Approved Whistleblowing Compliance Officer (AWCO) – ONLINE – NOWA WERSJA 4 DNI

Kiedy:
07/06/2021 – 15/06/2021 całodniowy
2021-06-07T00:00:00+02:00
2021-06-16T00:00:00+02:00
Gdzie:
Szkolenie ONLINE (link do zalogowania zostanie wysłany przed szkoleniem)
Koszty:
2980 PLN plus VAT

Approved Whistleblowing Compliance Officer ONLINE (AWCO) – NOWA WERSJA 4 DNI

Specjalistyczne szkolenie uwzględniające wymagania ISO 37002 Whistleblowing Management Systems oraz dyrektywy UE o ochronie sygnalisty

rejestracja

| Koncepcja

Wiele organizacji mierzy się z wyzwaniem wprowadzenia i zapewnienia skutecznego funkcjonowania kanałów informowania o nieprawidłowościach. Sygnaliści, zwani także whistleblowerami, są z perspektywy organizacji bardzo cennym źródłem informacji o różnego rodzaju nieprawidłowościach i nadużyciach. Nie może więc dziwić, że w wielu organizacjach wprowadzane były systemy informowania o nieprawidłowościach. O znaczeniu i jakości informacji pozyskiwanych od sygnalistów dla wykrywania nieprawidłowości świadczy jednoznacznie uruchomienie przez UOKiK platformy, za pomocą której możliwe jest przekazanie do Urzędu informacji o naruszeniach prawa konkurencji.

W ostatnim czasie prawny obowiązek do wprowadzania tego rodzaju systemów przewidziany został w Prawie bankowym, Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także w Ustawie o ofercie publicznej. Prawdziwa rewolucja czeka jednak cały rynek w związku z wejściem w życie dyrektywy UE w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii. Zgodnie z nią, do posiadania kanałów przyjmowania zgłoszeń zobowiązani są co do zasady wszyscy przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników oraz wszystkie podmioty prawne sektora publicznego! Termin implementacji dyrektywy mija w grudniu bieżącego roku!

W ramach kursu omówione będą nie tylko wymagania nowej dyrektywy, ale przede wszystkim praktyczne aspekty jej wdrożenia w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem powiązanej tematyki prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, których wszczęcie jest często wynikiem informacji pozyskanej od sygnalisty.

| Kurs AWCO w ramach ECIP

Za udział w kursie i pomyślnie zdany egzamin Instytut Compliance przyznaje 80 punktów ECP (Expert Credit Points) w ramach kształcenia zawodowego ECIP – Ethic, Compliance, Integrity Professional. Warunkiem naliczenia punktów jest posiadanie certyfikatu poziomu pierwszego (ACO, AFCO, APCO). Po zaliczeniu kursu AWCO, potrzebnych jest zatem jedynie 20 ECP, które zdobyć można np. podczas półdniowych szkoleń, co jednocześnie doprowadzi do ukończenia ACE, kończąc tym samym cały program ECIP.

| Przebieg kursu online*

Program kursowy odbywa się w całości w module online z wykorzystaniem narzędzia umożliwiającego aktywną interakcję z prowadzącymi oraz pozostałymi uczestnikami przez cały czas trwania zajęć. Naszym priorytetem jest zapewnienie solidnej dawki wiedzy, ale również praca nad praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi w przypadku obsługi kanałów whistleblowingowych oraz prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Stąd Uczestniczki i Uczestnicy w ramach szkolenia pracować będą nad konkretnymi praktycznymi zadaniami.

 • ONLINE SESJA LATO 2021 (wolne miejsca)
  • 7.06.2021: 1 dzień kursowy, godz. 9.00-17.00
  • 8.06.2021: 2 dzień kursowy, godz. 9.00-17.00
  • 14.06.2021: 3 dzień kursowy, godz. 9.00-17.00
  • 15.06.2021: 4 dzień kursowy, godz. 9.00-17.00
  • 21.06.2021: egzamin AWCO, godz. 10.00-11.00

Zarówno zajęcia, jak i egzamin, odbywają się w formie elektronicznej. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu zajęć oraz egzaminów w tej postaci – serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opiniami kursantów!

| Przebieg kursu*

Program kursowy składa się z czterech intensywnych dni szkoleniowych. Dwa pierwsze poświęcone są zagadnieniom wdrażania i zapewnienia skuteczności działania w organizacji systemów whistleblowingowych zgodnie z wymogami dyrektywy UE. Dwa kolejne dni to tajniki prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających będących następstwem otrzymania zgłoszenia w ramach kanałów whistleblowingowych. Treści szkoleniowe podzielone są merytorycznie i metodycznie w taki sposób, aby zapewnić pełne omówienie relewantnych kwestii oraz należyte zrozumienie tematyki:

Trening I: Wprowadzenie do tematyki whistleblowingu, standardy i wymagania dyrektywy

Szkolenie rozpoczyna się od ogólnego wprowadzenia do tematyki whistleblowingu, przedstawione zostają rodzaje stosowanych metod i typologie. Przedmiotem rozważań jest norma ISO 37002 Whistleblowing Management Systems. Wskazane zostaje, jak wykorzystać istniejące w organizacji rozwiązania przy wdrażaniu mechanizmów whistleblowingowych. W dalszej części zajęć następuje omówienie wymagań dyrektywy pod kątem wyzwań, jakie pojawić mogą się przy wdrażaniu w organizacji systemu informowania o nieprawidłowościach.

