AWBO

Approved Whistleblowing Officer (AWBO) ONLINE

Specjalistyczne szkolenie uwzględniające wymagania nowej ustawy o ochronie sygnalistów z dn. 14 czerwca 2024 r. oraz normy ISO 37002 Whistleblowing Management Systems. Dołącz do setek osób przeszkolonych przez Instytutu Compliance i zdobądź wiedzę oraz umiejętności pozwalające na uczynienie zadość nowym ustawowym wymogom!

| Aktualne terminy

  • AWBO SESJA PAŹDZIERNIK 2024: 7,8,14,15 X i egzamin 21 X 2024 r.

rejestracja

| Koncepcja

Wdrożenie i zapewnienie skutecznego funkcjonowania kanałów informowania o nieprawidłowościach stanowi nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim spore wyzwanie dla organizacji. Sygnaliści, zwani także whistleblowerami, są z perspektywy organizacji bardzo cennym źródłem informacji o różnego rodzaju nieprawidłowościach i nadużyciach. Ustawa o ochronie sygnalistów, a także szereg dalszych ustaw (Prawo bankowe, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawa o ofercie publicznej) przewidują określone wymogi dla organizacji odnośnie wdrażania kanałów whistleblowingowych oraz zapewnienia ochrony sygnaliście. Katalog podmiotów zobowiązanych do posiadania kanałów przyjmowania zgłoszeń jest szeroki i obejmuje co do zasady wszystkich przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 50 pracowników oraz wszystkie podmioty prawne sektora publicznego!

Aby pomóc Państwu w wyzwaniu wdrożenia systemu whistleblowingowego oraz prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających będących wynikiem zgłoszenia, stworzyliśmy dla Państwa unikatowy program szkoleniowy AWBO. W ramach kursu omawiane są nie tylko wymagania ustawy z dn. 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, ale przede wszystkim praktyczne aspekty funkcjonowania w organizacji kanałów whistleblowingowych.

Kurs oferujemy z sukcesem od ponad czterech lat. Jesteśmy dumni z faktu, że zaufały nam już setki osób, a program szkoleniowy AWBO wyznacza standardy kształcenia osób odpowiedzialnych za wdrażanie systemów whistleblowingowych i prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających.niędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ustawa o ofercie publicznej) przewidują szereg wymogów dla organizacji odnośnie wdrażania kanałów whistleblowingowych oraz zapewnienia ochrony sygnaliście. Katalog podmiotów zobowiązanych do posiadania kanałów przyjmowania zgłoszeń jest szeroki i obejmuje co do zasady wszystkich przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 50 pracowników oraz wszystkie podmioty prawne sektora publicznego!

| Kurs AWBO w ramach ECIP

Instytut Compliance stworzył uznany na rynku system modułowego kształcenia zawodowego oficerów compliance ECIP – Ethic, Compliance, Integrity Professional. Kurs AWBO realizowany może być samodzielnie lub jako drugi etap kształcenia na poziomie Approved Compliance Expert (ACE). Wybór należy więc do Państwa: czy łączycie Państwo kurs AWBO z kursem Approved Compliance Officer (ACO) czy też robicie go Państwo całkowicie niezależnie. Jedno jest pewne: kurs w każdej ze wskazanych konstelacji wart jest odbycia!

| Przebieg kursu online

Program kursowy odbywa się w całości w module online z wykorzystaniem narzędzia umożliwiającego aktywną interakcję z prowadzącymi oraz pozostałymi uczestnikami przez cały czas trwania zajęć. Naszym priorytetem jest zapewnienie solidnej dawki wiedzy, ale również praca nad praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi w przypadku obsługi kanałów whistleblowingowych oraz prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Stąd Uczestniczki i Uczestnicy w ramach szkolenia pracować będą nad konkretnymi praktycznymi zadaniami.

