O szkoleniach

sfery

Witamy na szkoleniach compliance!

Instytut Compliance jako jedyna placówka tego rodzaju oferuje szerokie portfolio szkoleń compliance (treningi compliance) dla osób zajmujących się zarządzaniem zgodnością niezależnie od branży, do której należy ich przedsiębiorstwo. Nasze szkolenia cechują się najwyższym poziomem i interdyscyplinarnym podejściem. Zapoznaj się z modularną koncepcją naszych szkoleń, które łączą niezbędną wiedzę praktyczną z wiedzą na poziomie uniwersyteckim! Wszystkie strefy opisane są szczegółowo: dlaczego oferujemy dane treningi, co dokładnie przekazujemy w ich ramach, dla kogo są one idealne i kiedy najlepiej z nich skorzystać uwzględniając poziom wiedzy uczestników.

 

 

 

 

Strefa I: Podstawy

Dlaczego?: Szkolenia ze strefy podstawowej mają podwójne znaczenie. Z jednej strony zaliczenie treningu podstawowego jest pierwszym elementem kwalifikującym w ramach kursu intensywnego „Approved Compliance Officer” (ACO). Z drugiej strony celem treningu jest przekazanie wszystkim nowicjuszom z zakresu systemów zarządzania zgodnością (Compliance Management Systems, w skrócie CMS) podstawowej wiedzy i umiejętności, które, po ich pogłębieniu w dalszych treningach, pozwolą uczestnikom samodzielnie wprowadzić i prowadzić CMS w każdej organizacji.

Co?: Uczestnicy szkoleń ze strefy podstawowej zapoznają się ze znaczeniem systemów compliance, ich funkcjami, podstawowymi zasadami. Nasi eksperci nakreślają rozwój compliance w Polsce i na świecie. Omawiane są praktyczne przykłady oraz podstawowe cele i założenia oraz charakter systemu compliance jako procesu zarządzania ryzykiem compliance. Trening skupia się także na omówieniu podstawowych narzędzi wdrażania CMS oraz zasadniczych ryzyk compliance oraz zarządzania nimi.

Dla kogo?: Szkolenia ze strefy podstawowej nie wymagają specjalnych informacji z zakresu compliance. Kierowane są do wszystkich osób chcących zapoznać się z podstawami compliance i kształtowaniem systemów compliance.

Kiedy?: Treningi sfery podstawowej nie wymgają jakiejkolwiek wiedzy wstępnej oraz umiejętności z zakresu compliance.

Aktualne terminy: 

 

Strefa II: Metody

Dlaczego?: System CMS jest wyzwaniem dla każdej osoby zarządzającej ryzykiem niezgodności. Spowodowane jest to przede wszystkim interdyscyplinarnym wymiarem materii compliance: podczas gdy celem compliance jest zachowanie zgodne z regułami, osiągnięcie tego celu wymaga umiejętności z różnych dyscypliny, takich jak komunikacja, zarządzanie, psychologia i inne. Celem treningów ze strefy metod jest przekazanie umiejętności praktycznych (soft skills), dzięki którym przyszły oficer compliance będzie w stanie przeprowadzić analizę ryzyk swojej organizacji i zastosować odpowiednie metody na poziomie struktur i procesów.

Co?: Uczestnicy zapoznają się z metodami zarządzania systemem zgodności. W różnych trengingach poruszane są zagadnienia odpowiedniej komunikacji compliance. Ważnym elementem systemu zarządzania zgodnością jest metodyka analizy ryzyka celem wykrycia i odpowiedniego zarządzenia ryzykiem niezgodności. Do soft skills compliance należy nie tylko komunikacja i zarządzanie, ale także umiejętności z zakresu prowadzenia wewnętrznych dochodzeń, odpowiedniej reakcji na niezgodność, psychologii, zarządzania zasobami ludzkimi, czy też etyki w biznesie. Zwłaszcza zrozumienie tej ostatniej dziedziny jest ważne dla budowania sytemów compliance na podstawie wartości, prowadzące do efektywnego krzewienia kultury compliance w organizacji.

