AML – ważne zmiany

AML – ważne zmiany

Zaledwie kilka dni temu Komisja opublikowała ambitny i wielopłaszczyznowy plan działania, który przedstawia kompleksowe podejście do dalszego wzmacniania walki UE z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Plan określa środki, jakie podejmie Komisja w ciągu najbliższych 12 miesięcy w celu lepszego egzekwowania, nadzorowania i koordynowania przepisów dotyczących AML / CTF. Nadrzędnym celem jest zlikwidowanie wszelkich luk prawnych istniejących w obecnych przepisach.

W przedstawionym przez Komisję w lipcu 2019 r. kompleksowym opracowaniu w zakresie AML / CTF wyszczególniono wiele niedoskonałości unijnych ram przeciwdziałania praniu pieniędzy / przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. W odpowiedzi Parlament i Rada zwróciły się do Komisji o zbadanie, jakie kroki można podjąć w celu osiągnięcia lepszej harmonizacji przepisów, nadzoru oraz koordynacji między organami państw członkowskich. Zaprezentowany plan działania jest odpowiedzią na to wezwanie i pierwszym krokiem w kierunku realizacji jednego z priorytetów Komisji, jakim jest stworzenie nowych, kompleksowych ram zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz wzmocnienie globalnej roli UE w tej dziedzinie.

Plan działania na rzecz kompleksowej polityki UE w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu opiera się na sześciu filarach.

  1. Skuteczność stosowania regulacji

Komisja będzie nadal ściśle monitorować wdrażanie przepisów UE przez państwa członkowskie, a Europejski Urząd Nadzoru Bankowego otrzyma nowe uprawnienia w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

  1. Jednolite podejście w stosowaniu regulacji

Obecnie państwa członkowskie często stosują i interpretują regulacje AML / CTF na wiele różnych sposobów, dlatego zaproponowane zostanie bardziej zharmonizowane podejście w stosowaniu i interpretacji przepisów.

  1. Nadzór na poziomie UE

W pierwszym kwartale 2021 r. Komisja zaproponuje utworzenie organu nadzoru na poziomie unijnym. Obecnie nadzór nad przepisami należy do każdego państwa członkowskiego.

  1. Mechanizm koordynacji i wsparcia dla jednostek nadzoru finansowego

Zostanie zaproponowany unijny mechanizm, który pomoże w dalszej koordynacji i wzajemnym wspieraniu się organów państw członkowskich w obszarze AML / CTF.

  1. Egzekwowanie wymiany informacji na szczeblu UE

Komisja wyda wytyczne dotyczące roli partnerstw publiczno-prywatnych w celu wyjaśnienia i usprawnienia wymiany danych pomiędzy organami oraz podmiotami z sektora prywatnego.

  1. Międzynarodowe wytyczne w kształtowaniu standardów w zakresie zwalczania AML / CTF

UE będzie musiała dostosować swoje podejście do państw trzecich, szczególnie tych, w których istnieją braki w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ponieważ stanowią one istotne zagrożenie dla wspólnego rynku.

Aby zapewnić całościową dyskusję na temat rozwoju tych polityk, Komisja rozpoczęła także konsultacje społeczne w sprawie planu działania. Władze, obywatele i inni interesariusze będą mieli czas do 29 lipca br. na przedstawienie swoich sugestii.

Wraz z planem, Komisja opublikowała również bardziej przejrzystą, dopracowaną metodologię identyfikacji państw wysokiego ryzyka, które mają strategiczne braki w swoich systemach AML / CTF i stanowią poważne zagrożenie dla systemu finansowego UE. Aktualizacja uwzględnia najnowsze zalecenia  Financial Action Task Force (FATF).

Na mocy dyrektywy AML / CTF, Komisja ma prawny obowiązek wskazać państwa trzecie wysokiego ryzyka.

  • Kraje, które znalazły się na liście: Bahamy, Barbados, Botswana, Kambodża, Ghana, Jamajka, Mauritius, Mongolia, Myanmar, Nikaragua, Panama i Zimbabwe.
  • Kraje, które zostały skreślone z wykazu: Bośnia-Hercegowina, Etiopia, Gujana, Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Sri Lanka i Tunezja.

Reasumując, pozostaje wyrazić życzenie / oczekiwanie, aby realizacja powyższych założeń pozwoliła na efektywne zarządzenie problemami związanymi z strategicznymi niespójnościami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz dodatkowo wyposaży UE w zdolność do radzenia sobie z ryzykiem zewnętrznym.

 

 

 

Katarzyna Saganowska, LL.M.