Prelegenci

[breadcrumb]

Prelegenci Compliance Day 2016!

rejestracjaSylwetki prelegentów do pobrania jako plik PDF:

pdfbuddy

 

 

 

 

Wykłady honorowe / powitanie uczestników

 Michal-DSC00571

Prof. dr hab. Michał Romanowski

Profesor prawa prywatnego Uniwersytety Warszawskiego

Michał Romanowski –  ur. w 1970 r. w Warszawie, profesor dr hab. nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji, w latach 2006-2015 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, m. in. przewodniczący zespołów problemowych ds. prawa spółek, umowy ubezpieczenia, przedstawicielstwa, członek zespołu problemowego ds. czynności prawnych oraz zespołu ds. przeglądu projektu nowej części ogólnej prawa zobowiązań. Autor ponad 130 prac naukowych z zakresu prawa umów, prawa handlowego i prawa instytucji finansowych, w tym monografii, komentarzy, rozpraw i artykułów. Współautor czterech tomów Systemu Prawa Prywatnego. Współautor najważniejszych po 2006 r. nowelizacji kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych oraz w latach 2006-2015 ponad 60 ekspertyz dla polskiego rządu i parlamentu m. in. z zakresu europejskiego prawa spółek i prawa instytucji finansowych. Radca prawny i adwokat w warszawskiej kancelarii Romanowski i Wspólnicy. Wielokrotnie wskazywany (w tym w roku 2016) jako prawnik rekomendowany w prawie spółek i prawie handlowym w rankingu kancelarii prawnych dziennika Rzeczpospolita. Odznaczony w 2011 r. złotym medalem za zasługi dla rozwoju bankowości w Polsce z okazji 20-lecia Związku Banków Polskich. W 2016 r. odznaczony medalem Mikołaja Kopernika przyznawanym przez zarząd Związku Banków Polskich osobom, które przyczyniły się do dynamicznego rozwoju i bezpiecznego funkcjonowania polskiej bankowości. Arbiter w polskich i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych.

 Makowicz

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Viadrina Compliance Center, Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Kierownik Katedry Polskiego Prawa Publicznego, Prawa Europejskiego i Prawa Gospodarczego. Profesor na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jest jednym z założycieli działającego przy Uniwersytecie Viadrina Compliance Center, które zajmuje się holistycznym podjeściem do badań compliance. Ponadto zasiada w radach naukowych wielu stworzyszeń i czasopism, jest autorem licznych publikacji, jak również referentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce compliance. Prof. Dr. Bartosz Makowicz jest przewodniczącym komitetu DIN, powołanego do opracowania normy ISO dla Compliance Managment Systeme i kieruje niemiecką delegacją ISO.

 Agnieszka Gontarek_zdj_konferencyjne

Agnieszka Gontarek

Prezes Zarządu BondSpot S.A.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości. Słuchaczka International Institute for Securities Market Development w Waszyngtonie, ICAN Institute, licznych szkoleń i kursów z zakresu prawa rynku kapitałowego. Współautorka komentarza do ustawy o ofercie publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca prawa papierów wartościowych i regulacji unijnych, przede wszystkim z zakresu obowiązków informacyjnych emitentów i ich akcjonariuszy oraz corporate governance. Od blisko 20 lat związana z rynkiem kapitałowym. W styczniu 2008 roku objęła stanowisko dyrektora Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Kieruje pracami Komitetu konsultacyjnego GPW ds. ładu korporacyjnego, który opracował „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”, przewodniczy Radze Autoryzowanych Doradców. Były członek Rady Nadzorczej BondSpot SA (2013-2016). W latach 1998-2007 była pracownikiem urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie m.in. pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Nadzoru Obrotu.  Od lipca 2016 r. Prezes Zarządu BondSpot S.A.