Poniżej podajemy przykładowy przebieg kursu:

  • Dzień I: TRENING I > Wprowadzenie do tematyki whistleblowingu, standard ISO 37002 i wymagania nowej ustawy o ochronie sygnalistów, godz. 9.00-16.00
  • Dzień II: TRENING II > Praktyczne aspekty wdrażania i zapewniania skuteczności mechanizmów whistleblowingowych, godz. 9.00-16.00
  • Dzień III: TRENING III > Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających, whistleblowing a prawo pracy oraz informatyka śledcza, godz. 9.00-16.00
  • Dzień IV: TRENING IV > Prawne oraz interpersonalne aspekty wewnętrznych postępowań wyjaśniających, godz. 9.00-16.00
  • EGZAMIN AWBO, godz. 10.00-11.00

Zarówno zajęcia, jak i egzamin, odbywają się w formie elektronicznej. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu zajęć oraz egzaminów w tej postaci – serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opiniami kursantów!

| Omawiane treści

Program kursowy składa się z czterech intensywnych dni szkoleniowych. Dwa pierwsze poświęcone są zagadnieniom wdrażania i zapewnienia skuteczności działania w organizacji systemów whistleblowingowych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie sygnalistów. Dwa kolejne dni to tajniki prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających będących następstwem otrzymania zgłoszenia w ramach kanałów whistleblowingowych. Treści szkoleniowe podzielone są merytorycznie i metodycznie w taki sposób, aby zapewnić pełne omówienie relewantnych kwestii oraz należyte zrozumienie tematyki:

Trening I: Wprowadzenie do tematyki whistleblowingu, standardy i wymagania dyrektywy, ochrona danych

Szkolenie rozpoczyna się od ogólnego wprowadzenia do tematyki whistleblowingu, przedstawione zostają rodzaje stosowanych metod i typologie. Przedmiotem rozważań jest norma ISO 37002 Whistleblowing Management Systems, która w praktyczny i holistyczny sposób pomaga wdrożyć w organizacji system przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów. Wskazane zostaje, jak wykorzystać istniejące w organizacji rozwiązania przy wdrażaniu mechanizmów whistleblowingowych. W dalszej części zajęć następuje omówienie wymagań nowej ustawy o ochronie sygnalistów pod kątem wyzwań, jakie pojawić mogą się przy wdrażaniu w organizacji systemu informowania o nieprawidłowościach. Ten dzień szkoleniowy kończy się omówieniem zależności występujących między przyjmowaniem zgłoszeń a zapewnieniem zgodności w obszarze ochrony danych osobowych.

rejestracja

Trening II: Praktyczne aspekty wdrażania i zapewniania skuteczności mechanizmów whistleblowingowych

Drugi dzień bazuje na wiedzy przekazanej dnia pierwszego. Podczas warsztatu omawiane jest krok po kroku, jak wdrożyć w organizacji system informowania o nieprawidłowościach i na jakie wyzwania zwrócić szczególna uwagę. Punkt ciężkości położony jest zarówno na zachowania określonych wymogów organizacyjnych, jak również na zagadnienia odpowiedniej ochrony sygnalisty. Dalsza część zajęć uzmysłowić ma, jak ważna jest współpraca różnych komórek organizacyjnych odnośnie zagadnień whistleblowingu. Następuje omówienie występujących tutaj współzależności. Ten dzień kursowy kończy się praktycznym case study: omawiane jest konkretne, wieloaspektowe zgłoszenie i wspólnie analizowane są możliwości działania – nie tylko w tej konkretnej sprawie, ale także zmian systemowych.

Trening III: Whistleblowing a prawo pracy, prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających oraz informatyka śledcza

Trzeci dzień rozpoczyna się od dokończenia tematyki whistleblowingowej – omawiane są relewantne zagadnienia prawa pracy, które trzeba uwzględnić przy wdrażaniu w organizacji systemu zgłoszeń dla sygnalistów. Następnie analizowane są aspekty organizacyjne prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Przedstawiany jest tzw. cykl „życia” incydentu od zdarzenia, poprzez zgłoszenie i jego analizę aż do wniosków i podejmowanych działań Szczegółowej analizie poddawane są poszczególne etapy prowadzenia postępowania wyjaśniającego, tj. wymogi w zakresie rejestracji i kwalifikacji, planowanie pracy, współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi, zbieranie materiału dowodowego. Omawiane są kwestie zakończenia postępowania w postaci konsekwencji dla osoby dopuszczającej się nieprawidłowości oraz dla relewantnych procesów (ulepszanie procesów i wdrażanie zmian). Wskazane zostanie ponadto, jak przygotować raport kończący postępowanie i jakie są możliwości współpracy z organami ścigania. Ostatnia część zajęć poświęcona jest zagadnieniom informatyki śledczej oraz e-discovery: zabezpieczania dowodów cyfrowych, ich analizy, narzędzi oraz raportowania.

