Zalecenia GPW

Zalecenie Compliance w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW

1 stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać nowe Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, które zalecają realizację w spółkach publicznych funkcji compliance. Przyjęcie przez Giełdę nowych Praktyk ma na celu zwiększenie jakości spółek giełdowych w zakresie standardów ładu korporacyjnego, odwołując się do standardów stosowanych w ramach Unii Europejskiej.

Dobre Praktyki są pierwszym dokumentem o takiej randze, który formułuje szereg szczegółowych zasad dotyczących roli poszczególnych organów spółki w realizacji funkcji compliance. Widać jednoznacznie, że zapewnienie skuteczności systemu zarządzania compliance warunkowane jest współdziałaniem organów i klarownym określeniem poszczególnych ról.  Podkreślenia wymaga również fakt, że system compliance zrównany jest w Dobrych Praktykach z innymi systemami wewnętrznymi spółki: kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. Wskazuje to na rangę systemu compliance z punktu widzenia zapewnienia prawidłowego funkcjonowania spółki.

Compliance Management System (CMS)

Dobre Praktyki, operując pojęciem compliance, odwołują się do systemu zarządzania compliance. Jest to zintegrowany w struktury i procesy przedsiębiorstwa system, którego celem jest przeciwdziałanie naruszeniom prawa powszechnie obowiązującego i dobrowolnie przyjmowanych standardów przez pracowników danej organizacji. W zależności od przyjętego modelu, CMS może również odpowiadać za wykrywanie w przedsiębiorstwie nieprawidłowości, przykładowo poprzez mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing) lub prowadzenie dochodzeń wewnętrznych, a także uczestniczyć w ich sankcjonowaniu.

Po co CMS?

Wywodzące się z systemu anglo-saskiego systemy zarządzania compliance kształtowały się jako odpowiedź przedsiębiorstw na wykrywane w nich nieprawidłowości. Poprzez działania samoregulacyjne przedsiębiorstwa chciały eliminować ich występowanie w przyszłości oraz dążyły do obniżania nakładanych na nie sankcji.

System zarządzania compliance: jak?

Podjęcie działań organizacyjnych (stworzenie CMS, zapewnienie bieżącej skuteczności jego funkcjonowania, ewaluacja systemu, wykrywanie i sankcjonowanie nieprawidłowości) są zadaniami organów spółki: zarządu oraz rady nadzorczej.

zalecenia_GPW