WigiliaWB

[breadcrumb]

WIGILIA WHISTLEBLOWINGOWA

…czyli rozkładamy na części pierwsze projekt ustawy wdrożeniowej w przeddzień terminu implementacji dyrektywy UE o ochronie sygnalistów!

16-12-2021 | 15:00-18:00 | ONLINE

| KONTEKST

17 grudnia br. mija termin wdrożenia do krajowych porządków prawnych postanowień dyrektywy UE o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Państwa członkowskie miały wystarczająco dużo czasu, aby zająć się przygotowaniem i uchwaleniem nowych przepisów, ale tylko w niektórych z nich proces legislacyjny dobiegł już końca. W Polsce opinii publicznej przedstawiony został w październiku projekt ustawy wdrożeniowej. Wywołał on żywe dyskusje, ponieważ wiele zagadnień po raz pierwszy obejmowane jest szeroką i kompleksową regulacją prawną, pojawiają się nowe obowiązki dla szerokiego kręgu podmiotów, a ich naruszenie karane ma być dotkliwymi sankcjami – nawet karą pozbawienia wolności. Nowe obowiązki dotyczyć będą przy tym nie tylko sektora przedsiębiorstw, ale co do zasady także sektora publicznego.

| CEL

W ramach spotkania skoncentrujemy się na omówieniu wybranych wyzwań związanych z wdrażaniem systemów whistleblowingowych. Punktem odniesienia będą postanowienia projektu ustawy wdrożeniowej oraz przepisy dyrektywy. Wybraliśmy zagadnienia, które wywołują wątpliwości interpretacyjne lub szczególne problemy wdrożeniowe.

| FORMUŁA

Spotkanie ma formułę znanego już Państwu Coaching Day – wystąpienia wprowadzające Ekspertek i Ekspertów poprzedzają dyskusję na dany konkretny temat. Koncentrujemy się więc na kilku wybranych zagadnieniach i analizujemy je w pogłębiony sposób. Jednocześnie spotkanie jest ostatnim organizowanym przez nas w tym roku, stąd istnieć będzie możliwość podsumowania tegorocznych aktywności działów compliance i wymiany doświadczeń między Państwem – osobami na co dzień zajmującymi się tą tematyką.

| AWBO – Approved Whistleblowing Officer

Osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy z zakresu kształtowania systemów whistleblowingowych w organizacjach zapraszamy na jedyny w Polsce czterodniowy intensywny kurs certyfikujący Approved Whistleblowing Officer (AWBO). Kolejna edycja już w styczniu 2021 r.! W ramach kursu omówione będą nie tylko wymagania nowej dyrektywy i ustawy wdrożeniowej z dn. 18.10.2021 r., ale przede wszystkim praktyczne aspekty jej wdrożenia w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem powiązanej tematyki prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, których wszczęcie jest często wynikiem informacji pozyskanej od sygnalisty.

 

| PATRONAT

 

| PROGRAM

14.45-15.00 Logowanie

15.00-15.10 Otwarcie, powitanie i przestawienie wyników mini-ankiety whistleblowingowej

> Prof. Dr. Bartosz Makowicz | Viadrina Compliance Center

> Dr. Bartosz Jagura | Instytut Compliance

15.10-15.40 Wystąpienie wprowadzające i dyskusja: „Zgoda w międzynarodowej rodzinie kapitałowej, kiedy każda spółka-córka chce czegoś innego?!”

> Przemysław Ruchlicki  | Zastępca Dyrektora | Krajowa Izba Gospodarcza

15.40-16.10 Wystąpienie wprowadzające i dyskusja: „Wyzwania wdrożeniowe w krajowej grupie kapitałowej”

> Rafał Mirek  | Oficer Compliance | Tauron Polska Energia S.A.

16.10-16.40 Wystąpienie wprowadzające i dyskusja: „Przyjmowanie zgłoszeń wewnętrznych – samodzielnie czy outsourcing?”

> Marta Techman  | Head of Legal & Compliance | Media Markt Polska

16.40-17.00 Przerwa

17.00-17.30 Wystąpienie wprowadzające i dyskusja: „Zgłoszenia anonimowe – puszka Pandory?”

