ACO

Witamy na kursie Approved Compliance Officer (ACO)!

rejestracja

| Aktualne terminy

UWAGA: Kurs ACO prowdzony jest w wersji online. Aktualne terminy:

 • SESJA WRZESIEŃ 2023: 11,12,18,19,20 IX, egz. 25 IX 2023 r.

Dalsze opinie tutaj.

Intensywny kurs Approved Compliance Officer (ACO) stanowi obok kursów AFCO i APCO jedną z trzech do wyboru ścieżek w ramach pierwszego poziomu kształcenia zawodowego oficerów compliance zgodnie z ramami programu szkoleniowego Instytutu Compliance „ECIP – Ethics, Compliance & Integrity Professional”. Zdobycie certyfikatu ACO jest warunkiem kontynuacji edukacji w programie ECIP na poziomie drugim.

Kurs ACO, w odróżnieniu od AFCO i APCO, ma charakter ponadbranżowy, jego celem jest przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych w codziennej pracy oficera compliance – z uwzględnieniem aktualnych trendów w kraju i na świecie, w szczególności norm ISO odnoszących się do compliance management i governance.

Pierwsze dwie edycje kursu odbyły się we Frankfurcie nad Odrą w 2014 i 2015 r. Certyfikaty otrzymało wówczas prawie 50 osób z wiodących polskich i zagranicznych korporacji. Uczestnicy chwalili wysoki poziom kursu i organizację. Wychodząc naprzeciw uczestniczkom i uczestnikom, od 2016 r. kurs organizowany jest w Warszawie, a obecnie w całości online z wykorzystaniem narzędzia umożliwiającego prace w grupach i interakcje. Corocznie przeprowadzamy kilka edycji kursu, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Certyfikat ACO zdobyło już ponad 550 osób, które piastują m.in. wysokie stanowiska w działach zgodności wiodących przedsiębiorstw i innych organizacji. Kurs ACO cieszy się ugruntowaną renomą, o czym jednoznacznie świadczy to, że pracodawcy coraz częściej w ofertach pracy dla oficerów compliance wskazują na wymóg jego ukończenia.

rejestracja

Świat compliance dynamicznie zmienia się na naszych oczach. W odpowiedzi na te nowości, w szczególności rewizję norm ISO odnoszących się do compliance management i governance, a także aktualne zmiany w otoczeniu prawnym (dyrektywa o ochronie sygnalisty, zmiany w kluczowych obszarach compliance jak: AML, przeciwdziałanie korupcji, ochrona danych), a także uwzględniając wyniki ewaluacji dotychczasowych edycji kursu i zgłaszane nam propozycje uzupełnień programu, Instytut Compliance pragnie zaprosić Państwa na program kursowy ACO w nowej, zreformowanej formule pięciu dni szkoleniowych. 

Głównym celem kursu jest dostarczenie uczestniczkom i uczestnikom w możliwie krótkim czasie odpowiedniej wiedzy i kompetencji, aby przygotować w stopniu podstawowym do wykonywania funkcji zgodności w organizacji każdego typu. Metodyka kursu opiera się na normie ISO 37301 Compliance Management Systems (dawniej ISO 19600 Compliance Management Systems) oraz normie ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. Zajęcia prowadzone są przez grono uznanych ekspertów – praktyków compliance posiadających bogate doświadczenia dydaktyczne.

| Kolejne edycje ONLINE

EDYCJA MAJ 2023 (miejsca szybko się kończą, sugerujemy szybką rejestrację):

 • 11 IX 2023 > Trening I | Wprowadzenie do zarządzania zgodnością w oparciu o normy ISO i metodyka analizy ryzyk compliance
 • 12 IX 2023 > Trening II | Wdrażanie CMS i rola oficera compliance. Warsztat i etyka pracy oficera compliance
 • 18 IX 2023 > Trening III | Zagraniczne wzory dla programów compliance (FCPA, UKBA) i compliance antykorupcyjne. Metody prowadzenia wewnętrznych szkoleń compliance
 • 19 IX 2023 > Trening IV | Zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi, regulacje wewnętrzne stanowiące podstawę działania oficera compliance
 • 20 IX 2023 > Trening V | Badanie skuteczności działań compliance, zarządzanie konfliktami interesów, wyzwania digitalizacji, holistyczne podsumowanie
 • 25 IX 2023 > Egzamin online

| Zalety certyfikatu ACO

Kurs kończy się testem, którego zdanie jest warunkiem otrzymania certyfikatu ACO. Certyfikat wydawany jest w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej oraz niemieckiej.