Dla kogo?: Każda osoba zajmująca się zarządzaniem zgodnością w każdym typie organizacji powinna posiadać odpowiednie umiejętności soft skills z zakresu kształtowania CMS. Treningi ze sfery metod kierujemy zatem nie tylko do nowicjuszy, ale także dla osób na co dzień zajmujących się compliance w organizacji, pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat skutecznej i wydajnej metodyki compliance.

Kiedy?: Przed uczestnictwem w treningach ze strefy metod zaleca się zaliczenie treningu podstawowego.

Aktualne terminy:

Mar
10
wt
Metodologia analizy ryzyka w działaniach compliance. Zintegrowane podejście GRC @ Golden Floor Warszawa
Mar 10@09:00 – 17:00

Dlaczego warto:

Punktem wyjścia przy tworzeniu każdego systemu zarządzania compliance jest analiza ryzyk regulacyjnych, jakie wiążą się z działalnością danego podmiotu. Przydatne jest tutaj odwołanie się do metod i narzędzi stosowanych w ogólnym zarządzaniu ryzykiem.

Przedmiot szkolenia:

W ramach szkolenia omówione będą kwestie analizy ryzyk compliance z wykorzystaniem stosowanych w organizacji narzędzi:

 • przedstawione zostaną podstawy metodologii zarządzania ryzykiem: różnice międzysektorowe w zarządzaniu ryzykiem, identyfikacja, kategoryzacja i pomiar ryzyka, analiza ryzyka w procesach, narzędzia służące ocenie ryzyka oraz standardy i praktyki zarządzania ryzykiem (zagadnienia te omawiane są pod kątem wykorzystania w działaniach compliance),
 • analizie poddane będą narzędzia służące ocenie ryzyka – macierze i mapy ryzyka, zaprezentowane zostaną różne typy map i rejestrów, a także omówione będą mechanizmy kontrolne służące minimalizacji ryzyka,
 • omówiona będzie dokumentacja podejmowanych działań,
 • zaprezentowane zostaną narzędzia informatyczne stosowane w procesie zarządzania ryzykiem oraz integracja działań w ramach podejścia GRC,
 • zaprezentowane zostaną doświadczenia wdrażania systemu zarządzania zgodnością przez komórkę organizacyjną odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem,
 • przedstawione zostaną korzyści wynikające z funkcjonalnego połączenia zarządzania ryzykiem i compliance; zaprezentowane będzie, jakie są możliwości zarządzania ryzkiem zgodności w ramach procesów biznesowych.

Dla kogo:

Omawiane treści stanowią niezbędne kompendium wiedzy i umiejętności koniecznych w pracy każdego oficera compliance. Będą one szczególnie cenne dla oficerów compliance mających wykształcenie inne niż ekonomiczne (np. prawnicze), którzy muszą wykorzystywać w swojej codziennej pracy metodologię zarządzania ryzykiem.

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa, na którym wskazane są szczegółowo treści będące przedmiotem szkolenia.

Za udział w szkoleniu przyznajemy 20 ECP w programie Approved Compliance Expert (ACE).

 

Prelegenci:

Piotr Welenc (ACO)

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT, certyfikowany compliance officer. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, m.in. w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu IT. Wykonywał audyty dla EBC, jako członek zespołu audytorów informatycznych ESBC. Doradca we wdrożeniach Rekomendacji D i M dla dużych jednostek sektora bankowo-finansowego w Polsce. Członek Komitetu Technicznego 306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Od 2003 roku jest systematycznie prelegentem dla pracowników UKNF w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, compliance, audytu informatycznego, bezpieczeństwa i ciągłości działania. Wieloletni wykładowca zagadnień compliance Warszawskiego Instytutu Bankowego. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance, compliance.