> dr Dominik Wolski  | Head of Legal & Compliance | Jeronimo Martins Polska S.A.

17.30-18.00 Wystąpienie wprowadzające i dyskusja: „System whistleblowingowy a wymogi ochrony danych”

> Anna Hoffmann | Compliance Officer , IODO | Amica S.A.

18.00-18.10 Zakończenie & podsumowanie wyników

 

| PRELEGENTKI I PRELEGENCI

 

Przemysław Ruchlicki, ACE

Od 15 lat pracuje na styku pozyskiwania projektów, usług doradczych, lobbingu, sprzedaży, zarządzania i marketingu. Realizował projekty łączące sektor publiczny i prywatny, m.in. biznes.gov.pl.  Bierze udział w tworzeniu krajowych regulacji prawnych dotyczących prawa gospodarczego. Pełni funkcje Zastępcy Dyrektora Biura Polityki Gospodarczej w Krajowej Izbie Gospodarczej oraz jest prawnikiem w dużej spółce z sektora usług ochrony zdrowia działającej w międzynarodowej grupie kapitałowej. Jest kierownikiem projekty POWER – Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Handlu

 

Rafał Mirek, ACE

Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu oraz rozwijaniu obszarów compliance, obecnie w jednej z największych spółek energetycznych w kraju – Tauron Polska Energia S.A., radca prawny.

 

 

Marta Techman

Kierownik Działu Prawnego oraz Compliance, Antitrust & Privacy Officer w grupie kapitałowej MediaMarkt Polska. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku prawo oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Business Economics. Posiada 15-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej dużych przedsiębiorców z branży retail elektroniki użytkowej, e-commerce oraz usług telekomunikacyjnych (VOiP).

 

dr Dominik Wolski

Doktor nauk prawnych, Chief Compliance Officer oraz Dyrektor Działu Prawnego w Jeronimo Martins Polska S.A., adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, radca prawny, współpracownik akademicki Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

Anna Hoffmann, ACO

Compliance Officer, Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Amica S.A. Odpowiada za wdrożenie systemu zarządzania zgodnością i systemu bezpieczeństwa danych osobowych dla spółek z całej Grupy. Koordynuje proces wdrażania polityk i procedur, w tym dotyczących ochrony sygnalistów. Odpowiedzialna za budowę i skuteczne utrzymanie CMS oraz systemu zgłaszania naruszeń. Z wykształcenia radca prawny, posiada certyfikat auditora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem ISO 27001. Certyfikowany Approved Compliance Officer, członkini Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych. Na przestrzeni lat wspierała międzynarodowe organizacje w szeroko rozumianym doradztwie prawnym, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Prelegentka szkoleń i autorka licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych.

 

| REJESTRACJA

Udział w konferencji jest bezpłatny. Celem zachowania wysokiej jakości spotkania i umożliwienia ożywionych dyskusji ilość miejsc jest ograniczona. UWAGA: Rejestracja jest wiążąca. Jeśli po doknaniu rejestracji udział nie będzie możliwy, prosimy o informację najpóźniej do dn. 13.12.2021 r., aby miejsce mogło zostać przekazane innej osobie; w przeciwnym razie naliczona zostanie opłata w wys. 100 zł plus VAT (tzw. opłata No-Show).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Compliance Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach (69-100), ul. T. Kościuszki 1, KRS: 0000601887, NIP: 5981635573, zwany dalej Spółką;
  • kontakt ze Spółką możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego info@instytutcompliance.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawieranej ze Spółką umowy i obowiązków prawnych z niej wynikających, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie może ponosić Spółka lub jakie mogą być ponoszone wobec Spółki, a także w celu wywiązywania się przez Spółkę z nałożonych na nią obowiązków (przykładowo prowadzenia ksiąg rachunkowych);
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do czasu wykonania umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Spółce lub przeciwko Spółce, wypełnienia obowiązku prawnego Spółki (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) lub upływu terminów prawem przewidzianych;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do organu nadzorczego;
  • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawieranej umowy, jednakże odmowa podania danych może ograniczać lub wyłączać zakres świadczonych umownie usług.

R E J E S T R A C J A

Rejestracja zakończyła się dn. 15.12.2021 r. o godz. 19:00. Serdecznie dziękujemy za rejestrację!