Certyfikat ACO jest aktualnie najbardziej rozpoznawalnym certyfikatem compliance w Polsce, często wymaganym przez pracodawców poszukujących kadry do swoich działów compliance.

Z certyfikatem ACO udowodnisz, że:

 • Spełniasz wymogi do wzięcia udziału w drugim poziomie kształcenia ECIP – w programie kursowym “Approved Compliance Expert (ACE)
 • Posiadasz wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania funkcji oficera compliance;
 • Znasz metodykę zarządzania zgodnością w oparciu o normę ISO 37301 Compliance Management Systems (dawniej ISO 19600): od analizy ryzyka compliance, poprzez wdrażanie poszczególnych rozwiązań compliance, po ocenę skuteczności i dokumentację;
 • Jesteś w stanie rozpoznać ryzyka compliance w swojej organizacji (przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub innej organizacji);
 • Wiesz, jakie metody compliance zastosować do danego ryzyka compliance;
 • Posiadasz aktualną wiedzę na najwyższym poziomie;
 • Szkolili Cię uznani eksperci posiadający bogate doświadczenia dydaktyczne;
 • Należysz do grona ponad 550 oficerów compliance z wiodących organizacji, którzy także posiadają certyfikat ACO, i korzystasz ze specjalnych zniżek na rozliczne eventy organizowane przez Instytut Compliance;

| Cele szkolenia: umiejętności na najwyższym poziomie!

Absolwentki i absolwenci kursu ACO są w stanie rozpoznać ryzyko compliance w swojej organizacji i na tej podstawie dobrać odpowiednie środki compliance w ramach struktury CMS (Compliance Management System). Znają krajowe oraz międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania zgodnością.

| Dla kogo jest ACO?

rejestracja

Kurs kierowany jest zarówno do osób pełniących już funkcję oficerów compliance, chcących usystematyzować, zaktualizować i pogłębić wiedzę oraz umiejętności w ramach intensywnych zajęć, jak również do osób rozpoczynających przygodę z compliance, chcących zdobyć kwalifikacje z zakresu funkcjonowania CMS i umiejętności niezbędne dla wykonywania funkcji oficera compliance. Kurs ACO stanowi pierwszy etap kształcenia w ramach programu szkoleniowego „Ethics, Compliance & Integrity Professional”.

| Jesteś w połowie drogi!

Certyfikat ACO jest pierwszą częścią oferowanego przez Instytutu Compliance programu szkoleniowego „Ethics, Compliance & Integrity Professional”. Jego druga część to szkolenia w ramach kursu Approved Compliance Expert (ACE). Jedynie ukończenie obydwu części daje kompletny obraz funkcjonowania CMS w organizacji i jest podstawą rzetelnego wykonywania zawodu oficera compliance.

| Profesjonalne podejście dydaktyczne

Kurs stworzony został przez ekspertów posiadających bogate doświadczenia dydaktyczne. Uzupełnieniem zajęć jest podręcznik „Systemy zarządzania zgodnością – compliance w praktyce”, który dostarczany jest uczestniczkom i uczestnikom w cenie kursu.

| Miejsce i przebieg kursu

Kurs ACO odbywa się obecnie wyłącznie online. Przed rozpoczęciem zajęć dostarczamy Uczestniczkom i Uczestnikom kurierem obszerne materiały szkoleniowe oraz materiały towarzyszące. Informacje organizacyjne oraz dane dostępowe na poszczególne dni szkoleniowe wysyłamy mailowo. Kurs ACO odbywa się w formie trzech sesji w rytmie: dwa dni szkoleniowe w pierwszym tygodniu – przerwa – trzy dni szkoleniowe w drugim tygodniu – przerwa – egzamin certyfikujący w trzecim tygodniu. Dzięki temu uczestnictwo w kursie nie koliduje z pracą zawodową i pozwala na wywiązywanie się z obowiązków – zarówno zawodowych, jak i rodzinnych. Taka formuła kursu pozwala również na indywidualną pracę z materiałami i przygotowanie do egzaminu certyfikującego Approved Compliance Officer. Zadbaliśmy także o niezbędny networking oraz cenną wymianę doświadczeń – w czasie przerw istnieje możliwość nawiązania kontaktu z pozostałymi Uczestniczkami i Uczestnikami, a w trakcie zajęć zaplanowane są liczne prace w grupach. To jednak nie wszystko – Absolwentki i Absolwenci ACO korzystają z dalszych zniżek na organizowane przez Instytut eventy i mają pierwszeństwo zapisów!

