ESG

Approved E/S/G Officer

Specjalistyczne szkolenie holistycznie omawiające zagadnienia z obszaru E/S/G. Szkolenie kończy się egzaminem certyfikującym. Każdy dzień szkoleniowy poświęcony jest specyficznym zagadnieniom z obszarów E/S/G.

| Aktualne terminy

  • SESJA MARZEC 2023: 14,15,16 III 2023 r.

rejestracja

| Koncepcja

Akronim ESG odnosi się do trzech grup czynników, w oparciu o które dokonywane są oceny pozafinansowe organizacji, ale również odzwierciedlane są wartości i sposoby działania dojrzałych organizacji, w szczególności w kontekście wyzwań przyszłości. Te trzy grupy komponentów to kwestie: E – Environmental, a więc szeroko rozumiane zagadnienia środowiskowe: wpływu organizacji na środowisko i realizacji strategii środowiskowej (m.in. redukcja śladu węglowego); S – Social, tzn. społecznej odpowiedzialności w kontekście zagadnień takich jak zarządzanie łańcuchem dostaw i zagwarantowanie w nim określonych standardów, prowadzenie audytów etycznych, bezpieczeństwo produktów, prawa pracownicze, oraz G – Governance, pod którym rozumie się szereg zagadnień ładu korporacyjnego, a więc kwestie zarządzania i nadzoru nad spółką, przeciwdziałania korupcji, agresywnej optymalizacji podatkowej, przyjętej polityki wynagrodzeń i różnorodności. Program szkoleniowy ma przedstawiać te zagadnienia oraz kwestie związane z samym raportowaniem niefinansowym – nie tylko w kontekście aktualnego stanu prawnego, ale także projektowanych zmian w tym obszarze.

| Formuła zajęć

Zajęcia odbywają się online z wykorzystaniem programu Zoom umożliwiającego interakcję uczestniczek i uczestników z prowadzącymi. Przed rozpoczęciem zajęć dostarczane są kurierem materiały kursowe będące podstawą przygotowania do egzaminu certyfikującego Approved ESG Officer, który odbywa się trzeciego dnia kursowego po zajęciach. Egzamin ma formę open book, tzn. z możliwością korzystania z materiałów szkoleniowych. Pytania zakładają konieczność przetworzenia zdobytej na kursie wiedzy i jej odpowiedniego wykorzystania.

| Treści szkoleniowe

Szkolenie składa się z trzech dni szkoleniowych, w trakcie których omawiane są zarówno zagadnienia mieszczące się w poszczególnych obszarach tematycznych E/S/G, jak również wspólne kwestie, dot. przykładowo raportowania czy potencjalnych sporów związanych z ESG.

Trening I: E > Praktyczne wprowadzenie do zagadnień ESG i obszar tematyczny E – Environment

Kurs rozpoczyna się od praktycznego wprowadzenia do tematyki ESG i omówienia relewantnych źródeł prawa i standardów w tym zakresie. Następnie rozważane są zagadnienia wpisania zagadnień ESG w strategię organizacji oraz w tym kontekście określenie odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych za realizację zadań w tym obszarze, jak również współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. Dalsza część zajęć ogniskuje się wokół zagadnień środowiskowych, w tym w szczególności śladu węglowego odnośnie całej organizacji, oferowanych towarów czy usług. Omawiana jest także strategia net zero – jej elementy i kroki poprzedzające jej opracowanie, a także ogólne zagadnienia obliczania śladu węglowego organizacji.

Trening II: S > Social, czyli różne wymiary społecznej odpowiedzialności i potencjalne obszary ryzyk

Ten dzień kursowy poświęcony jest społecznemu wpływowi organizacji na otoczenie. Zajęcia rozpoczynają się od zaprezentowania wyzwań zapewnienia określonych standardów w łańcuchu dostaw, w tym w szczególności odnośnie kwestii takich jak modern slavery, child labour oraz forced labour. Omówione są stosowne zagraniczne regulacje prawne oraz kierunki rozwoje w Polsce, a także nakreślany jest temat sankcji gospodarczych i ryzyk z tym związanych dla funkcjonowania organizacji. Dalsza część zajęć poświęcona jest prowadzeniu audytów etycznych, jak również omówieniu ryzyk oraz sporów związanych z ESG.

