Zakres

UJŻP: Zakres obowiązywania

UWAGA: Projekt ustawy aktualnie nie jest dalej procedowany. O zmianach poinformujemy na tych stronach (ostatnia aktualizacja: 11.02.2019)

| Dla kogo?

Przewidziane przez ustawę wymogi w zakresie wewnętrznych procedur antykorupcyjnych dotyczyć będą dwóch grup podmiotów:

 • co najmniej średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (zgodnie z kryteriami wskazanymi w ustawie to taki przedsiębiorca, który co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał co najmniej 50 pracowników oraz którego roczne obroty netto przekroczyły 10 mln euro lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyła 10 mln euro)
 • wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, czyli (art. 9)
  1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
  2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
  2a) związki metropolitalne;
  3) jednostki budżetowe;
  4) samorządowe zakłady budżetowe;
  5) agencje wykonawcze;
  6) instytucje gospodarki budżetowej;
  7) państwowe fundusze celowe;
  8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
  9) Narodowy Fundusz Zdrowia;
  10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
  11) uczelnie publiczne;
  12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
  13) państwowe i samorządowe instytucje kultury;
  14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

O projekcie | zakres obowiązywania | wymagania | oferta