Kurs ACO to więc pięć intensywnych dni szkoleniowych oraz egzamin zaplanowany na pół dnia. Zapraszamy do zapoznania z programem i przebiegiem kursu ACO.

Trening I: Wprowadzenie do zarządzania zgodnością w oparciu o normy ISO i metodyka analizy ryzyk compliance

Kurs rozpoczyna wprowadzenie praktyczne w rozwój, cele i funkcje zarządzania zgodnością. Przedstawiane są węzłowo krajowe, zagraniczne i międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania zgodnością. Następuje wprowadzenie do zagadnień promowania w organizacji długofalowej kultury zgodności i badania stopnia jej rozwoju. Następnie omawiane są poszczególne kroki wdrażania CMS (Compliance Management System) w oparciu o normę ISO 37301 Compliance Management Systems (dawniej ISO 19600), a także przedstawiane ogólne założenia normy ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. W dalszej części zajęć analizowane są praktyczne aspekty wdrażania i zapewniania skuteczności działań compliance w oparciu o wskazane normy ISO, jak również następuje omówienie wymagań w zakresie metodyki analizy ryzyk compliance. W ten sposób uczestnicy zdobywają umiejętności w zakresie podstaw teoretycznych i praktycznych funkcjonowania systemów zarządzania zgodnością w oparciu o światowe standardy.

Treningi II: Wdrażanie CMS i rola oficera compliance. Warsztat i etyka pracy oficera compliance

W drugim dniu kursowym uczestniczki i uczestnicy zapoznani zostają z kolejnymi etapami wprowadzania z organizacji systemu zarządzania zgodnością. Omawiane są zagadnienia definiowania programu compliance dla konkretnej organizacji, rola kierownictwa i jego wsparcia dla funkcji compliance, a także fundamentalne kwestie umiejscowienia oficera compliance w strukturze organizacji i powiązane z nim określenie ścieżek raportowania w przypadku organizacji różnych typów. Rozważane jest, jakie metody budowania świadomości członków organizacji przyjąć dla zapewnienia skuteczności CMS. W dalszej części zajęć omawiane są wyzwania, jakie na drodze zawodowej spotkać mogą oficera compliance, jak również analizowane są cechy i umiejętności, które powinien rozwijać, aby móc skutecznie wdrażać CMS. Ponadto dyskusji poddane są kwestie zagadnień etycznych i ich związku z miernikami skuteczności systemów zarządzania zgodnością.

Treningi III: Zagraniczne wzory dla programów compliance (FCPA, UKBA) i compliance antykorupcyjne. Metody prowadzenia wewnętrznych szkoleń compliance

Trzeci dzień kursowy rozpoczyna się od omówienia wymagań formułowanych w międzynarodowych ustawach antykorupcyjnych. Analizie poddawana jest amerykańska ustawa Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) oraz brytyjska ustawa Bribery Act (UKBA). Następnie, w oparciu o bogatą praktykę obydwu państw, omawiane są najlepsze praktyki odnośnie skuteczności programów compliance. W dalszej części zajęć punkt ciężkości położony jest na polską praktykę. Przedstawiane są wymogi prawne w zakresie przeciwdziałania korupcji ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień kontrolnych CBA oraz projektowanych zmian prawnych (ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych). Uczestniczki i uczestnicy poznają tajniki prowadzenia wewnętrznych szkoleń compliance w zakresie przeciwdziałania korupcji i innym nadużyciom. W ramach sesji praktycznej mają możliwość przekonać się, jakie metody szkoleniowe są najbardziej skuteczne.