Radosław Lewandowski (ACO)

Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem i Regulacji w PKP Energetyka. Odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, rynkowym oraz kredytowym, analizę ryzyk kontraktowych, a także za wdrożenie i ciągły rozwój funkcji compliance w organizacji. Posiada 10 letnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem w sektorze energetycznym. Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz studiów Executive MBA GFKM i Uniwersytetu Gdańskiego. Certyfikowany Menedżer Ryzyka oraz Certyfikowany Compliance Officer.

Opłata kursowa: 880 PLN plus VAT

rejestracja

Mar
11
śr
Ocena skuteczności działań compliance w organizacji i zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi @ Golden Floor Warszawa
Mar 11@09:00 – 17:00

Dlaczego warto:

“What gets measured gets managed” – mierzenie skuteczności działań compliance w organizacji jest nie tylko koniecznością, ale również stanowi swoiste wyzwanie dla oficera compliance oraz kierownictwa organizacji. Jakie narzędzia i mierniki wykorzystywać w procesie ewaluacji działań compliance w organizacji, kiedy i jak często mierzyć skuteczność CMS, czy korzystać przy tym z pomocy zewnętrznych podmiotów? Tym zagadnieniom poświęcona będzie pierwsza część szkolenia.

W drugiej części omawiana będzie metodologia zarządzania relacjami z partnerami biznesowymi i weryfikowania kontrahentów. Zagadnienie to ma szczególne znaczenie w kontekście obowiązującego prawa (przykładowo przeciwdziałanie tzw. karuzelom VAT czy praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), ale jego rola wzrasta niepomiernie w kontekście projektowanej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, która przewiduje sankcje dla podmiotu zbiorowego za nieprawidłowości, których dopuścili się kontrahenci.

Przedmiot szkolenia:

W trakcie szkolenia omawiane będą zagadnienia:

 • mierzenia skuteczności CMS z perspektywy efektywności systemu zarządzania organizacją oraz realizacji procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności,
 • na przykładzie silnie regulowanego sektora bankowego omówione zostaną aspekty organizacji CMS, tj. rola i odpowiedzialność komórki compliance w ramach całego systemu kontroli wewnętrznej, jej cele, stosowane metodyki oraz mierniki wykorzystywane w procesie zarządzania ryzykiem braku zgodności, w tym KPI i KRI,
 • identyfikacji ryzyka związanego ze współpracą z partnerami biznesowymi,
 • źródeł i sposobów pozyskiwania oraz weryfikacji informacji na temat krajowych i zagranicznych kontrahentów,
 • całego procesu weryfikacji partnerów – od określenia jego celu, zakresu podmiotowego i przedmiotowego, poprzez częstotliwość, źródła, aż po dokumentację.

Zajęcia będą mieć częściowo formę warsztatową: uczestnicy szkolenia otrzymywać będą konkretne zadania do wykonania w ramach pracy w grupach.

Dla kogo:

Szkolenie adresowane jest do reprezentantów sektora przedsiębiorstw: członków organów, oficerów compliance, prawników wewnętrznych, audytorów, etc. Polecane jest ono także reprezentantom sektora publicznego w zakresie badania skuteczności działań compliance oraz zarządzania relacjami z podmiotami trzecimi. Przekazane w trakcie szkolenia wiedza i umiejętności są niezbędne w procesie identyfikacji ryzyk compliance i odpowiedniego nimi zarządzania.

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa, na którym wskazane są szczegółowo treści będące przedmiotem szkolenia.

Za udział w szkoleniu przyznajemy 20 ECP w programie Approved Compliance Expert (ACE).

