. zgodności w sektorze bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli, odpowiedzialności, niezależności i efektywności – wszystko w kontekście funkcjonowania całego systemu kontroli wewnętrznej w instytucji finansowej. W dalszej części przedstawiane są prawne ramy współpracy komórki compliance z zarządem i radą nadzorczą oraz funkcjami kluczowymi w ramach organizacji, a także wymogi raportowania. Ostatni blok poświęcony jest procesowi zarządzania ryzykiem braku zgodności w instytucji finansowej.

Trening II: Metody działania compliance w instytutcji finansowej, wyzwania digitalizacji, ochrona konsumenta

W ramach tego modułu omawiane są strategie i zasady kształtowania relacji z UKNF ze szczególnym uwzględnieniem roli compliance. W dalszej części analizowana jest rola compliance w procesie budowy i oferowania produktów finansowych, wyzwania i bariery w procesie digitalizacji. Na koniec uczestnicy rozwiązują case study odnośnie przykładowego ujęcia zadań compliance w ramach ochrony konsumenta.

Trening III: Przeciwdziałanie nadużyciom w instytucji finansowej, skuteczność compliance i soft skills oficera compliance

Przedmiotem tego modułu są praktyczne aspekty przeciwdziałania nadużyciom i korupcji w organizacji finansowej. Omawiany jest „cykl życia” incydentu, metody i strategie wykrywania nieprawidłowości oraz tajniki prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, a także pozyskiwanie informacji w ramach kanałów whistleblowingowych. W drugiej części dnia omawiane są warunki skuteczności funkcji compliance w instytucji finansowej, a także mechanizmy zapewniające niezależność i efektywność realizacji funkcji compliance. Analizowane są także konieczne umiejętności miękkie skutecznego oficera compliance i budowanie autorytetu funkcji compliance w organizacji.

Trening IV: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Celem treningu jest wprowadzenie uczestniczek i uczestników w obowiązki wynikające z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także tych dotyczących współpracy w zakresie wymiany informacji podatkowej. Omawiane jest tworzenie i wykorzystywanie polityki „Poznaj Swojego Klienta” (KYC), a także środki bezpieczeństwa finansowego w analizie aktualnych trendów w praktyce prania pieniędzy.

Certyfikat AFCO: Kurs kończy się egzaminem pisemnym w formie testu jednokrotnego wyboru. Zdanie egzaminu przez osiągnięcie min. 40% poprawnych

stempelrot

odpowiedzi jest warunkiem otrzymania certyfikatu Approved Financial Compliance Officer. Certyfikat wydaje Instytut Compliance. Egzamin są w stanie zdać uczestniczki i uczestnicy, którzy aktywnie brali udział we wszystkich zajęciach oraz zapoznali się z dobranymi tematycznie materiałami towarzyszącymi do kursu. Zdobycie certyfikatu AFCO oznacza ukończenie pierwszego poziomu kształcenia w ramach programu szkoleniowego „Ethics, Compliance & Integrity Professional” i jest jednocześnie warunkiem przystąpienia do programu Approved Compliance Expert (ACE).

Edycja LATO 2020* kursu AFCO odbędzie się w formie czterech intensywnych dni kursowych i zakończy się egzaminem certyfikującym:

  • TERMINY ZOSTANĄ PODANE NIEBAWEM!

| Trenerzy na kursie AFCO

Dobierając ekspertów,* którzy prowadzą nasze treningi w ramach kursu AFCO, kierujemy się wieloma przesłankami, wśród nich najważniejsze to: ekspertyza, wiedza, doświadczenie, umiejętności pedagogiczne. Nasi trenerzy są ekspertami z wieloletnim doświadczeniem z różnych dziedzin compliance. Wśród nich są między innymi:

1. Marcin Góral

Kreator i CCO nowoczesnej funkcji compliance w Grupie PZU oraz systemu obowiązków informacyjnych spółki notowanej na GPW w Warszawie. Od 2013 r. Dyrektor Biura Compliance w PZU SA i PZU Życie SA, gdzie jest odpowiedzialny za systemową realizację funkcji zgodności w Grupie PZU. Równocześnie od momentu debiutu PZU SA na GPW – Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji obowiązków informacyjnych. Od 2015 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska oraz Stałego Komitetu Compliance na GPW w Warszawie. Laureat Compliance Awards 2019 w kategorii Oficer Compliance Roku oraz odbierający nagrodę w kategorii Pomysł Compliance Roku.