Treningi IV: Zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi, regulacje wewnętrzne stanowiące podstawę działania oficera compliance

Czwarty dzień rozpoczyna się od przedstawienia założeń do procesu weryfikacji przyszłych kontrahentów obejmującej ryzyka fraud, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, sankcji gospodarczych i korupcji (compliance due diligence). Omawiane są dostępne metody weryfikacji i źródła informacji umożliwiające ocenę wiarygodności kontrahenta. Przedstawiane są kryteria oceny, czynniki ryzyka, a także sygnały ostrzegawcze, na które oficer compliance powinien zwrócić uwagę w procesie badania i weryfikacji kontrahentów. W oparciu o praktyczny case study analizowane jest ryzyko nawiązania współpracy z danym kontrahentem. W dalszej części zajęć prezentowane są podstawowe rodzaje regulacji wewnętrznych, które stanowią podstawę działania oficera compliance w organizacji. Przedstawiane są zagadnienia wymagające dokumentowania/ uregulowania, zakres regulacji wewnętrznych, a także aspekty związane z ich praktycznym wdrożeniem w organizacji.

Treningi V: Badanie skuteczności działań compliance, zarządzanie konfliktem interesów, wyzwania digitalizacji, holistyczne podsumowanie

Ostatni dzień zajęć rozpoczyna się od omówienia zagadnień mierzenia skuteczności CMS z perspektywy efektywności systemu zarządzania organizacją oraz realizacji procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności. Na przykładzie silnie regulowanego sektora bankowego omawiane są stosowane metodyki oraz mierniki wykorzystywane w procesie zarządzania ryzykiem braku zgodności, w tym KPI i KRI. W dalszej części omawiane są zagadnienia zarządzania konfliktem interesów w organizacji: od rodzajów konfliktów, możliwości ich występowania po sposoby mitygacji. Ostatnie bloki zajęć koncentrują się na aktualnych wyzwaniach dla zarządzania zgodnością, w tym w szczególności digitalizacji oraz wdrażania CMS w grupie kapitałowej z perspektywy zagranicznej spółki-matki wobec spółek-córek działających globalnie.

Materiały towarzyszące i przygotowania: Uczestniczki i Uczestnicy szkolenia otrzymują przed rozpoczęciem zajęć w cenie kursu obszerne materiały towarzyszące oraz egzemplarz książki „Systemy zarządzania zgodnością – compliance w praktyce”. Na ich podstawie możliwe jest nie tylko przygotowanie się do kolejnych treningów już przed ich realizacją, ale też sukcesywne powtarzanie nabytej wiedzy i umiejętności. Materiały służą przede wszystkim do przygotowania do egzaminu certyfikującego ACO.

Certyfikat ACO: Kurs kończy się egzaminem pisemnym w formie testu jednokrotnego wyboru. Zdanie egzaminu przez osiągnięcie min. 40% poprawnych odpowiedzi jest warunkiem otrzymania certyfikatu Approved Compliance Officer. Certyfikat wydaje Instytut Compliance. Egzamin są w stanie zdać Uczestniczki i Uczestnicy, którzy aktywnie brali udział we wszystkich zajęciach oraz zapoznali się z dobranymi tematycznie materiałami towarzyszącymi do kursu. Zdobycie certyfikatu ACO oznacza ukończenie pierwszego stopnia kształcenia w ramach programu szkoleniowego „Ethics, Compliance & Integrity Professional” i jest jednocześnie warunkiem przystąpienia do programu Approved Compliance Expert (ACE).

rejestracja

| Trenerki i Trenerzy na kursie ACO

Dobierając ekspertów, którzy prowadzą nasze treningi, kierujemy się wieloma przesłankami, wśród nich najważniejsze to: ekspertyza, wiedza, doświadczenie, umiejętności pedagogiczne. Nasi trenerzy są ekspertami z wieloletnim doświadczeniem z różnych dziedzin compliance. Wśród nich są między innymi:*

Piotr Chmiel

Compliance Officer w T-Mobile Polska S.A., od 2009 związany z firmą i zagadnieniami compliance. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, na wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej. Certified Compliance Manager International (Frankfurt School of Finance and Management). Jest jedną z pierwszych osób, które zbudowały Compliance Management System w T-Mobile Polska S.A. Poprzednio pracował jako audytor w firmie PricewaterhouseCoopers, zajmując się analizą i projektowaniem mechanizmów kontrolnych w procesach biznesowych i procesach IT.