Trening II: Praktyczne aspekty wdrażania i zapewniania skuteczności mechanizmów whistleblowingowych

Drugi dzień bazuje na wiedzy przekazanej dnia pierwszego. Podczas warsztatu omawiane jest krok po kroku, jak wdrożyć w organizacji system informowania o nieprawidłowościach i na jakie wyzwania zwrócić szczególna uwagę. Punkt ciężkości położony jest zarówno na zachowania określonych wymogów organizacyjnych, jak również na zagadnienia odpowiedniej ochrony sygnalisty. Dalsza część zajęć uzmysłowić ma, jak ważna jest współpraca różnych komórek organizacyjnych odnośnie zagadnień whistleblowingu. Następuje omówienie występujących tutaj współzależności. Ten dzień kursowy kończy się praktycznym case study: omawiane jest konkretne, wieloaspektowe zgłoszenie i wspólnie analizowane są możliwości działania – nie tylko w tej konkretnej sprawie, ale także zmian systemowych.

Trening III: Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających oraz informatyka śledcza

Trzeci dzień rozpoczyna się od omówienia aspektów organizacyjnych prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Przedstawiany jest tzw. cykl „życia” incydentu od zdarzenia, poprzez zgłoszenie i jego analizę aż do wniosków i podejmowanych działań Szczegółowej analizie poddawane są poszczególne etapy prowadzenia postępowania wyjaśniającego, tj. wymogi w zakresie rejestracji i kwalifikacji, planowanie pracy, współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi, zbieranie materiału dowodowego. Omawiane są kwestie zakończenia postępowania w postaci konsekwencji dla osoby dopuszczającej się nieprawidłowości oraz dla relewantnych procesów (ulepszanie procesów i wdrażanie zmian). Wskazane zostanie ponadto, jak przygotować raport kończący postępowanie i jakie są możliwości współpracy z organami ścigania. Druga część zajęć poświęcona jest zagadnieniom informatyki śledczej oraz e-discovery: zabezpieczania dowodów cyfrowych, ich analizy, narzędzi oraz raportowania. Zajęcia kończą się praktycznym case study.

Trening IV: Prawne oraz interpersonalne aspekty wewnętrznych postępowań wyjaśniających

Ostatni dzień kursowy rozpoczyna syntetyczne przedstawienie prawnych aspektów prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Prezentowane są ramy prawne prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów zbierania, zabezpieczania i analizowania dowodów. Następnie uczestnicy poznają praktyczne aspekty przeprowadzania audytów śledczych. W oparciu o konkretne stany faktyczne wskazywane jest, na co zwracać uwagę przy przeprowadzaniu audytu oraz jakie są symptomy występowania nadużyć i innych nieprawidłowości. Uczestnicy w ramach case study zastanawiają się wspólnie nad rozwiązaniami konkretnych problemów. Zajęcia kończą się warsztatami z prowadzenia wewnętrznych rozmów wyjaśniających: z sygnalistą, potencjalnym świadkiem oraz osobą, której zgłoszenie dotyczy.

| Dla kogo jest ten kurs?

Ze względu na szeroki zakres stosowania dyrektywy whistleblowingowej szkolenie adresowane jest zarówno do reprezentantów sektora prywatnego, jak i publicznego. Do udziału w szkoleniu zachęcamy nie tylko oficerów compliance, ale także wszystkie osoby, którym powierzone będzie w organizacji wprowadzenie i bieżąca obsługa kanałów informowania o nieprawidłowościach.

| Prelegenci*

Wśród prelegentów m.in.:

 

Marta Janowska (ACO, ACE)

Senior associate w Kancelarii TaylorWessing, radca prawny. Doświadczenie zawodowe zdobywała w polskich i międzynarodowych kancelariach, począwszy od transakcji typu M&A oraz zagadnień korporacyjnych, po kwestie wdrażania systemów compliance, systemów zgłaszania nieprawidłowości oraz systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmy.

 

Marcin Bryniarski (ACO)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji rządowej, kancelariach prawnych, a następnie w spółkach, w których pełnił funkcje członka zarządu, prawnika wewnętrznego lub szefa departamentu prawnego. W OKNOPLAST Sp. z o.o. pracuje od ponad 15 lat, kieruje Działem Prawnym i Compliance i odpowiada za całość kwestii prawnych wszystkich spółek Grupy OKNOPLAST, tak w kraju jak i za granicą (9 jurysdykcji).