 

2. Janusz Januszkiewicz

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Początkowo pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a od 2004 r. do 2008 r. w Najwyższej Izbie Kontroli. W latach 2006-2008 nadzorował kontrole wykonywane przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w instytucjach obowiązanych. Przez ponad 10 lat związany z sektorem bankowym, w ramach którego zarządzał procesami związanymi z polityką Poznaj Swojego Klienta, oceną ryzyka prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz FATCA. Od 2019 r. związany z jednym z najprężniej rozwijających się banków jako Dyrektor Działu w obszarze bezpieczeństwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniach dla pracowników instytucji obowiązanych oraz regulatorów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

3. Wojciech Kapica (ACO)

Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance) oraz etyki w działalności instytucji finansowych; współkierujący departamentem prawa rynku finansowego w jednej z czołowych polskich kancelarii; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej; posiada certyfikat Approved Compliance Officer (ACO) Instytutu Compliance; specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych; autor kilkudziesięciu publikacji i twórca wielu autorskich szkoleń dotyczących regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy; redaktor i współautor książek Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018) oraz Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019).

4. Paweł Roszkowski

Dyrektor Departamentu Compliance w spółkach Grupy AXA w Polsce (AXA Życie, AXA Ubezpieczenia, AXA PTE, AXA TFI, AXA Polska). Odpowiedzialny za funkcję Compliance, w tym m.in.: zarządzanie ryzykiem regulacyjnym, obszar danych osobowych, AML, polityki sankcyjne, kontrolę wewnętrzną. Doświadczenie zdobywał w strukturach Grupy NN (obszary: prawny, operacyjny oraz Compliance), Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz kancelarii Hogan Lovells. Z wykształcenia jest prawnikiem (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), posiada tytuł zawodowy radcy prawnego (aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie). Jest również absolwentem studiów prawa amerykańskiego prowadzonych przez University of Florida.

5. Paweł Ryszawa

Dyrektor w pionie compliance BNP Paribas. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarach: zapewniania zgodności, zarządzania ryzykiem, organizacji i zakupów m.in. w Raiffeisen Bank Polska S.A., Polbank EFG S.A. i Banku Millennium S.A. Ukończył z wyróżnieniem WIT Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Autor publikacji z zakresu wykorzystania metod statystycznych w analizie finansowej przedsiębiorstw. Trener z zakresu organizacji systemu kontroli wewnętrznej, zapewnienia zgodności, zarządzania ryzykiem braku zgodności i corporate governance w bankowości.

6. Lubomir Schreiber

Dyrektor Biura Zgodności i Spraw Regulacyjnych w Deutsche Bank Polska S.A., radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w działach prawnych i compliance podmiotów branży bankowej i ubezpieczeniowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów podyplomowych compliance w Szkole Głównej Handlowej.

 

 

7. Jacek Zdziarstek (ACO, ACE)

Posiada 14-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektorskim w banku i ponad 21-letnie w sektorze bankowym. Ekspert w zakresie monitorowania aspektów rynków kapitałowych, zapobiegania korupcji, prowadzenia postępowań wyjaśniających, obszaru zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prowadzi treningi w zakresie efektywnego wprowadzania systemu i kultury compliance, adekwatnego i skutecznego procesu funkcjonowania obszaru compliance i zapobiegania nadużyciom. Ukończył Wydział Resocjalizacji i Problemów Społecznych (specjalizacja psychologiczna) na Uniwersytecie Warszawskim. Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów im. R. Kudlińskiego, kierunek: audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych oraz Harvard Leadership Academy na Harvard Business School, a także Akademia Psychologii Przywództwa (APP) Jacek Santorski, trener NLP. Posiada certyfikat Approved Compliance Expert (ACE), absolwent podyplomowych studiów compliance w Szkole Głównej Handlowej.

 

Terminy, program, prelegenci mogą ulec zmianie.

rejestracja