Rekomendacje KNFu

Planowane zmiany w zaleceniach KNFu

Komisja Nadzoru Finansowego planuje zmiany w rekomendacjach dotyczących także compliance. Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane zagadnienia, które mogą stać się przemiotem nowych zaleceń.

 

Rekomendacja C

dotycząca zarządzaniem ryzykiem koncentracji

Cel

 • Wskazuje na pożądany kierunek działań podejmowanych przez zarząd i radę nadzorczą w banku w ramach zarządzania procesem koncentracji.
 • Przesłankę stanowił rozwój sytuacji w sektorze bankowym, w tym nabycie nowych doświadczeń przez banki jak i nadzór finansowy oraz rozwój regulacji europejskich na przestryeni ostatnich kilkunastu lat.
 • Rekomendacja powinna być pomocna w wypracowaniu kompleksowego i perspektywicznego podejścia do zarządzania ryzykiem koncentracji w bankach, ukierunkowanego na ograniczenie ryzyka związanego na prowadzoną przez banki działalnością.

Zakres zastosowania

 • Oparty na zasadzie proporcjalności.

Przedmiot

 • Stanowi zbiór zasad dotyczących dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzkiem koncentracji.
 • Wskazuje na konieczność uwzględnienia w zarządzaniu ryzykiem koncentracji ekspozycji wobec podmiotów sektora nieuregulowanego.

Adresat

 • Adresatami rekomendacji są wszystkie banki, niezależnie od poziomu konsolidacji.

Termin wprowadzenia

 • Zalecenia mają znaleźć zastosowanie do dnia 01 stycznia 2017 r.

 

Rekomendacja Z

dotycząca zasad ładu wewnętrznego w bankach

Cel

 • Upowszechnienie dobrych praktyk oraz przeciwdziałanie stosowania przez banki nieprawidłowych praktyk zwiększających ryzyko ich działalności, a w konsekwencji zwiększenie odporności tzch instztucji na trudne warunki rynkowe i tym samym wzrost stabliności sektora finansowego.

Zakres zastosowania

 • Oparty na zasadzie proporcjonalności.
 • Postanowienia powinny być stosowane przez banki z uwzględnieniem skali i złożoności prowadzonej przez nie działalności.

Przedmiot

 • Stanowi zbiór dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego.
 • Na ład wewnętrzny składają się w szczególności szstem zarządzania bankiem, organizacja banku, zasady działania, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność oraz wzajemne rerelacje rady nadzorczej, zarządu i osób pełniączch funkcje kluczowe w banku.
 • Ma stanowić uzupełnienie, uszczegółowienie i rozwinięcie zagadnień z zakresu ładu wewnętrznego w bankch.

Adresat

 • Adresatami rekomendacji są wszystkie banki, niezależnie od poziomu konsolidacji.

Termin

 • Projekt zakłada, że rekomendacja Z zostanie wprowadzona w bankach nie później niż do dnia 31 października 2016 r.

Wyciąg z rekomendacji dot. compliance:

 

11.2: Komitet do spraw ryzyka (lub równoważny komitet) powinien być odpowiedzialny za doradzanie radzie nadzorczej i zarządowi, w szczególności w sprawach apetytu na ryzyko oraz polityki w tym zakresie, jak też za nadzór nad wdrażaniem tej polityki. W celu zwiększenia skuteczności komitetu do spraw ryzyka, powinien on regularnie komunikować się z komórką organizacyjną (komórkami) odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, z komórką do spraw zgodności i komórką audytu wewnętrznego, a także – w stosownych przypadkach – mieć dostęp do porad ekspertów zewnętrznych, zwłaszcza w odniesieniu do proponowanych transakcji strategicznych, takich jak połączenia i przejęcia przedsiębiorstw.

15.9: Pracownicy komórki audytu wewnętrznego, komórki do spraw zgodności i komórek odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem oraz komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za sprawy kadrowe powinni być wynagradzani za osiąganie celów wynikających z pełnionych przez nich funkcji, a ich wynagrodzenie nie powinno być uzależnione od wyników gospodarczych uzyskiwanych w kontrolowanych przez nich obszarach działalności banku.

29.4: W zatwierdzaniu nowych produktów lub znaczących zmian dotychczasowych produktów powinny uczestniczyć komórka organizacyjna odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem oraz w stosownym zakresie komórka do spraw zgodności. Ich wkład powinien umożliwić pełną i obiektywną ocenę ryzyka wynikającego z nowej działalności przy uwzględnieniu różnych scenariuszy, ocenę wszelkich potencjalnych uchybień w systemie zarządzania ryzykiem oraz systemie kontroli wewnętrznej w banku, jak też ocenę zdolności tej instytucji do skutecznego zarządzania nowym ryzykiem. Komórki te powinny też mieć pełny dostęp do informacji na temat przygotowywanych nowych produktów (lub znaczących zmian dotychczasowych produktów), w ramach poszczególnych linii biznesowych i portfeli oraz uprawnienia pozwalające żądać poddania zmian dotychczasowych produktów formalnej procedurze PZNP.

29.6: W przypadku, gdy komórka do spraw zgodności wyraża negatywną opinię co do zasadności zatwierdzenia nowego produktu lub znaczących zmian dotychczasowego produktu, decyzję o zatwierdzeniu podejmuje zarząd banku. W przypadku zatwierdzenia nowego produktu lub znaczących zmian w dotychczasowym produkcie przez zarząd, zarząd niezwłocznie informuje o tym radę nadzorczą wraz ze wskazaniem powodów, dla których nie uwzględnił opinii komórki do spraw zgodności.

 

Rekomendacja W

dotycząca zarządzaniem ryzykiem w bankach

Cel

 • Wskazanie bankom oczekiwań nadzorczych dotyczących procesu zarządzania ryzkiem modeli, w szczególności przedstawienie standardów, których przestrzeganie ma zapewnić dostosowanie profilu ryzyka wykorzystywanzch przez bank modeli do faktycznych oczekiwań banku w tym zakresie
 • Oczekuje się poprawy jakości zarządzania ryzykiem modeli oraz wypracowanie wysokich standardów rynkowzch w tym zakresie

Zakres zastosowania

 • Oparty na zasadzie proporcjalności
 • Zarządzanie ryzykiem modeli istotnych dla działalności bankowej jest realizowane przy szerszym wykorzystywaniu mechanizmów kontrolnych niż w przypadku modeli, które są uznane za niestotne

Przedmiot rekomendacji obejmuje

 • Zasady i organizacja procesu zarządzania ryzkiem modeli
 • Proces zarządzania ryzykiem modeli
 • Zarządzanie modelami
 • walidację

Adresat rekomednacji:

 • Skierowana jest do wszystkich banków

Termin wprowadzenia

 • Zakłada się, że rekomendacja zostanie wprowadzona do dnia 30 czerwca 2016 r.

Żródło informacji

http://www.knf.gov.pl/regulacje/praktyka/konsultacje/konsultacje.html