 

Prelegenci:

Paweł Ryszawa

Dyrektor Biura Testowania i Kontroli Ryzyka Braku Zgodności w BNP Paribas Bank Polska S.A. Ukończył z wyróżnieniem Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania przy Instytucie Badań Systemowych PAN. Wieloletni pracownik compliance Raiffeisen Polbank, gdzie odpowiadał m.in. za projektowanie i wdrożenie systemu zapewnienia zgodności, w tym metodologii zarządzania ryzykiem braku zgodności. W BNP Paribas odpowiedzialny m.in. za niezależne monitorowanie wykonywane przez compliance w ramach funkcji kontroli, a także realizację procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności, w tym mapowanie, określanie profilu i monitorowanie tego ryzyka. Prowadzi szkolenia w zakresie organizacji systemu kontroli wewnętrznej, systemu zapewnienia zgodności i zarządzania ryzykiem braku zgodności w bankowości.

Anna Tomiczek (ACO, ACE)

Oficer compliance przedsiębiorstwa energetycznego. Prawnik, ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Approved Compliance Officer i Approved Compliance Expert. Doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na WPiA UŚ. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa publicznego gospodarczego oraz compliance. Doświadczenia prawne zdobywała pracując w kancelariach świadczących usługi na rzecz sektora elektroenergetycznego, a także w przedsiębiorstwie energetycznym. Mówca na konferencjach poświęconych tematyce compliance.

Piotr Chmiel (CFE, CISA, CIA)

Compliance Officer w T-Mobile Polska S.A., od 2009 związany z firmą i zagadnieniami compliance. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, na wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej. Certified Compliance Manager International (Frankfurt School of Finance and Management). Jest jedną z pierwszych osób, które zbudowały Compliance Management System w T-Mobile Polska S.A. Poprzednio pracował jako audytor w firmie PricewaterhouseCoopers, zajmując się analizą i projektowaniem mechanizmów kontrolnych w procesach biznesowych i procesach IT.

Opłata kursowa: 880 PLN plus VAT

rejestracja

Mar
17
wt
Praktyczne aspekty przeciwdziałania korupcji w organizacji na podstawie metodologii normy ISO 37001 Anti-bribery Management Systems @ Golden Floor Warszawa
Mar 17@09:00 – 17:00

Dlaczego warto:

Przeciwdziałanie korupcji oraz innego rodzaju nieprawidłowościom należy do kanonu podstawowych obowiązków oficera compliance. Grożące sankcje są bardzo dotkliwe – nie tylko dla osób fizycznych dopuszczających się nieprawidłowości, ale także dla samego podmiotu zbiorowego w kontekście projektowanej nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Czy można powiedzieć, że o przeciwdziałaniu korupcji wiemy już wszystko? Jakie działania podjąć i do jakiej metodologii się odwołać, aby zapewnić zgodność w tym obszarze? Jak szkolić pracowników?

Przedmiot szkolenia:

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie wymagań odnoszących się do przeciwdziałania korupcji i wykrywania nieprawidłowości w ramach organizacji. Przedstawione zostaną wymagania zapewnienia skuteczności wewnętrznego systemu antykorupcyjnego oraz możliwości mitygowania ryzyka odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyny zabronione pod groźbą kary. Wymagania prawne stanowić będą punkt wyjścia do szczegółowego przedstawienia narzędzi i metod służących minimalizowaniu ryzyka odpowiedzialności. Omówione zostaną:

 • norma ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems, która stanowi globalny standard kształtowania systemów przeciwdziałania korupcji, a tym samym jej wdrożenie pozwala na wykazanie, że uczyniło się zadość wymaganiom ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • najważniejsze ryzyka korupcyjne,
 • praktyczne aspekty wdrażania w organizacji systemu przeciwdziałania korupcji,
 • metody prowadzenia wewnętrznych szkoleń antykorupcyjnych.

Zajęcia będą mieć częściowo formę warsztatową: uczestnicy szkolenia otrzymywać będą konkretne zadania do wykonania w ramach pracy indywidualnej lub w grupach.

Dla kogo:

Szkolenie adresowane jest do reprezentantów sektora przedsiębiorstw: członków organów, oficerów compliance, prawników wewnętrznych, audytorów, etc. Polecane jest ono także reprezentantom sektora publicznego w zakresie prowadzenia postępowań wyjaśniających w różnego rodzaju podmiotach publiczno-prawnych. Przekazane w trakcie szkolenia wiedza i umiejętności są niezbędne w procesie identyfikacji ryzyk compliance i odpowiedniego nimi zarządzania.