 Chaladyj

Mariusz Haładyj

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

W 2002 r. rozpoczął pracę w Kancelarii Adwokackiej w Lublinie. Od 2003 r. był zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli. W roku 2006 odbył staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli w Wydziale ds. Kontaktów Gospodarczych. Od 2006 r. pracował w Ministerstwie Finansów w Departamencie Kontroli Skarbowej w Wydziale Kontroli Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa na stanowiskach najpierw głównego specjalisty, a od 2007 r. na stanowisku naczelnika wydziału. Od 2008 r. był zatrudniony w Ministerstwie Gospodarki w Sekretariacie Ministra na stanowisku najpierw naczelnika wydziału ds. eksperckich i koordynującego pion obsługi dokumentacji, a od 2009 r. na stanowisku zastępcy dyrektora nadzorującego pracę wydziałów prawa gospodarczego i finansowego oraz samodzielne stanowiska ds. eksperckich. Od lutego 2012 r. do grudnia 2015 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Ukończył magisterskie studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz podyplomowe „Prawo spółek” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli. Jest radcą prawnym.

 prof. dr hab. Jarosław Majewski

Prof. dr hab. Jarosław Majewski

Kierownik Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Profesor Jarosław Majewski łączy działalnością naukowo-dydaktyczną z praktyką prawniczą. Jest uznanym autorytetem zwłaszcza w dziedzinie prawa karnego i bankowości. Od 2002 roku kieruje Katedrą Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2004 roku jest partnerem w kancelarii DeBenedetti Majewski Szcześniak. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1991 – 2002 doktorant, a następnie pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat prestiżowego stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Autor, współautor lub redaktor blisko 150 publikacji z różnych dziedzin prawa: monografii książkowych, komentarzy, artykułów naukowych i glos, publikowanych w czasopismach naukowych, polskich i zagranicznych, w tym m.in. tzw. krakowskiego komentarza do Kodeksu karnego, Systemu Prawa Karnego oraz opracowań poświęconych ochronie wierzyciela, ochronie obrotu papierami wartościowymi, tajemnicy bankowej i informacji poufnej. W latach 2012 –2016 Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Autor licznych ekspertyz prawnych, sporządzanych m.in. na zlecenie Kancelarii Sejmu. Jako adwokat specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego. W przeszłości kierował departamentami prawnymi dużych polskich instytucji finansowych. Arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich oraz Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Workshopy

Florek_Jakub

Jakub Florek

Manager w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć i Ekspertyz w Sprawach Spornych w Deloitte

Jakub posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów dochodzeniowo-śledczych, przeprowadzaniu projektów doradczych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jakub jest odpowiedzialny za dostarczanie usług wywiadu gospodarczego wspierając podejmowanie decyzji oraz ocenę aktualnych bądź przyszłych partnerów handlowych. Jakub jest Certyfikowanym Biegłym ds. Wykrywania Nadużyć (CFE) oraz Certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym (CIA). Ukończył Szkołą Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Jest autorem licznych publikacji fachowych.

 Izbicki_Marcin

Marcin Izbicki

Manager w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć i Ekspertyz w Sprawach Spornych w Deloitte

Marcin kieruje zespołem zajmującym się przeprowadzaniem dochodzeń oraz audytów śledczych. Od 11 lat zajmuje się problematyką przeciwdziałania nadużyciom, ich wykrywania oraz projektami o charakterze dochodzeniowo-śledczym. Współpracuje z renomowanymi kancelariami prawnymi w ramach przeprowadzania międzynarodowych przeglądów związanych z analizą naruszeń międzynarodowego ustawodawstwa US FCPA i UK Bribery Act. Jest członkiem organizacji ACCA oraz ACFE Występuje często w roli prelegenta na konferencjach poświęconych przeciwdziałaniu i wykrywaniu nadużyć gospodarczych, a także zarzadzaniu zgodnością. Jest autorem licznych publikacji fachowych.

 Mitraszewski_Przemysław

Przemysław Mitraszewski

Partner Zarządzający Lighthouse Consultants

Ekspert w dziedzinie zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej. Członek Rady Związku Firm Public Relations. Wykłada zarządzanie kryzysowe na Uniwersytecie SWPS, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Politechnice Gdańskiej. Absolwent Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej.

