Tematy

[breadcrumb]

Compliance Day 2018 > Tematy

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi tematami tegorocznego Compliance Day, które prezentują Państwu moderatorzy paneli!

 

JaguraOmówienie wyników pierwszego ogólnopolskiego badania compliance

Dr. Bartosz Jagura, LL.M.

Od dłuższego czasu słyszy się o wdrażaniu w spółkach rozwiązań compliance, o powoływaniu oficerów compliance, o zarządzaniu zgodnością. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 zalecają realizację w spółkach publicznych funkcji compliance, w bankach funkcja compliance sankcjonowana jest „twardym” prawem. Jak dotąd nie doszło jednak do zbadania, w jakich spółkach i z jakich powodów wdrażane są rozwiązania compliance – z drugiej strony: dlaczego nie wszyscy je wprowadzają, co składa się na kanon działań compliance z organizacji i kim oraz za co odpowiedzialny jest polski oficer compliance. O tych zagadnieniach rozmawiać będą, na kanwie pierwszych ogólnopolskich badań compliance, eksperci compliance reprezentujący różne organizacje, różne podejścia i różne punkty widzenia.

 

NiezgodzinskiBest practice w kooperacji z compliance: jak skutecznie przydzielać role compliance i zapewnić współpracę z innymi działami?

Wojciech Niezgodziński

Mierniki efektywności, cele powiązane z wynagrodzeniem, a może żmudnie budowana kultura etyczna promująca inicjatywę i zaangażowanie pracowników. Które z rozwiązań mogą pomóc w budowaniu efektywnej funkcji compliance? Czy w tym obszarze istnieje najlepsza praktyka? Jak zapewnić skuteczność i unikać działań pozornych? Te pytania zadają sobie już nie tylko oficerowie compliance. W kontekście licznych zmian regulacyjnych, w tym także procedowanej ustawy o jawności życia publicznego, temat jest niezwykle aktualny. Odpowiedzi będziemy szukać wspólnie z Panelistami – praktykami z różnych branż, których łączy pasja i wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania zgodnością.

 

WelencIntegralność i ochrona IT przed nowymi zagrożeniami, wyzwania RODO

Piotr Welenc

Nowe zagrożenia IT identyfikowane w podstawowej działalności biznesowej przedsiębiorstw są dzisiaj ściślej niż kiedykolwiek związane z ryzykiem compliance. Coraz mniej pola swobody, coraz mniejsza tolerancja dla odstępstw czy uchybień, coraz więcej wysokosankcyjnych regulacji – wszystko to sprawia, że compliance staje się koniecznością lub co najmniej wysoce zracjonalizowaną potrzebą osobistego bezpieczeństwa. Rozwój IT oraz trendy wymagań regulatorów to obecnie przysłowiowy hiperloop, zwłaszcza na polu wysokich technologii. Bez zaangażowania i wsparcia ze strony IT, procesy zarządzania zgodnością i ryzykiem z pewnością nie mogą wygenerować wartości dodanej dla firmy. W tym panelu poruszymy zagadnienia łączące prawo i IT – od snadboxu regulacyjnego, przez narzędzia GRC aż do praktycznej zgodności IT z RODO. Wysokiej klasy specjaliści, praktycy, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem – to najlepsza charakterystyka tego panelu.

StolarekTax Compliance Management

Joanna Stolarek

Chociaż świadomość odnośnie Compliance sukcesywnie rośnie, to jednak pojęcie Tax Compliance nie doczekało się zdefiniowania. Niestety w większości przypadków jest ono rozumiane bardzo wąsko (składanie rocznych zeznań podatkowych, wypełnianie funkcji płatnika w odniesieniu do wynagrodzeń pracowniczych). Wiele firm wychodzi również z założenia, że w obszarze podatków wystarczą sporadyczne przeglądy, które pozwalają na wykrycie ewentualnych ryzyk oraz umożliwiają podjęcie działań zmierzających do ich zmniejszenia lub wyeliminowania. O ile jeszcze kilka lat temu takie podejście do kwestii podatkowych mogło znajdować swoje racjonalne uzasadnienie, to dziś jest zupełnie bezpodstawne. Zmiany legislacyjne tworzące  mechanizmy eliminowania niepożądanych z perspektywy państwa rozwiązań podatkowych, wzmożone kontrole Krajowej Administracji Skarbowej, coraz szersze uprawnienia przyznawane organom podatkowym, wzrost liczby obowiązków sprawozdawczych czy raportowych, a także coraz dotkliwsze sankcje nakładane w związku z wykrywanymi nieprawidłowościami w obszarze prawa podatkowego, powodują, że kwestie te zyskują i  będą coraz bardziej zyskiwały na swojej wadze. Stąd też koniecznością staje się włączanie spraw podatkowych do CMS i to one powinny znajdować się na liście zainteresowań Compliance Officera.

 

Partyka-Opiela Anna_Nowe wymogi antykorupcyjne

dr Anna Partyka-Opiela

1 marca 2018 roku wejdzie w życie nowa Ustawa o jawności życia publicznego i nałoży szereg obowiązków na przedsiębiorców zatrudniających średniorocznie co najmniej 50 osób i których roczny obrót netto sięga 10 mln EUR. Aby sprostać wymogom nowej ustawy, obligatoryjne będzie wdrożenie procedur antykorupcyjnych oraz przeciwdziałających popełnianiu przez osoby działające w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy niektórych przestępstw określonych w ustawie. Dodatkowo obowiązkowe będzie wprowadzenie systemu regularnych szkoleń dla pracowników, stosowanie w umowach klauzul antykorupcyjnych, opracowanie kodeksu etycznego, określenie wewnętrznej procedury i wytycznych dotyczących otrzymywanych przez pracowników prezentów i innych korzyści oraz opracowanie procedur informowania właściwych organów wewnętrznych przedsiębiorstwa o propozycjach korupcyjnych. Obowiązków jest bardzo dużo, a za niedostosowanie się do wymogów ustawy poprzez brak, nieskuteczność lub pozorność narzuconych ustawą rozwiązań przewidziane są surowe sankcje. Rozszerzenie uprawnień CBA i wynik kontroli mogą skutkować karami w wysokości od 10 tys. do 10 mln PLN. Skutecznie zbudowany compliance antykorupcyjny może uchronić przedsiębiorcę nie tylko przed dotkliwymi karami finansowymi, ale i ryzykiem reputacyjnym związanym z kontrolą CBA.

 


 

Compliance Day 2018

Program | Tematy | Prelegenci | Partnerzy | Rejestracja