Sprawozdanie

[breadcrumb]

Sprawozdanie z Compliance Day 2016

W dniach 27-28 września br. miała miejsce premiera nowego formatu konferencyjnego: w Warszawie odbył się „Compliance Day”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Instytut Compliance przy współpracy merytorycznej działającego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center oraz pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego. Patronat medialny objęło Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Innowacyjna formuła

Unikalny charakter spotkania podkreślała jego innowacyjna formuła. Uczestnicy mieli możliwość nie tylko spotkania się z wybitnymi fachowcami, wysłuchania wystąpień eksperckich oraz dyskusji, ale także wzięcia udziału w praktycznych warsztatach – workshopach poświęconych najbardziej aktualnym aspektom compliance.

Praktyczne workshopy

DSC_0008

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie: Prace w grupach podczas workshopów.

Do wyboru uczestników pozostawały trzy równoległe sesje warsztatów, które odbyły się w godzinach popołudniowych 27 września.

Zwalczanie nadużyć gospodarczych

Jakub Florek, Marcin Izbicki | Deloitte

Pierwszy workskop, prowadzony przez Jakuba Florka oraz Marcina Izbickiego z Deloittle, poświęcony był zwalczaniu nadużyć gospodarczych. Mające postać pracy w grupach zajęcia polegały na rozwiązywaniu praktycznego kazusa. Stojącym przed uczestnikami zadaniem była identyfikacja nieprawidłowości, jakie wystąpiły w organizacji, oraz zaproponowanie możliwych działań naprawczych.

Komunikacja i compliance

Przemysław Mitraszewski, Magdalena Zwolińska | Lighthouse Consultants

Tematem drugiego szkolenia była kommunikacja i compliance, o której opowiadali Przemysław Mitraszewski oraz Magdalena Zwolińska z Lighthouse Consultants. Celem warsztatu było doskonalenie soft skills oficera compliance w zakresie komunikacji, w szczególności radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi wywołanymi przedostaniem się do mediów informacji o możliwości wystąpienia w organizacji nieprawidłowości. Najbardziej odważni uczestnicy workshopu zmierzyli się z wyzwaniem wywiadu z dociekliwym dziennikarzem, który dopytywał o nieprawidłowości rzekomo wykryte w organizacji.

Działalność bankowa

Andrzej Foltyn, Maciej Żelewski | DZP

Trzeci z workshopów, przeprowadzony przez Andrzeja Foltyna i Macieja Żelewskiego z Kancelarii DZP, dotyczył punktów krytycznych w działalności bankowej w kontekście przepisów prawa ochrony konkurencji. Omawiane były m.in. takie zagadnienia jak ustalanie polityki cenowej i marżowej, korzystanie z usług wspólnych, praktyczne aspekty stosowania wzorców umownych, misselling i wprowadzanie w błąd.

Sesja podsumowująca

Moderacja: Dr. Bartosz Jagura

Warsztaty zakończyły się moderowaną przez Dr. Bartosza Jagurę z Instytut Compliance sesją podsumowującą. Jej celem było przekazanie uczestnikom konferencji wiedzy nt. zagadnień poruszanych w poszczególnych workshopach oraz odnalezienie punktów stycznych omawianych zagadnień: compliance jest wszak z natury zagadnieniem interdyscyplinarnym. Wieczór zakończył się nieformalnym spotkaniem przy lampce wina.

Otwarcie części konferencyjnej

Drugi dzień Compliance Day (28 września) składał się z trzech paneli oraz wystąpień mówców honorowych. Ta część spotkania rozpoczęła się od powitania gości. Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, podkreślił znaczenie whistleblowingu dla wykrywania w przedsiębiorstwach nieprawidłowości. Agnieszka Gontarek, Prezes Zarządu Bondspot S.A., zaprezentowała działania GPW w zakresie promowania kultury compliance. Prof. Bartosz Makowicz z Viadrina Compliance Center przedstawił pokrótce założenia merytoryczne konferencji i jej poszczególnych paneli.