Trening IV: Prawne oraz interpersonalne aspekty wewnętrznych postępowań wyjaśniających

Ostatni dzień kursowy rozpoczyna syntetyczne przedstawienie prawnych aspektów prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Prezentowane są ramy prawne prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów zbierania, zabezpieczania i analizowania dowodów. Następnie uczestnicy poznają praktyczne aspekty przeprowadzania audytów śledczych. W oparciu o konkretne stany faktyczne wskazywane jest, na co zwracać uwagę przy przeprowadzaniu audytu oraz jakie są symptomy występowania nadużyć i innych nieprawidłowości. Uczestnicy w ramach case study zastanawiają się wspólnie nad rozwiązaniami konkretnych problemów. Zajęcia kończą się warsztatami z prowadzenia wewnętrznych rozmów wyjaśniających: z sygnalistą, potencjalnym świadkiem oraz osobą, której zgłoszenie dotyczy.

| Dla kogo jest ten kurs?

Ze względu na szeroki zakres stosowania ustawy o ochronie sygnalistów szkolenie adresowane jest zarówno do reprezentantów sektora prywatnego, jak i publicznego. Do udziału w szkoleniu zachęcamy nie tylko oficerów compliance, ale także wszystkie osoby, którym powierzone będzie w organizacji wprowadzenie i bieżąca obsługa kanałów informowania o nieprawidłowościach.

| Prelegentki i Prelegenci*

Wśród Prelegentek i Prelegentów m.in.:

Magdalena Dec

Radca prawny, counsel w praktyce ds. przestępstw gospodarczych i compliance kancelarii DLA Piper. Świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie opracowywania i aktualizowania polityk wewnętrznych, obejmujących różne aspekty działalności biznesowej klientów oraz zagadnień etycznych, w tym związanych z instytucją sygnalisty. Wspiera klientów podczas kontroli wewnętrznych, w szczególności w zakresie przestrzegania zasad etyki, zapewnienia zgodności z przepisami i regulacjami wewnętrznymi oraz kontroli dotyczących naruszeń przepisów FCPA i UKBA. Wspiera także klientów w sprawach dotyczących ograniczania praktyk korupcyjnych oraz zasad postępowania w biznesie. Odbyła miesięczny secondment w biurze DLA Piper w Manchesterze, UK oraz nabyła doświadczenie w zakresie UKBA oraz programów compliance w UK. Magdalena wspiera głównie klientów z branży life science, branży farmaceutycznej i energetycznej.


Adam Domagała, ACO

Radca prawny, starszy specjalista ds. Compliance w koncernie energetycznym.


Ewa Gąsiorowska-Wajman

Zajmuje się kwestiami regulacyjnymi oraz systemem zarządzania compliance w dużych organizacjach biznesowych (Vattenfall, PGE, obecnie DSV). Ukończyła studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prelegentka studiów podyplomowych w zakresie compliance.


Anna Hoffmann, ACE

Compliance Officer, Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Amica S.A. Odpowiada za wdrożenie systemu zarządzania zgodnością i systemu bezpieczeństwa danych osobowych dla spółek z całej Grupy. Koordynuje proces wdrażania polityk i procedur, w tym dotyczących ochrony sygnalistów. Odpowiedzialna za budowę i skuteczne utrzymanie CMS oraz systemu zgłaszania naruszeń. Z wykształcenia radca prawny, posiada certyfikat auditora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem ISO 27001. Certyfikowany Approved Compliance Officer, członkini Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych. Na przestrzeni lat wspierała międzynarodowe organizacje w szeroko rozumianym doradztwie prawnym, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Prelegentka szkoleń i autorka licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych.


Dorota Jakubowska, ACO

Zarządza działem zakupów w T-Systems Polska grupy T-Mobile Polska S.A. Tworzy i implementuje rozwiązania compliance w procesach zakupowych. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie postępowania z sygnalistami od momentu zgłoszenia, prowadzenia oraz ochrony. Approved Compliance Officer.


Marta Janowska, ACE

Senior associate w Kancelarii TaylorWessing. Doświadczenie zawodowe zdobywała w polskich i międzynarodowych kancelariach, począwszy od transakcji M&A oraz zagadnień korporacyjnych, po kwestie wdrażania systemów compliance, systemów zgłaszania nieprawidłowości i AML.


Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Profesor nauk prawnych. Pomysłodawca i kierownik działającego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center. Autor szeregu publikacji oraz mówca na licznych kongresach z zakresu compliance. Zasiada w wielu radach naukowych, m.in. Związku Zawodowego Managerów Compliance w Niemczech. Redaktor naczelny ukazującego się w Niemczech kwartalnika COMPLY. Przewodniczył niemieckiej grupie eksperckiej pracującej nad ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. Zasiada w komitecie ds. wypracowywania kolejnych norm ISO dot. whistleblowingu oraz corporate governance. Doradzał m.in. niemieckiemu Federalnemu Ministerstwu Obrony oraz instytucjom rządowym w Dubaju przy wdrażaniu systemów zgodności.


Rafał Mirek, ACE

Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu oraz rozwijaniu obszarów compliance, obecnie w jednej z największych spółek energetycznych w kraju – Tauron Polska Energia S.A., radca prawny.


Anna Różalska, ACO

Ekonomistka, w 2016 roku obroniła tytuł MBA w ochronie zdrowia, ekspert w prowadzeniu projektów dotyczącej Kompleksowej Opieki działającym przy zespole parlamentarnym, doktorantka UW. Od 17 lat związana z biznesem farmaceutycznym, w którym była odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych, analizę sprzedaży i działań marketingowych dotyczących strategicznego kierunku rozwoju biznesu. Jako oficer compliance autorka rozwiązań systemowych do skutecznego zarządzania procesami compliance.


dr inż. Marek Stolarski, MBA

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa informacji, obecnie Dyrektor ds. Bezpieczeństwa w Techland sp z o. o. Absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek komitetu technicznego KT 182 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych) z odznaczeniem 2015 Lawrence D. Eicher Leadership Award. Biegły sądowy z zakresu informatyki i bezpieczeństwa komputerowego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu (III kadencja), biegły skarbowy z zakresu informatyki przy Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu, audytor wiodący SZBI zgodnego z ISO/IEC 27001 (IRCA), licencjonowany prywatny detektyw.


Anna Tomiczek, ACE

Prawnik, ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Approved Compliance Officer. Doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na WPiA UŚ. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa publicznego gospodarczego oraz compliance. Doświadczenia prawne zdobywała pracując w kancelariach świadczących usługi na rzecz sektora elektroenergetycznego, a także w przedsiębiorstwie energetycznym. Posiada doświadczenie w zakresie wdrażania CMS w branży energetycznej. W 2016 r. wygrała finał Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego ,,Prawo z Energią”. Uczestniczka międzynarodowego programu The School of Chinese Law and Culture.


Katarzyna Wojtaszyn, ACO

Przez ponad 18 lat była związana z pracą na rzecz organów ścigania, w tym Policji, CBŚ oraz ABW, gdzie od samego początku zajmowała się zwalczaniem przestępczości gospodarczej oraz zorganizowanej przestępczości ekonomicznej. Obecnie prowadzi działalność doradczą i szkoleniową w zakresie business security i compliance. Autorka publikacji prawnych, prowadzi szkolenia oraz zajęcia na studiach podyplomowych.


Jacek Zdziarstek, ACE

Posiada 14-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektorskim w banku i ponad 22-letnie w sektorze bankowym w zakresie ryzyka, audytu, kontroli wewnętrznej i compliance . Dyrektor Departamentu Compliance w Raiffeisen Bank Polska S.A. w latach 2005- 2018 ( w tym Raiffeisen TFI, Biuro Maklerskie, Depozytariusz) oraz Dyrektor Departamentu Compliance w Raiffeisen Leasing. Obecnie zajmuje się monitorowaniem ryzyka compliance w globalnej instytucji finansowej. Ekspert w zakresie monitorowania aspektów rynków kapitałowych, zapobiegania korupcji, prowadzenia postępowań wyjaśniających, obszaru zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wykwalifikowany trener i szkoleniowiec, prowadzący wewnętrzne i zewnętrzne warsztaty i treningi w zakresie efektywnego wprowadzania systemu i kultury compliance, adekwatnego i skutecznego procesu funkcjonowania obszaru compliance i zapobiegania nadużyciom.


*Terminy, program, prelegenci mogą ulec zmianie.

rejestracja