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa, na którym wskazane są szczegółowo treści będące przedmiotem szkolenia.

Za udział w szkoleniu przyznajemy 20 ECP w programie Approved Compliance Expert (ACE).

Prelegenci:

Krzysztof Krak

Doradza w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom. Ma duże doświadczenie w zakresie przeciwdziałania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym oraz we wdrażaniu rozwiązań analitycznych w obszarze organizacyjnym, szkoleniowym i informatycznym. Ponad 25 lat był związany z organami ścigania, od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, najpierw dyrektora Departamentu Analiz, a następnie Gabinetu Szefa CBA, gdzie m.in. nadzorował działania edukacji i prewencji antykorupcyjnej prowadzonej przez biuro, koordynował „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”. Pracował w Komendzie Głównej Policji, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej i funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol.

Magdalena Soboń-Stasiak (ACO, ACE)

Od 2009 roku Compliance Officer w ArcelorMittal Poland S.A. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka studiów podyplomowych ”Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Certyfikowany Compliance Officer i Approved Compliance Expert. Prelegentka krajowych i międzynarodowych konferencji  z tematyki compliance.

Konrad Sędkiewicz (ACO)

Ekspert w zakresie wdrażania i utrzymywania systemów compliance i CSR z kilkunastoletnim doświadczeniem zarówno w branży finansowej, jak i na rynku nieregulowanym. Compliance Officer w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o. Autor pierwszego w Polsce Bloga o compliance (www.konradsedkiewicz.pl). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studia podyplomowe z zakresu compliance („Polityka compliance w organizacji)” oraz studia podyplomowe z zakresu „CSR- Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada certyfikat Approved Compliance Officer (ACO) wydany przez Instutut Compliance. Autor publikacji, mówca na konferencjach, prelegent na studiach podyplomowych, szkoleniowiec z zakresu compliance.

Opłata kursowa: 880 PLN plus VAT

rejestracja

Mar
18
śr
Praktyczne aspekty prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających i kanały informowania o nieprawidłowościach: whistleblowing @ Golden Floor Warszawa
Mar 18@09:00 – 17:00

Dlaczego warto:

Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających jest jednym z kluczowych elementów zarządzania ryzykiem nadużyć wiążącym się z wymiernymi szkodami finansowymi dla organizacji, służy ponadto weryfikacji dokonywanych zgłoszeń odnoszących się do występowania w organizacji innego rodzaju nieprawidłowości. Owe nieprawidłowości skutkować mogą konsekwencjami prawnymi dla organizacji (przykładowo w przypadku występowania mobbingu czy dyskryminacji pracowników), ale mogą również rodzić ryzyko wizerunkowe. Ponadto, zgodnie z założeniami legislacyjnymi (projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary), prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających stanowić będzie istotny element dochowania należytej staranności – brak wewnętrznego wyjaśnienia sygnału o nieprawidłowości skutkować ma zaostrzeniem maksymalnej kary finansowej dla podmiotu zbiorowego do 60 milionów zł! Zagadnienia whistleblowingu zasługują na szczególną uwagę w kontekście dyrektywy UE dot. ochrony sygnalistów.

Przedmiot szkolenia:

W trakcie szkolenia omówione zostaną wymagania i tajniki prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, wymagania odnośnie wprowadzania i zapewnienia skuteczności funkcjonowania systemów informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing), a także możliwości i płaszczyzny współpracy przedsiębiorcy z organami ściągania:

