ATCO

Approved Tax Compliance Officer (ATCO)

| Koncepcja

rejestracjaWraz z wejściem w życie od 1 lipca 2020 r. programu współdziałania rozwiązania w zakresie tax compliance management zyskują podstawę ustawową. Udział w programie podatnika będącego przedsiębiorcą daje możliwość skorzystania z szeregu korzyści, wiąże się jednak również ze spełnieniem określonych wymagań. Celem programu szkoleniowego ATCO jest kompleksowe przedstawienie metodyki zarządzania zgodnością w obszarze podatków w organizacji.

Kurs wpisuje się w ugruntowany na polskim rynku i stworzony przez uznanych ekspertów model profesjonalnego kształcenia „Ethics, Compliance & Integrity Professional”. Koncepcja szkoleniowa uwzględnia w pełnym zakresie wymagania formułowane w globalnych i krajowych standardach odnośnie zarządzania zgodnością w obszarze podatków.

| Formuła zajęć

Kurs odbywa się online w formie interaktywnych zajęć. Uczestnicy przed rozpoczęciem szkolenia otrzymują komplet materiałów kursowych oraz dane do logowania do platformy szkoleniowej. Zajęcia przyjmują różnorodną postać – są to wykłady z dyskusjami, praca w grupach, case study, indywidualna praca. Program kursowy składa się z 25 godzin lekcyjnych zajęć, w tym z egzaminu, po zdaniu którego uczestnicy otrzymują certyfikat Approved Tax Compliance Officer

| Treści szkoleniowe

Szkolenie podzielone jest na moduły, w trakcie których omawiane są następujące zagadnienia: praktyczne wprowadzenie do zarządzania zgodnością, standardy w zakresie CMS i TCM, metodyka wdrażania CMS/TCM w organizacji w oparciu o międzynarodowe standardy i wartości, rodzaje ryzyk z obszaru tax compliance w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych oraz wdrożonych ram wewnętrznego nadzoru podatkowego, whistleblowing, dokumentacja w obszarze TCM ze szczególnym uwzględnieniem metodyki tworzenia polityk i procedur, matryca funkcji kontroli, metodologia oceny dojrzałości systemu zarządzania zgodnością podatkową, outsourcing w zakresie podatków (pośrednie zarządzanie zgodnością podatkową), case study: przykłady istniejących w polskich przedsiębiorstwach systemów zarządzania zgodnością podatkową.

| Prelegenci

W charakterze prelegentów występuje grono uznanych ekspertów w zakresie rozwiązań compliance i tax compliance – zarówno praktyków odpowiedzialnych za wdrażanie rozwiązań TCM w przedsiębiorstwach, jak i naukowców specjalizujących się w zagadnieniach zarządzania zgodnością. Połączenie podejścia akademickiego z praktyką gwarantuje najwyższy poziom metodyczny i merytoryczny zajęć.

| Certyfikat ATCO

Kurs kończy się egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymują certyfikat Approved Tax Compliance Officer. Warunkiem zaliczenia egzaminu, który ma postać testu jednokrotnego wyboru, jest uzyskanie co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi.

| Terminy i rejestracja

Zajęcia odbędą się w sprawdzonej formule z serii ACO w ramach czterech dni szkoleniowych w formie ONLINE, dodatkowo z egzminem w dniach:

 

rejestracja