Sławomir Chmielewski, MBA, r. pr., ACO

Dyrektor Zarządzania Zgodnością i Bezpieczeństwem Korporacyjnym w Orange Polska S.A. Członek Rady Nadzorczej TP TELTECH Sp. z o.o., a także członek Komitetu ds. Compliance Giełdy Papierów Wartościowych.

Monika Diehl

Adwokat w warszawskim zespole prawa karnego gospodarczego kancelarii Clifford Chance. Specjalizuje się w antykorupcyjnych dochodzeniach wewnętrznych i kwestiach compliance. Doradza klientom w postępowaniach karnych z zakresu prawa karnego gospodarczego, przy dochodzeniach wewnętrznych m.in. zakresie FCPA oraz przy międzynarodowych projektach regulacyjnych.

Dr Oskar Filipowski, ACO, ACE

Radca prawny, w swojej praktyce zawodowej był Chief Compliance Officerem w międzynarodowym koncernie górniczym. W chwili obecnej odpowiada za compliance w międzynarodowej firmie farmaceutycznej. Autor publikacji z zakresu compliance, regularnie występuje na konferencjach w kraju i za granicą oraz prowadzi szkolenia. Posiada certyfikat Approved Compliance Expert (ACE).

Magdalena Gertig, ACO

Pracuje w dziale compliance w centrali działającego globalnie koncernu motoryzacyjnego, gdzie miała możliwość zajmowania się różnymi obszarami tematycznymi CMS. Absolwentka Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dr. Bartosz Jagura, LL.M.,

Współzałożyciel i członek zarządu Instytutu Compliance, gdzie odpowiada za ofertę szkoleń z zakresu compliance. Pracownik naukowy działającego na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center, w którym uczestniczy w projektach naukowych i wdrożeniowych CMS. Autor licznych publikacji na temat compliance. Obronił rozprawę doktorską na temat roli organów spółki kapitałowej w realizacji funkcji compliance w prawie polskim i niemieckim.

Piotr Janecki, LL.M.

Wdrożeniowiec (certyfikat PRINCE2 Foundation) i szkoleniowiec odpowiedzialny za wdrażanie zgodnych z prawem europejskim i procesami biznesowymi organizacji systemów zarządzania ryzykiem prawnym i zasadami zgodności w spółkach działających międzynarodowo. Wcześniej Zarządzający zespołem wdrażającym i usprawniającym procesy w obszarach Shared Services, specjalista od zarządzania zmianą i Incydent Managementu (Certyfikat Itil Foundation). Obecnie Head of Compliance and Data Protection Polska oraz Senior Compliance Advisor  Eastern Europe odpowiedzialny za Spółki Grupy BSH  w Polsce, Czechach, Słowacji. Wieloletni wykładowca studiów podyplomowych Uniwersytetu Humanistycznego SWPS oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorant WPIA Uniwersytetu Łódzkiego, autor publikacji  z zakresu Compliance i Komparatystki prawnej. Szkoleniowiec z długoletnim doświadczeniem.

Krzysztof Krak

Ponad 25 lat był związany z organami ścigania, od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Pracował w Komendzie Głównej Policji, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej i funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol. Ma duże doświadczenie w zakresie przeciwdziałania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym oraz we wdrażaniu rozwiązań analitycznych w obszarze organizacyjnym, szkoleniowym i informatycznym.

Radosław Lewandowski, ACO

Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem i Regulacji w PKP Energetyka oraz Rzecznik Etyki Grupy Kapitałowej PKP Energetyka. Odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem oraz compliance w Grupie Kapitałowej PKP Energetyka, promowanie standardów etycznych, a także wdrożenie i praktyczną realizację Dyrektywy o Sygnalistach. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem oraz compliance w sektorze kolejowym i energetycznym. Absolwent Politechniki Gdańskiej, studiów Executive MBA GFKM i Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w zakresie audytu śledczego. Certyfikowany Menedżer Ryzyka oraz Certyfikowany Compliance Officer.