 • Omawiane będą zagadnienia ogólne dot. cyklu „życia” incydentu – od zdarzenia, poprzez zgłoszenie i jego analizę aż do wniosków i podejmowanych działań. Wskazana zostanie potrzeba dywersyfikacji kanałów pozyskiwania informacji oraz poruszona zostanie rola procedur i sposobów zgłaszania incydentów. Rozważania prowadzone będą w oparciu o konkretne przykłady wraz z pokazaniem pożądanych sposobów reakcji.
 • Szczegółowej analizie poddane zostaną poszczególne etapy prowadzenia postępowania wyjaśniającego, tj. wymogi w zakresie rejestracji i kwalifikacji, planowanie pracy, współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi, zbieranie materiału dowodowego. Szczególny nacisk położony będzie na prowadzenie rozmów wyjaśniających (pożądany przebieg i aspekty psychologiczne).
 • Przedmiotem zajęć będą kwestie zakończenia postępowania w postaci konsekwencji dla osoby dopuszczającej się nieprawidłowości oraz dla relewantnych procesów (ulepszanie procesów i wdrażanie zmian). Wskazane zostanie ponadto, jak przygotować raport kończący postępowanie i jakie są możliwości współpracy z organami ścigania.
 • Analizowane będą wymagania skuteczności kanałów informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing) i ochrony sygnalisty.

Zajęcia będą mieć częściowo formę warsztatową: uczestnicy szkolenia otrzymywać będą konkretne zadania do wykonania w ramach pracy w grupach.

Dla kogo:

Szkolenie adresowane jest do reprezentantów sektora przedsiębiorstw: członków organów, oficerów compliance, prawników wewnętrznych, audytorów, etc. Polecane jest ono także reprezentantom sektora publicznego w zakresie prowadzenia postępowań wyjaśniających w różnego rodzaju podmiotach publiczno-prawnych oraz wprowadzania systemów informowania o nieprawidłowościach. Przekazane w trakcie szkolenia wiedza i umiejętności są niezbędne w procesie identyfikacji ryzyk compliance i odpowiedniego nimi zarządzania.

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa, na którym wskazane są szczegółowo treści będące przedmiotem szkolenia.

Za udział w szkoleniu przyznajemy 20 ECP w programie Approved Compliance Expert (ACE).

 

Prelegenci:

Jacek Zdziarstek (ACO, ACE)

Wieloletni Dyrektor Departamentu Zgodności w banku. Od 20 lat w sektorze bankowym. Ukończył Wydział Resocjalizacji i Problemów Społecznych specjalizacja: psychologiczna na Uniwersytecie Warszawskim. Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów im. Romualda Kudlińskiego, kierunek: Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych oraz Harvard Leadership Academy na Harvard Business School oraz Akademia Psychologii Przywództwa (APP) Jacek Santorski, Trener NLP. Approved Compliance Officer i Approved Compliance Expert. Zwolennik praktycznego i eklektycznego podejścia realizacji standardów compliance i zwalczania przestępczości – opartego na wiedzy, współpracy oraz wykorzystaniu adekwatnych narzędzi.

Paweł Żołyniak

Kierownik Zespołu Analiz i Projektów w Departamencie Przeciwdziałania Nadużyciom
BGŻ BNP Paribas S.A. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości, w tym w obszarze analizy ryzyka nadużyć oraz wdrażania i monitoringu mechanizmów prewencyjnych.

 

Joanna Pacześniak (ACO)

Ekspert w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa korporacyjnego oraz zarzadzania ryzykiem nadużyć. Certyfikowany audytor wewnętrzny, posiada certyfikat Resilient Leadership Resilience Sciences Institut UMBS w University of Maryland. Jest członkiem polskiego oddziału IIA oraz stowarzyszenia „Libertas”. Prowadziła i nadzorowała liczne projekty audytu korporacyjnego i finansowego w sektorze administracji publicznej i w sektorze prywatnym, w tym w zakresie zarządzania ryzykiem, kontroli, wykrywania oszustw wewnątrzfirmowych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Regionalnego firmy Pinkerton w Europie Wschodniej.