 Zwolińska_Magdalena

Magdalena Zwolińska

Business Unit Director, Lighthouse Consultants

Specjalizuje się w projektach związanych z zarządzaniem kryzysem i zagrożeniami dla reputacji. Doradzała w kryzysach takich jak m.in. strajki, redukcje zatrudnienia, awarie, wycofanie produktu z rynku, mobbing, spory sądowe, wypadki w miejscu pracy, protesty społeczne. Poza obsługą istniejących kryzysów, opracowuje dla klientów narzędzia do monitorowania zagrożeń reputacyjnych i kryzysowej prewencji. Jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, ze specjalizacją marketing medialny i public relations. Z LHC związana od początku istnienia firmy, wcześniej pracowała m.in. w Spin Communications. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży PR.

 Foltyn_Andrzej

Andrzej Foltyn

Szef Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych, Partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Specjalizuje się w transakcjach typu M&A, prawie bankowym, prawie papierów wartościowych oraz rynków kapitałowych. Był doradcą Przewodniczącego KPWiG oraz członkiem Rady GPW. Jest sędzią Sądu Giełdowego. Ma doświadczenie w wielu transakcjach w sektorze bankowym. Jest współautorem Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy o obligacjach i innych aktów prawnych o podobnej tematyce. Był doradcą w czasie prac legislacyjnych nad ustawą o giełdach towarowych. Obsługuje, jako doradca i negocjator, liczne transakcje przejęć, w tym transakcje na rynku publicznym.

 Zelewski Maciej

Maciej Żelewski

Associate w Zespole Life Sciences kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Doradza w zakresie prawa farmaceutycznego, prawa ochrony konkurencji i regulacji kosmetycznych. W szczególności zajmuje się kwestiami dystrybucji, reklamy, refundacji i importu równoległego produktów leczniczych. Świadczy bieżące doradztwo w kwestiach regulacyjnych i handlowych w spółkach z sektora farmaceutycznego, wyrobów medycznych, suplementów diety i tytoniowego. Zajmuje się również doradztwem w zakresie compliance, a w szczególności w zakresie przygotowywania strategii i polityk zgodności, wprowadzania mechanizmów wewnętrznych oraz bieżącego prowadzenia działań kontrolnych i nadzorczych. Jednocześnie doradza w zakresie stosowania amerykańskich i brytyjskich przepisów antykorupcyjnych dla spółek znajdujących się w Polsce.

Panele

Unbenannt

Małgorzata Wojciechowska-Brennek

Pełnomocnik Prezes ZUS ds. Zapobiegania Nieprawidłowościom i Korupcji

Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu ewaluacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w Akademii Kożmińskiego. Posiada bogate doświadczenie w pracy w sektorze organizacji pozarządowych, w Instytucie Sobieskiego, Centrum Adama Smitha (członek Zarządu) oraz Fundacji Republikańskiej jako ekspert ds. przeciwdziałania korupcji oraz dystrybucji funduszy strukturalnych UE.   W okresie 1998-2007 była członkiem Zarządu polskiego oddziału Transparency International (TI). W latach 2001-2007 pełniła funkcję zastępcy Prezesa, a następnie Prezesa TI-Polska. Pracowała również w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, a także w sektorze prywatnym. Stypendystka  Indiana University, Bloomington, Stany Zjednoczone Ameryki,  St. Anthony’s College, Oxford, Wielka Brytania oraz Svenska Institutet, Szwecja.

 Rajewski_Karol

Karol Rajewski

Dyrektor Działu Compliance Nationale-Nederlanden

Chief Compliance Officer, Departament Zarządzania Ryzykiem Compliance, Nationale-Nederlanden. Chief Compliance Officer i Radca Prawny z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu departamentami prawnymi oraz departamentami zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych.

 Bajor_Andrzej

Andrzej Bajor

Compliance Manager, Boehringer Ingelheim

W latach 1996-2001 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, następnie studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z farmakogenomiki, marketingu farmaceutycznego oraz prawa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest absolwentem Canadian Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej.