Paweł Pogorzelski

Adwokat, Lider zespołu White-Collar Crime Advisory w EY Law. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego, dochodzeniach wewnętrznych, compliance, a także w postępowaniach spornych i regulacyjnych. Doradza korporacjom i ich zarządom w ocenie ryzyk i przeciwdziałaniu przestępstwom gospodarczym (w tym korupcji, oszustwom, działaniu na szkodę spółek, praniu pieniędzy, przestępstwom na rynku kapitałowym, cyberprzestępczości) i przestępstwom podatkowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dochodzeń wewnętrznych, mających na celu wykrycie nieprawidłowości karno-gospodarczych, zarówno w Polsce, jak i zagranicą (w tym na podstawie zagranicznych przepisów antykorupcyjnych: FCPA, UK Bribery Act i Sapin II). Wielokrotnie reprezentował podmioty z różnych sektorów w postępowaniach spornych, w tym w postępowaniach karnych. Wspiera organizacje w sytuacjach kryzysowych, m.in. w ramach niezapowiedzianych kontroli, zarządzaniu ryzykiem, czy reagowaniu na incydenty bezpieczeństwa. Rekomendowany w dziedzinie prawa karnego gospodarczego i wewnętrznych dochodzeń w międzynarodowych rankingach Chambers Europe, Legal 500 EMEA oraz Who’s Who Legal.

Paweł Ryszawa

Dyrektor w pionie compliance jednego z największych banków uniwersalnych w Polsce – BNP Paribas. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarach: zapewniania zgodności, zarządzania ryzykiem, organizacji i zakupów m.in. w Raiffeisen Bank Polska S.A., Polbank EFG S.A. i Banku Millennium S.A. Ukończył z wyróżnieniem WIT Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Autor publikacji z zakresu wykorzystania metod statystycznych w analizie finansowej przedsiębiorstw. Trener z zakresu organizacji systemu kontroli wewnętrznej, zapewnienia zgodności, zarządzania ryzykiem braku zgodności i corporate governance w bankowości.

Konrad Sędkiewicz (ACO)

Ekspert w zakresie wdrażania i utrzymywania systemów compliance i CSR z kilkunastoletnim doświadczeniem zarówno w branży finansowej, jak i na rynku nieregulowanym. Autor pierwszego w Polsce Bloga o compliance (www. konradsedkiewicz.pl). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studia podyplomowe z zakresu compliance oraz studia podyplomowe z zakresu CSR. Approved Compliance Officer (ACO). Autor publikacji, prelegent na studiach podyplomowych, szkoleniowiec z zakresu compliance.

Magdalena Soboń-Stasiak (ACO, ACE)

Od 2009 roku Compliance Officer w ArcelorMittal Poland S.A. Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka tego Wydziału oraz studiów podyplomowych „Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Approved Compliance Officer i Approved Compliance Expert. Prelegentka krajowych i międzynarodowych konferencji  z tematyki compliance.

Stanisław Strejmer, ACE

Radca prawny. Ekspert, doradca i szkoleniowiec w zakresie tematyki compliance, etyki i zarządzania ryzykiem. Obecnie Rzecznik Etyki i Compliance Officer w Totalizatorze Sportowym sp. z o.o. W swojej dotychczasowej karierze doradzał między innymi w obszarach compliance, etyki, zarządzania ryzykiem, GRC, bezpieczeństwa informacji, kontroli zarządczej i prawa konkurencji podmiotom z sektora publicznego i prywatnego, w tym w branżach: modowej, R&D, hazardowej i medycznej.

Anna Tomiczek (ACO, ACE)

Posiada bogate doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania CMS w branży energetycznej. Prawnik, ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na WPiA UŚ. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa publicznego gospodarczego oraz compliance. Doświadczenia prawne zdobywała pracując w kancelariach świadczących usługi na rzecz sektora elektroenergetycznego, a także w przedsiębiorstwie energetycznym. Approved Compliance Officer i Approved Compliance Expert.

Łukasz Taras, ACO

Ekspert ds. analiz strategicznych. Kierownik Wydziału Zarządzania Zgodnością Orange Polska S.A.

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trenerów, terminów oraz treści.

rejestracja