Opłata kursowa: 880 PLN plus VAT

rejestracja

 

 

Strefa III: Ryzyka

Dlaczego?: Celem każdego CMS jest wykrycie i zarządzenie ryzykiem compliance. Aby jednak móc coś wykryć, należy wiedzieć, czego się szuka. Jak oficer compliance może zatem wykryć ryzyko compliance? Są na to różne sposoby, jednak punktem wyjścia wszelkich działań jest podstawowa wiedza na temat ryzyka compliance. Zadanie nie jest łatwe: tak dużo jak jest różnych organizacji, tak wiele różnych ryzyk compliance może w nich wystąpić. Celem treningów ze strefy ryzyk jest przekazanie ich uczestnikom wiedzy na temat różnych ryzyk compliance. Zwłaszcza ciągłe zmiany regulacyjne powodują, że oficerowie compliance powinni być zawsze na bieżąco, jeśli chodzi o zmieniające się ryzyka compliance.

Co?: Portfolio strefy ryzyk przewiduje liczne treningi przedstawiające aktualne ryzyka compliance. Należą do nich między innymi szkolenia z zakresu zapobiegania korupcji i przestępczości gospodarczej, ale także konwencjonalne ryzyka compliance, takie jak reguł ochrony konkurencji i konsumentów, ochrony danych osobowych, zabezpieczaniu infrastruktury elektronicznej i zapobieganiu w ten sposób cyber crime, czy też regulacje prawa pracy, grające zasadniczą rolę w ramach systemów zarządzania zgodnością.

Dla kogo?: Jest pewne – ryzyko compliance w organizacjach nie tylko istnieje, ale też permanentnie się zmienia. Treningi z zakresu ryzyka compliance prowadzone są zawsze w oparciu o najnowsze regulacje prawne i kierowane są do wszystkich osób zajmujących się zarządzaniem compliance w organizacjach.

Kiedy?: Przed uczestnictwem w treningach ze strefy ryzyk zaleca się zaliczenie treningu podstawowego oraz przynajmniej jednego treningu ze strefy metod.

Aktualne terminy:

Mar
17
wt
Praktyczne aspekty przeciwdziałania korupcji w organizacji na podstawie metodologii normy ISO 37001 Anti-bribery Management Systems @ Golden Floor Warszawa
Mar 17@09:00 – 17:00

Dlaczego warto:

Przeciwdziałanie korupcji oraz innego rodzaju nieprawidłowościom należy do kanonu podstawowych obowiązków oficera compliance. Grożące sankcje są bardzo dotkliwe – nie tylko dla osób fizycznych dopuszczających się nieprawidłowości, ale także dla samego podmiotu zbiorowego w kontekście projektowanej nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Czy można powiedzieć, że o przeciwdziałaniu korupcji wiemy już wszystko? Jakie działania podjąć i do jakiej metodologii się odwołać, aby zapewnić zgodność w tym obszarze? Jak szkolić pracowników?

Przedmiot szkolenia:

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie wymagań odnoszących się do przeciwdziałania korupcji i wykrywania nieprawidłowości w ramach organizacji. Przedstawione zostaną wymagania zapewnienia skuteczności wewnętrznego systemu antykorupcyjnego oraz możliwości mitygowania ryzyka odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyny zabronione pod groźbą kary. Wymagania prawne stanowić będą punkt wyjścia do szczegółowego przedstawienia narzędzi i metod służących minimalizowaniu ryzyka odpowiedzialności. Omówione zostaną:

 • norma ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems, która stanowi globalny standard kształtowania systemów przeciwdziałania korupcji, a tym samym jej wdrożenie pozwala na wykazanie, że uczyniło się zadość wymaganiom ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • najważniejsze ryzyka korupcyjne,
 • praktyczne aspekty wdrażania w organizacji systemu przeciwdziałania korupcji,
 • metody prowadzenia wewnętrznych szkoleń antykorupcyjnych.

Zajęcia będą mieć częściowo formę warsztatową: uczestnicy szkolenia otrzymywać będą konkretne zadania do wykonania w ramach pracy indywidualnej lub w grupach.

