Kontakt

Napisz do nas!

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak realizujemy obowiązki związane z ochroną danych osobowych: naciśnij tutajZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Compliance Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach (69-100), ul. T. Kościuszki 1, KRS: 0000601887, NIP: 5981635573, zwany dalej Spółką; kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego info@instytutcompliance.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej ze Spółką umowy i obowiązków prawnych z niej wynikających, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponosić Spółka lub jakie mogą być ponoszone wobec Spółki, a także w celu wywiązywania się przez Spółkę z nałożonych na nią obowiązków (przykładowo prowadzenia ksiąg rachunkowych); Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub przeciwko Spółce, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) lub upływu terminów prawem przewidzianych; Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia; ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego; podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawieranej umowy, jednakże odmowa podania danych może ograniczać lub wyłączać zakres świadczonych umownie usług.
TWOJA WIADOMOŚĆ:

O Instytucie Compliance

Instytut Compliance Sp. z o. o. ul. Kościuszki 1 69-100 Słubice E-Mail: info@instytutcompliance.pl NIP: 5981635573 | REGON: 36371456300000 | KRS: 0000601887 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze | VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 5.000 PLN Numer konta: 27 1090 1115 0000 0001 3214 1717

Team

Dr. Bartosz Jagura /członek zarządu/ Eliza Mazuchowska /event management/

Ogólne Warunki Umów Instytutu Compliance

Ogólne Warunki Umów Instytutu Compliance można pobrać tutaj (PDF).