 

Dorota Jakubowska (ACO)

Zarządza działem zakupów w T-Systems Polska grupy T-Mobile Polska S.A. Tworzy i implementuje rozwiązania compliance w procesach zakupowych. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie postępowania z sygnalistami od momentu zgłoszenia, prowadzenia oraz ochrony. Approved Compliance Officer.

 

 

 

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Profesor nauk prawnych. Pomysłodawca i kierownik działającego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center. Autor szeregu publikacji oraz mówca na licznych kongresach z zakresu compliance. Zasiada w wielu radach naukowych, m.in. Związku Zawodowego Managerów Compliance w Niemczech. Redaktor naczelny ukazującego się w Niemczech kwartalnika COMPLY. Przewodniczył niemieckiej grupie eksperckiej pracującej nad ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. Zasiada w komitecie ds. wypracowywania kolejnych norm ISO dot. whistleblowingu oraz corporate governance. Doradzał m.in. niemieckiemu Federalnemu Ministerstwu Obrony oraz instytucjom rządowym w Dubaju przy wdrażaniu systemów zgodności.

Anna Różalska, ACO

Ekonomistka, w 2016 roku obroniła tytuł MBA w ochronie zdrowia, ekspert w prowadzeniu projektów dotyczącej Kompleksowej Opieki działającym przy zespole parlamentarnym, doktorantka UW. Od 17 lat związana z biznesem farmaceutycznym, w którym była odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych, analizę sprzedaży i działań marketingowych dotyczących strategicznego kierunku rozwoju biznesu. Jako oficer compliance autorka rozwiązań systemowych do skutecznego zarządzania procesami compliance.

 

Paweł Sawicki (ACO)

Adwokat, partner w kancelarii NGL Legal kierujący praktyką prawa karnego gospodarcze, śledztw i compliance. Ma bogate doświadczenie w sprawach dotyczących wykrywania nadużyć i przeciwdziałania nadużyciom. Przeprowadził dziesiątki projektów obejmujących w szczególności wewnętrzne postępowania wyjaśniające w związku z korupcją, oszustwami, wyprowadzaniem majątku, nadużyciami uprawnień i działaniami na szkodę spółek. Posiada certyfikaty ACO, AMLCO i AWCO.

 

dr inż. Marek Stolarski, MBA

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa informacji, obecnie Dyrektor ds. Bezpieczeństwa w Techland sp z o. o. Absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek komitetu technicznego KT 182 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych) z odznaczeniem 2015 Lawrence D. Eicher Leadership Award. Biegły sądowy z zakresu informatyki i bezpieczeństwa komputerowego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu (III kadencja), biegły skarbowy z zakresu informatyki przy Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu, audytor wiodący SZBI zgodnego z ISO/IEC 27001 (IRCA), licencjonowany prywatny detektyw.

 

Anna Tomiczek (ACE)

Prawnik, ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Approved Compliance Officer. Doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na WPiA UŚ. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa publicznego gospodarczego oraz compliance. Doświadczenia prawne zdobywała pracując w kancelariach świadczących usługi na rzecz sektora elektroenergetycznego, a także w przedsiębiorstwie energetycznym. Posiada doświadczenie w zakresie wdrażania CMS w branży energetycznej. W 2016 r. wygrała finał Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego ,,Prawo z Energią”. Uczestniczka międzynarodowego programu The School of Chinese Law and Culture.

 

Katarzyna Wojtaszyn (ACO)

Przez ponad 18 lat była związana z pracą na rzecz organów ścigania, w tym Policji, CBŚ oraz ABW, gdzie od samego początku zajmowała się zwalczaniem przestępczości gospodarczej oraz zorganizowanej przestępczości ekonomicznej. Obecnie prowadzi działalność doradczą i szkoleniową w zakresie business security i compliance. Autorka publikacji prawnych, prowadzi szkolenia oraz zajęcia na studiach podyplomowych.

 

 

Jacek Zdziarstek, ACE

Posiada 14-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektorskim w banku i ponad 22-letnie w sektorze bankowym w zakresie ryzyka, audytu, kontroli wewnętrznej i compliance . Dyrektor Departamentu Compliance w Raiffeisen Bank Polska S.A. w latach 2005- 2018 ( w tym Raiffeisen TFI, Biuro Maklerskie, Depozytariusz) oraz Dyrektor Departamentu Compliance w Raiffeisen Leasing. Obecnie zajmuje się monitorowaniem ryzyka compliance w globalnej instytucji finansowej. Ekspert w zakresie monitorowania aspektów rynków kapitałowych, zapobiegania korupcji, prowadzenia postępowań wyjaśniających, obszaru zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wykwalifikowany trener i szkoleniowiec, prowadzący wewnętrzne i zewnętrzne warsztaty i treningi w zakresie efektywnego wprowadzania systemu i kultury compliance, adekwatnego i skutecznego procesu funkcjonowania obszaru compliance i zapobiegania nadużyciom.

 

*Terminy, program, prelegenci mogą ulec zmianie.

 

rejestracja