DSC_0073

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie: Minister Mariusz Haładyj dokonuje otwarcia Compliance Day 2016

Keynote: „Współczesna rada nadzorcza”

Prof. dr hab. Michał Romanowski | Uniwersytet Warszawski

Pierwszy panel konferencji poprzedzony był wykładem gościnnym prof. dr. hab. Michała Romanowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego dotyczącym współczesnej rady nadzorczej. W swoim wystąpieniu prof. Romanowski ukazał, że funkcja compliance jest nie tylko zadaniem zarządu, ale również narzędziem dla rady nadzorczej, które pozwala jej na efektywne sprawowanie kontroli w spółce kapitałowej. Przy tym rada nadzorcza powinna być zarówno strategicznym doradcą zarządu jak również sprawować nadzór w imieniu właścicieli. Rada nadzorcza potrzebuje compliance nie dlatego, że tak nakazuje prawo ale dlatego, że tak nakazuje natura spółki.

Panel I: Innowacje w CMS

Paneliści:

 • Małgorzata Wojciechowska-Brennek | Pełnomocnik Prezesa ZUS ds. Zapobiegania Nieprawidłowościom i Korupcji
 • Karol Rajewski | Dyrektor Działu Compliance Nationale-Nederlanden
 • Andrzej Bajor | Compliance Officer Boehringer Ingelheim
 • Magdalena Soboń-Stasiak | Compliance Officer ArcelorMittal Poland
 • Moderacja: dr Jarosław Bełdowski | SGH

Pierwszy panel, moderowany przez dr. Jarosława Bełdowskiego ze Szkoły Głównej Handlowej, poświęcony był tematyce innowacji w CMS. O programie działań antykorupcyjnych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych opowiedziała Małgorzata Wojciechowska-Brennek, Pełnomocnik Prezesa ZUS ds. Zapobiegania Nieprawidłowościom i Korupcji. Wskazane zostało, że celem polityki antykorupcyjnej jest bardziej efektywna realizacja zadań wykonywanych przez ZUS i poprawa jego wizerunku w oczach opinii publicznej poprzez opracowanie i wdrożenie precyzyjnych i transparentnych regulacji oraz procedur nastawionych na eliminację mechanizmów sprzyjających korupcji i nadużyciom finansowym.

DSC_0089

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie: Pani Małgorzata Wojciechowska-Brennek i paneliści podczas wykładu.

Kolejny prelegent, Karol Rajewski, Chief Compliance Officer Nationale-Nederlanden Polska, skoncentrował się w swoim wystąpieniu na metodach skutecznego zabezpieczenia biznesu przed ryzykiem poważnych start z punku widzenia zakładu ubezpieczeniowego. Omówione zostały: usytuowanie organizacyjne, kluczowe zadania, główne wyzywania oraz działania prewencyjne funkcji Anti-Fraud w ramach skutecznego przeciwdziałania oszustwom.

Kolejne wystąpienie, poświęcone przejrzystości w relacjach przemysłu farmaceutycznego, wygłosił Andrzej Bajor, Koordynator Zespołu ds. Compliance w Boehringer Ingelheim Polska. Ujawnianie związków sektora prywatnego i publicznego w przemyśle farmaceutycznym opiera się na obowiązujących regulacjach prawnych, kodeksie przejrzystości oraz funkcji compliance. Przedstawione zostały ramy prawne owej współpracy – nie tylko w Polsce, ale również w wybranych innych krajach, a także omówione zostały okoliczności przyjęcia oraz zasadnicze założenia kodeksu przejrzystości.

O procedurze weryfikacji zaproszeń i prezentów na przykładzie globalnego przedsiębiorstwa produkcyjnego opowiedziała Magdalena Soboń Stasiak, Compliance Officer w ArcelorMittal Polska. Zdaniem prelegentki procedury są potrzebne z uwagi na ryzyko korupcji, ryzyko nieetycznych zachowań oraz na potrzebę dodatkowego doradztwa. Za pomocą wielu praktycznych przykładów omówione zostały przyjmowane w ArcelorMittal zasady wręczania i przyjmowania prezentów oraz zaproszeń.

