AML

SYSTEM AML & CTF dla instytucji niefinansowych „skrojony na miarę”

Kompleksowa oferta modułowa wsparcia przy wdrażaniu rozwiązań przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Anit-Money Laundering & Counter Terrorist Financing, AML & CTF) w instytucjach niefinansowych. Proponowane rozwiązanie pozwala na elastyczne podejście i pozostawia wybór co do elementów, które są potrzebne i które należy wdrożyć z perspektywy Państwa organizacji.

| Potrzeba

Kolejne nowelizacje ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, stanowiące implementację do krajowego porządku prawnego wymagań dyrektyw UE, ustawicznie rozszerzają krąg instytucji obowiązanych, tym samym nakładają na wielu przedsiębiorców zupełnie nowe i często nieznane obowiązki. Już od roku 2018 zagadnienia AML i CTF przestały być kojarzone wyłącznie z instytucjami finansowymi – coraz więcej podmiotów branż niefinansowych realizować musi określone w ustawie obowiązki. Pojawia się konieczność wdrożenia procedury AML, przeprowadzenia oceny ryzyka AML, określenia zasad monitoringu transakcji oraz raportowania uzasadnionych podejrzeń prania pieniędzy do organów – a sam proces AML w organizacji powinien opierać się na cyklicznych szkoleniach dla wszystkich pracowników w zakresie ich odpowiedzialności. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, chcielibyśmy zaoferować kompleksową pomoc przy wdrażaniu rozwiązań AML & CTF w przedsiębiorstwach branż niefinansowych.

| Moduły

Nasze wsparcie oferujemy w koncepcji modułowej – to Państwo określacie, jakie są potrzeby w organizacji i decydujecie się Państwo na konkretne usługi (moduły). Naszym celem jest zapewnienie Państwu pomocy we wdrożeniu odpowiednich narzędzi, które dopasowane będą do specyfiki Państwa branży i operacji biznesowych. Standardowy projekt wdrożeniowy składa się z następujących trzech modułów:

  • Szkolenia: punktem wyjścia jest szkolenie przedstawiające w praktyczny sposób wymogi AML w przedsiębiorstwie branży niefinansowej. Celem szkolenia jest zarówno zaprezentowanie wymagań prawnych, jak i przygotowanie do kolejnych etapów wdrożeniowych. Oferujemy szkolenia dwojakiego rodzaju (kończące się stosownym certyfikatem):
    • Dla osoby odpowiedzialnej za obszar AML: dwudniowy program szkoleniowy Approved AML Compliance Officer (szkolenie otwarte). Jest to intensywne i bogate w treści szkolenie w szerokim zakresie przedstawiające zagadnienia AML.
    • Dla pracowników: w przypadku konieczności przeszkolenia kadry kierowniczej oraz pracowników w zakresie zapoznania z niezbędnym zakresem zagadnień AML oferujemy szkolenie inhouse. Zakres tematyczny i czasowy szkolenia dostosowujemy indywidualnie.
  • Analiza ryzyk & stworzenie procedury AML: w oparciu o dostarczony kwestionariusz dokonujemy wspólnie z Państwem analizy ryzyka AML. Określamy, jakie obszary działalności organizacji są relewantne z punktu widzenia wymogów prawnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Często w przypadku instytucji niefinansowych obowiązki przeciwdziałania praniu pieniędzy dotyczą tylko wybranych aspektów działalności, a nie całej organizacji. Współpracując z Państwem przygotowujemy procedurę AML zawierającą adekwatny zakres obowiązków, ponieważ zadajemy sobie sprawę z ciężaru takiego wdrożenia dla organizacji.
  • Określenie środków monitoringu transakcji: w oparciu o wyniki analizy Państwa działalności operacyjnej określamy wspólnie z Państwem sposoby wdrożenia monitoringu i raportowania podejrzanych transakcji.

| Jak to działa?

Ze względu na zróżnicowaną potrzebę wsparcia wynikającą z konkretnej sytuacji danego podmiotu zakres czasowy oraz finansowy działań wdrożeniowych określany jest indywidualnie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – serdecznie zapraszamy do kontaktu!