Od 2002 do 2003 r. był starszym specjalistą w Dziale Rejestru Przedsiębiorców Głównego Urzędu Statystycznego. W latach 2003-2006 główny specjalista w Departamencie Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia. Następnie (2006-2007) prawnik w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

 sobon

Magdalena Soboń-Stasiak

Compliance Officer Arcelormittal Poland S.A.

Od 2009 roku Compliance Officer w ArcelorMittal Poland S.A. Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka tego Wydziału oraz studiów podyplomowych ”Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Certyfikowany Compliance Officer. Członek Stowarzyszenia Compliance Polska. Prelegent krajowych I międzynarodowych konferencji  z tematyki compliance.

 Partyka-Opiela Anna_

Dr Anna Partyka-Opiela

Senior Associate w Zespole Life Sciences kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Świadczy bieżące doradztwo z zakresu compliance, prawa farmaceutycznego oraz ochrony zdrowia. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw farmaceutycznych, transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, reklamą, korupcją, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw. W ostatnim czasie prowadziła wiele projektów z zakresu compliance oraz restrukturyzacji w branży farmaceutycznej. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu pharma & compliance. Jest także autorką licznych publikacji.

 mioduszewska

Aneta Mioduszewska-Freundlich

Dyrektor Departamentu ds. Compliance Idea Bank S.A.

Od 2013 r. Dyrektor Departamentu ds. Compliance Idea Bank S.A. gdzie jest odpowiedzialna za rozwój i realizację funkcji zgodności zarówno w Banku, jak i w Grupie Idea Bank S.A. Radca prawny, absolwentka studiów Executive MBA Politechniki Warszawskiej, ceryfikowany compliance officer. Zanim zajęła się problematyką compliance, zdobyła wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z sektorem ubezpieczeń.

 Góral_Marcin

Marcin Góral

Dyrektor Działu Compliance PZU

Kreator i CCO nowoczesnej funkcji compliance w Grupie PZU oraz systemu obowiązków informacyjnych spółki notowanej na GPW W Warszawie. Od 2013 r. Dyrektor Biura Compliance w PZU SA i PZU Życie SA, gdzie jest odpowiedzialny za systemową realizację funkcji zgodności w Grupie PZU oraz nadzór zarządczy w zakresie organizacji i funkcjonowania Zespołów Obsługi Prawnej w 9 oddziałach regionalnych w całej Polsce. Równocześnie od momentu debiutu PZU SA na GPW – Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji obowiązków informacyjnych. Od 2015 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska oraz Stałego Komitetu Compliance na GPW w Warszawie.

 Marcin Gomoła 1

Marcin Gomoła

Head of Compliance T-Mobile Polska S.A.

Chief Compliance Officer T-Mobile Polska S.A. Przewodniczący Komisji Compliance przy AHK Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, Sekretarz Komitetu Compliance na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

 IMG_5380

Marcin Szczepański

Regional Compliance Officer, Siemens sp. z o. o.

Absolwent kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej. W roku 2006 uzyskał uprawnienia ACCA (od 2011 FCCA). W koncernie Siemens od 2000 roku, początkowo na różnych pozycjach w obszarze finansów (m.in. Dyrektor Działu Treasury), w latach 2007-2009 uczestnik programu Global Commercial Excellence w centrali Siemensa w Monachium, a w latach 2009-2012 Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu. Na obecnym stanowisku od 1.09.2012.

 Turczyn_Rafał

Rafał Turczyn

Lider działu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć oraz Ekspertyz w Sprawach Spornych Deloitte Polska

Od blisko 10 lat z sukcesem pełni funkcje zarządcze w obszarze przeciwdziałania nieprawidłowościom, zarządzania zgodnością oraz bezpieczeństwa produktów i usług. Jako reprezentant świata biznesu tworzył strategie oraz zespoły eksperckie zajmujące się przeciwdziałaniem nieprawidłowościom w organizacjach biznesowych w różnych sektorach rynku. Odpowiadał za wsparcie licznych inicjatyw związanych z problematyką zarządzania zgodnością. Przez wiele lat nadzorował współprace z organami ścigania oraz sądami w zakresie reprezentowanych w biznesie obszarów kompetencyjnych. Kieruje audytami badającymi zgodność z wymogami prawodawstwa dotyczącego problematyki  AML/CFT. Z wykształcenia jest prawnikiem oraz ekonomistą, uzyskał kwalifikacje Certyfikowanego Biegłego ds. Oszustw i Nadużyć Gospodarczych (Certified Fraud Examiner) oraz Certyfikowanego Zarządzającego Ryzykiem (Certified in Risk Management Assurance). Jest autorem licznych publikacji fachowych.