Panel II: Sygnaliści i whistleblowing

Paneliści:

 • Łukasz Cichy | Komisja Nadzoru Finansowego
 • Aneta Mioduszewska-Freundlich | Dyrektor Departamentu ds. Compliance Idea Bank S.A.
 • Marcin Góral | Dyrektor Biura Compliance PZU
 • Marcin Gomoła | Head of Compliance T-Mobile Polska S.A.
 • Marcin Szczepański | Regional Compliance Officer, Siemens sp. z o. o.
 • Moderacja: Rafał Turczyn | Deloitte

Drugi panel, moderowany przez Rafała Turczyna z Deloitte, dotyczył tematyki sygnalistów i ich ochrony oraz zasad kształtowania whistleblowingu. Pierwszy wykład wygłosił pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Łukasz Cichy, który opowiedział o procesach anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w znowelizowanym Prawie Bankowym oraz o założeniach rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy, które precyzować będzie kwestie whistleblowingu.

Następnie Aneta Mioduszewska-Freundlich, Dyrektor ds. Compliance w Idea Banku S.A., przedstawiła dylematy związane z ochroną sygnalistów. Wątpliwości nasuwają takie kwestie jak praktyczne zapewnienie w organizacji ochrony sygnalisty, czas trwania tej ochrony oraz jej zakres, a także samo określenie ścieżek raportowania nieprawidłowości w organizacji.

DSC_0143

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie: Wypełniona sala podczas panelu z zakresu whistleblowingu.

Kolejne wystąpienie, wygłoszone przez Marcina Górala, Dyrektora Biura Compliance w PZU, poświęcone było efektywnemu kształtowaniu whistleblowingu. W opinii referenta sygnaliści powinni być szczególnie chronieni przed represjami (w tym degradacją, obniżeniem wynagrodzenia), a także gwarantowana powinna być im poufność, są oni bowiem bardzo „cenni” z perspektywy organizacji. Znaczna część wykrywany nieprawidłowości to właśnie zasługa sygnalistów. Przy tym kluczowy element stanowi ocena pobudek działania whistleblowera. Należy pamiętać, że organizacja stanowi dobro wspólne, o które każdy powinien dbać.

Wystąpienie Marcina Gomoły, Compliance Officera T-Mobile Polska S.A., ogniskowało się wokół zagadnień analizy obecnego stanu prawnego i postulowanych kierunków zmian ochrony sygnalistów. Prelegent podkreślił, że obecne zagadnienia związane z sygnalizowaniem nieprawidłowości zlokalizowane są w różnych aktach prawnych, a co za tym idzie brak jest zapewnienia kompleksowej regulacji. W konsekwencji dochodzi do niskiej efektywności ochrony, dlatego też potrzebne są zmiany legislacyjne, takie jak wymóg tworzenia w organizacjach wewnętrznych procedur wyjaśniania nieprawidłowości, przyznanie compliance officerowi prawa do nadawania statusu sygnalisty czy posiadanie systemu ochrony sygnalisty.

O systemie zgłaszania nieprawidłowości w koncernie Siemens mówił Marcin Szczepański, Regional Compliance Officer Siemens Polska. Zgłaszanie nadużyć stanowi część składową procesu case handling oraz polega na m.in. zapewnieniu możliwości anonimowego zgłaszania incydentów dla osób z wewnątrz oraz z zewnątrz organizacji. Konieczne jest również istnienie regulacji zachęcających pracowników do zgłaszania nieprawidłowości i zapewniających ochronę sygnalistów, cykliczne przypominanie pracownikom i kontrahentom o istnieniu możliwości anonimowego zgłaszania nadużyć poprzez szkolenia oraz kommunikacja wewnętrzna.

Keynote: „Projekt zmian dotyczących tzw. konfiskaty rozszerzonej oraz założenia nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych”

> Prof. dr hab. Jarosław Majewski | kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

DSC_0180

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie:Prof. Majewski podczas prelekcji

Po przerwie obiadowej ostatnią część konferencji otworzył wykład gościnny prof. dr hab. Jarosława Majewskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odnośnie projektu wprowadzenia nowej instytucji prawnej tzw. konfiskaty rozszerzonej oraz założeń nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Zmiany te mają umożliwić przepadek składników i praw majątkowych przedsiębiorstwa służącego do popełnienia przestępstwa. Możliwść taka ma również istnieć, gdy dane przedsiębiorstwo nie należało do sprawcy czynu zabronionego.