Trening III: G > Governance i raportowanie niefinansowe

Trzeci dzień kursowy rozpoczyna się od praktycznego wprowadzenia do zasad kształtowania dobrego ładu organizacji (good governance of organizations) w oparciu o normę ISO 37000 Governance of Organizations. Następnie przedstawiane są wybrane zagadnienia związane z obszarem governance takie jak polityka wynagrodzeń i różnorodności, przeciwdziałanie korupcji czy agresywnej optymalizacji podatkowej. Następnie ma miejsce omówienie aktualnych zasad raportowania niefinansowego i planowanych zmian w tym obszarze, a więc aktualne raportowanie w oparciu o NFRD (Non-financial Reporting Directive) oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, jak również zmiany raportowania w oparciu o projekt dyrektywy CSRD (Corporate Sustainable Reporting Directive). Dalsza część zajęć to rozważania dot. standaryzacji i weryfikacji raportowania – co nas czeka i jak się można do tego przygotować? Trzeci dzień kursowy kończy się egzaminem certyfikującym.

| Trenerki i Trenerzy

Zajęcia prowadzone są przez grono uznanych ekspertek i ekspertów w zakresie zagadnień ESG, m.in. przez:*

dr Marcin Ciemiński

Dr Marcin Ciemiński, adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Partner w Departamencie Postępowań Spornych i Arbitrażu kancelarii Clifford Chance, kierujący zespołem prawa karnego gospodarczego i compliance oraz warszawską praktyką ds. pro bono, która to praktyką jest jedną z najbardziej aktywnych oraz nagradzanych praktyk pro bono wśród polskich kancelarii prawniczych. Marcin posiada bogate doświadczenie w kwestiach dotyczących ochrony środowiska, praw człowieka oraz ładu korporacyjnego, w tym doradzał klientom w zarządzaniu kryzysami w tych obszarach, zarządzaniu ryzykiem ESG, postępowaniami wewnętrznymi oraz sporami dotyczącymi ESG. Według rankingów prawniczych Chambers Europe, Legal 500 EMEA oraz Rzeczpospolitej należy do grona wiodących prawników w dziedzinie rozwiązywania sporów oraz prawa karnego gospodarczego. Jest autorem publikacji z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz częstym prelegentem podczas konferencji dotyczących prawa karnego gospodarczego i compliance.

Barbara Głowala

Radca prawny z doświadczeniem w branży deweloperskiej, budowlanej i IT. Pracując w Skanska była odpowiedzialna za harmonizację i realizację wszystkich działań w obszarze etyki i ładu korporacyjnego, tj.: edukacja, system informowania o nieprawidłowościach, analiza ryzyka, polityki i procedury oraz zaangażowanie zewnętrzne. Odegrała istotną rolę w stworzeniu Kodeksu Postępowania Skanska, Kodeksu Dostawcy i procedur zgodności dla Skanska globalnie. Uczestniczyła również w opracowaniu Minimalnego standardu programu etycznego przygotowanego pod patronatem ONZ Global Compact Poland w 2016 r. Na początku swojej kariery, pracując w kancelarii Clifford Chance oraz jako in-house lawyer w Skanska Property Poland sp.z o.o., doradzała w kwestiach związanych z inwestycjami w nieruchomości, restrukturyzacją przedsiębiorstw, procesami due diligence oraz obsługą korporacyjną. Dzięki swojemu doświadczeniu, świetnie rozumie biznes i stara się dostosować swoje obecne działania do stojących przed nim wyzwań. Pasjonuje się etyką od strony behawioralnej oraz budowaniem kultury organizacyjnej opartej o wartości.

.

Jacqueline Kacprzak – Ekspertka CSR/RBC/BHR

Ekspertka w zakresie praw człowieka, odpowiedzialnego biznesu, raportowania niefinansowego oraz standardów należytej staranności. Posiada doświadczenie i znajomość pracy w administracji publicznej szczebla rządowego oraz międzynarodowego (w szczególności specyfiki funkcjonowania i procedur OECD, UE i ONZ). Radca w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych. Członek Biura Grupy Roboczej OECD ds. Odpowiedzialnego Prowadzenia Biznesu. Inicjatorka i koordynatorka partnerstw na rzecz tłumaczeń na język polski standardów raportowania niefinansowego oraz standardów OECD dotyczących należytej staranności. Wykładowca Collegium Civitas i Akademii Leona Koźmińskiego. Jej zainteresowania badawcze i naukowe krążą wokół socjologii praw człowieka, zmian w nowoczesności i kapitalizmie oraz wpływu nowych technologii na poszanowanie prawa człowieka.

Agnieszka Kelma-Koczorowska, ACE

Dyrektor ds. Governance, Risk and Compliance w Grupie Amica, odpowiedzialna za  stworzenie Działu GRC oraz wdrożenie CMS dla całej Grupy. Wspiera wdrażanie polityk i procedur, jak również monitoruje ich przestrzeganie, nadzorując kontrole i audyty. Nadzoruje również proces raportowania niefinansowego w Grupie. Odpowiedzialna także za zarządzanie systemem oceny ryzyka, a także za ograniczanie ryzyka poprzez zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej we wszelkich obszarach działalności Grupy Amica. Z wykształcenia prawnik. Certyfikowany Approved Compliance Officer. Karierę zawodową zaczynała od pracy w kancelarii prawnej obsługującej głównie podmioty gospodarcze, kiedy jeszcze pojęcie compliance nie było szeroko znane. Na przestrzeni lat zatrudniona w wielu firmach w obszarze prawnym. Przez wiele lat jej praca skupiała się wokół zapewnienia bezpieczeństwa finansowego transakcji handlowych.