 grochowski

Hubert Grochowski

Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Gothaer

 

 Cichy_Łukasz

Łukasz Cichy

Komisja Nadzoru Finansowego

Prawnik specjalizujący się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance i zarządzania ryzykiem. Absolwent studiów doktoranckich na WPIA UW (otwarty przewód doktorski: Kierownicza kontrola wewnętrzna w spółkach prawa handlowego w ujęciu prawnoporównawczym). Pracownik Departamentu Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Autor opracowania „Funkcja compliance w bankach”, wyd. KNF 2015 r. bezpłatnie dostępnego na stronie KNF.

????????????????????????????????????

Bartosz Jagura

Instytut Compliance

Pracownik naukowy działającego na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center. Autor licznych publikacji na temat compliance. Broni rozprawę doktorską na temat roli organów spółki kapitałowej w realizacji funkcji compliance w prawie polskim i niemieckim.

 Beldowski

Dr Jarosław Bełdowski

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii, staże badawcze na Uniwersytecie Oksfordzkim w Wielkiej Brytanii, a także liczne kursy i szkolenia z zakresu bankowości i zarządzania m.in. Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Pracował w Narodowym Banku Polskim w Departamencie Zagranicznym oraz Oddziale Okręgowym w Gdańsku na stanowisku dyrektora. Następnie pełnił funkcję Prezesa Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, Doradcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, a ostatnio kierował Departamentem Strategii i Deregulacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Członek rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Jest pracownikiem naukowym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odpowiedzialnym za międzynarodowy program studiów magisterskich – European Master in Law and Economics. Autor licznych publikacji naukowych m.in. z zakresu ekonomicznej analizy prawa oraz bankowości.

 Mackiewicz

Karolina Mackiewicz

Pracuje w Biurze Compliance w Centrum Korporacyjnym – PGE Polskiej Grupie Energetycznej. Specjalizuje się w projektach dotyczących zarządzania ryzykiem Compliance, konfliktu interesów oraz kwestii antykorupcyjnych. Współtworzy system zarządzania zgodnością (Compliance) w całej Grupie Kapitałowej. Z branżą energetyczną jest związana od ponad 8 lat, posiada doświadczenie w obszarze regulacji unijnych i polskich oraz w obszarze strategii. Ukończyła studia magisterskie w zakresie europeistyki na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2011 roku uczestniczy w studiach doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

 Gajewska-Kraczkowska Hanna

Dr Hanna Gajewska-Kraczkowska

Jest docentem Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego, była ekspertem Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP w zakresie prawa karnego procesowego. Pełniła funkcję eksperta Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, a w latach 1992-1993 Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Współpracuje z Fundacją Helsińską w ramach programów Obserwator Wolności Mediów i Klinika Niewinność. Jest ekspertem Rady Podatkowej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, członkiem Rady Programowej Helsińskiej Fundacji – Program Spraw Precedensowych.
Zajmuje się sprawami procesowymi z zakresu prawa karnego gospodarczego (tzw. white collar crimes), odpowiedzialnością karną podmiotów gospodarczych, sprawami karno-skarbowymi, ochroną dóbr osobistych oraz  prawem prasowym.

 kokoszka

Marcin Kokoszka

Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center For American Law Studies. Przewodniczący Komisji ds. zamówień publicznych Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED Zarządza działem prawnym GE Healthcare (General Electric Company) w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Prowadzi zajęcia z zakresu Compliance na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w prawie kontraktowym, wyrobów medycznych, zamówieniach publicznych i Compliance.

Więcej o Compliance Day 2016:

Sprawozdanie | Galeria | Prelegenci | Partnerzy | Materiały