Panel III: Sankcjonowanie czy promocja compliance?

Paneliści:

 • Hubert Grochowski | Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Gothaer
 • Marcin Kokoszka | Senior Legal Counsel, GE Healthcare
 • Karolina Mackiewicz | Biuro Compliance PGE
 • dr Hanna Gajewska-Kraczkowska | UW, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Moderacja: Moderacja: dr Anna Partyka-Opiela | DZP

DSC_0195

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie: Paneliści podczas dyskusji.

Tematem ostatniego panelu, moderowanego przez dr. Annę Partykę-Opielę z Kancelarii DZP, było znalezienie odpowiedzi na pytanie, która z dróg wiedzie do sukcesu: sankcjonowanie przedsiębiorstw czy promocja compliance? Jako pierwsza z tym pytaniem zmierzyła się dr. Hanna Gajewska-Kraczkowska reprezentująca UW oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka. Prelegentka skoncentrowała się na problematyce przestępczości korupcyjnej w Polsce: zarówno w kontekście zdefiniowanych przez CBA szczególnych obszarów ryzyka (infrastruktura, wydatkowanie środków unijnych, informatyzacja administracji publicznej oraz obronność), jak również działań ustawodawcy rozszerzających uprawnienia służb. Omówione zostały nowe artykuły: 168a i 168b Kodeksu postępowania karnego odnoszące się do sposobu pozyskiwania i oceny dowodów w czynnościach operacyjnych i procesowych.

Kolejny prelegent, Hubert Grochowski, Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem w Gothaer S.A., zaprezentował ewolucję podejścia ustawodawcy do zagadnień compliance w branży ubezpieczeniowej. Przedstawiony został proces inflacji ilości regulacji – na poziomie krajowym oraz europejskim. Jak zostało podkreślone w wystąpieniu, celem nowego systemu wypłacalności jest uzupełnienie nadzoru o elementy jakościowe i zmierza on do jak najbardziej skutecznego pomiaru ryzyka oraz jak najbardziej efektywnego zarządzania tym ryzykiem oraz zapewnia zgodności.

Następny wykład wygłosił Marcin Kokosza, Senior Legal Counsel z GE Healthcare, który przedstawił aktualne wyzwania dla compliance z perspektywy działalności transnarodowego koncernu. Działalność oficera compliance uwzględniać musi różnice prawne i kulturowe poszczególnych państw, co rodzi szereg wyzwań, przykładowo w zakresie zachowania jednolitych w całym koncernie standardów antykorupcyjnych.

Jako ostatnia głos zabrała Karolina Mackiewicz z Biura Compliance PGE, która podzieliła się doświadczeniami z wprowadzania systemu compliance w ogromnej organizacji, zatrudniającej prawie 40.000 pracowników. Prelegentka podkreśliła, że aby system zarządzania compliance przyczynił się do sukcesu, powinien być ukształtowany w sposób atrakcyjny, tak aby poszczególni szeregowi pracownicy dostrzegali jego znaczenia dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizacji. Ważne jest zatem operowania konkretnymi przykładami adekwatnymi do rodzaju wykonywanej przez danego pracownika pracy.

Podsumowanie

> Dr Bartosz Jagura | Instytut Compliance

Podsumowania konferencji dokonał Dr. Bartosz Jagura, który serdecznie podziękował uczestnikom konferencji, prelegentom, sponsorom oraz partnerom. Compliance Day, jako nowy format konferencyjny Instytutu Compliance, spotkał się w swojej pierwszej odsłonie z bardzo pozytywnym odzewem, co pozwala planować jego kolejne edycje. Rolą konferencji jest nie tylko zapewnienie wymiany wiedzy i doświadczeń, ale również integrowanie oficerów compliance w Polsce.

 

Autor sprawozdania: Agata Adamowicz, LL.B.

Sprawozdanie | Galeria | Prelegenci | Partnerzy | Materiały