Maria Krawczyńska

Jako Dyrektorka Departamentu CSR i Zrównoważonych Finansów Banku BNP Paribas od 2017 roku odpowiedzialna za zarządzanie i realizację Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju oraz integrację aspektów ESG z celami biznesowymi, a także rozwój obszaru zrównoważonych finansów. Ekspert i praktyk zrównoważonego rozwoju, ESG, CSR i zrównoważonych finansów. Od listopada 2021 roku członek gruby roboczej ds. wypracowania jednolitego standardu raportowania zrównoważonego rozwoju dla UE (zgodnie z CSRD) w ramach prac EFRAG (PTF-ESRS).

dr Marcin Łukowski

Corporate Regulatory Counsel w Vesuvius zajmujący się zagadnieniami związanymi z kontrolą eksportu, sankcjami międzynarodowymi oraz przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Doświadczenie praktyczne zdobywał w sektorze publicznym (Komisja Europejska, Parlament Europejski), zajmując się między innymi nowelizacją do Unijnego Kodeksu Celnego oraz rozporządzeniem 428/2009, jak również w sektorze prywatnym pracując jako EMEA Compliance Officer odpowiedzialny za compliance w grupie kapitałowej (Jones Lang LaSalle) oraz jako prawnik w dziale konsultingu, doradzając zewnętrznym klientom w obszarze trade compliance (Sandler & Travis). Studiował na Uniwersytecie w Białymstoku oraz na Gent Universiteit w Belgii. Laureat Moot Court Competition na Deusto University w Hiszpanii. Zdobywca III nagrody w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską organizowanym przez Szefa ABW.

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Kierownik Viadrina Compliance Center w Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie n. Odrą. Brał udział w pracach komitetów ISO wypracowujących normy w obszarze Governance & Compliance. Uznany międzynarodowo ekspert w obszarze compliance, ethics & integrity.

Wojciech Kapica (ACO)

Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance) oraz etyki w działalności instytucji finansowych; partner w kancelarii Lawarton; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej; posiada certyfikat Approved Compliance Officer (ACO) Instytutu Compliance; specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych; autor kilkudziesięciu publikacji i twórca wielu autorskich szkoleń dotyczących regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy; redaktor i współautor książek Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018) oraz Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019).

Paweł Pogorzelski

Adwokat, counsel w Departamencie Postępowań Spornych kancelarii Clifford Chance. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń, mających na celu wykrycie nieprawidłowości karno-gospodarczych, zarówno w Polsce, jak i zagranicą (w tym na podstawie FCPA i UK Bribery Act). Doradza w kwestiach compliance, w tym we wdrażaniu i weryfikacji systemów compliance. Autor publikacji i szkoleniowiec z zakresu compliance i prawa karnego gospodarczego. Rekomendowany w dziedzinie prawa karnego gospodarczego w międzynarodowych rankingach Chambers Europe i Legal 500 EMEA.

Mikołaj Potocki

Manager Działu Zrównoważonego Rozwoju w Bureau Veritas Polska. Od 2017 roku współtworzy dział i odpowiada za jego rozwój. Poprzez świadczone i wciąż rozwijane usługi Bureau Veritas Polska pomaga klientom w zarządzaniu ich wpływem na klimat, m.in. wspierając w obliczaniu śladu węglowego organizacji i produktów, LCA, EPD, audytach ESG oraz zrównoważonym łańcuchu dostaw. Z racji pełnionej funkcji i doświadczenia, posiada wiedzę związaną z ogólnym funkcjonowaniem systemów certyfikacji w różnych sektorach gospodarki oraz z wymaganiami prawnymi w zakresie zmian klimatycznych, ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej biznesu.

Konrad Sędkiewicz, ACO

Ekspert w zakresie wdrażania i utrzymywania systemów compliance i CSR z kilkunastoletnim doświadczeniem zarówno w branży finansowej, jak i na rynku nieregulowanym. Autor pierwszego w Polsce Bloga o compliance (www. konradsedkiewicz.pl). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studia podyplomowe z zakresu compliance oraz studia podyplomowe z zakresu CSR. Approved Compliance Officer (ACO). Autor publikacji, prelegent na studiach podyplomowych, szkoleniowiec z zakresu compliance.

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trenerów, terminów oraz treści.

rejestracja