Dla kogo:

Szkolenie adresowane jest do reprezentantów sektora przedsiębiorstw: członków organów, oficerów compliance, prawników wewnętrznych, audytorów, etc. Polecane jest ono także reprezentantom sektora publicznego w zakresie prowadzenia postępowań wyjaśniających w różnego rodzaju podmiotach publiczno-prawnych. Przekazane w trakcie szkolenia wiedza i umiejętności są niezbędne w procesie identyfikacji ryzyk compliance i odpowiedniego nimi zarządzania.

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa, na którym wskazane są szczegółowo treści będące przedmiotem szkolenia.

Za udział w szkoleniu przyznajemy 20 ECP w programie Approved Compliance Expert (ACE).

Prelegenci:

Krzysztof Krak

Doradza w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom. Ma duże doświadczenie w zakresie przeciwdziałania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym oraz we wdrażaniu rozwiązań analitycznych w obszarze organizacyjnym, szkoleniowym i informatycznym. Ponad 25 lat był związany z organami ścigania, od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, najpierw dyrektora Departamentu Analiz, a następnie Gabinetu Szefa CBA, gdzie m.in. nadzorował działania edukacji i prewencji antykorupcyjnej prowadzonej przez biuro, koordynował „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”. Pracował w Komendzie Głównej Policji, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej i funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol.

Magdalena Soboń-Stasiak (ACO, ACE)

Od 2009 roku Compliance Officer w ArcelorMittal Poland S.A. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka studiów podyplomowych ”Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Certyfikowany Compliance Officer i Approved Compliance Expert. Prelegentka krajowych i międzynarodowych konferencji  z tematyki compliance.

Konrad Sędkiewicz (ACO)

Ekspert w zakresie wdrażania i utrzymywania systemów compliance i CSR z kilkunastoletnim doświadczeniem zarówno w branży finansowej, jak i na rynku nieregulowanym. Compliance Officer w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o. Autor pierwszego w Polsce Bloga o compliance (www.konradsedkiewicz.pl). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studia podyplomowe z zakresu compliance („Polityka compliance w organizacji)” oraz studia podyplomowe z zakresu „CSR- Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada certyfikat Approved Compliance Officer (ACO) wydany przez Instutut Compliance. Autor publikacji, mówca na konferencjach, prelegent na studiach podyplomowych, szkoleniowiec z zakresu compliance.

Opłata kursowa: 880 PLN plus VAT

rejestracja

 

 

Strefa IV: Branże

Dlaczego?: Podczas gdy treningi ze stref I-III przekazują wiedzę i umiejętności z zakresu compliance na poziomie ponadbranżowym, treningi ze strefy branż przewidzieliśmy specjalnie z myślą o konkretnych typach przedsiębiorstw, gdzie zarządzanie systemem zgodności wymaga odpowiedniej wiedzy specjalistycznej. Posiadanie takiej wiedzy jest niezbędnym uzupełnieniem informacji i metodyki ponadbranżowej, aby w ten sposób być doskonale przygotowanym do wdrażania i prowadzenie CMS w konkretnych typach przedsiębiorstw.

Co?: Zwłaszcza w trzech zasadniczych branżach systemy zarządzania zgodnością wymagają specjalistycznej wiedzy. Po pierwsze, jest to regulowany sektor banków, gdzie od lat istnieje formalny obowiązek wprowadzania systemów zarządzania zgodnością. Po drugie, ekspercka wiedza wymagana jest w sektorze ubezpieczeniowym i w końcu, bardzo specyficznej wiedzy wymaga wprowadzanie i prowadzenie CMS w sektorze przemysły farmaceutycznego. Z czasem strefa IV uzupełniana będzie o kolejne branże wymagające specjalistycznej wiedzy.

Dla kogo?: Treningi ze strefy branż kierujemy do zaawansowanych oficerów compliance, zajmujących się już CMS w przedsiębiorstwie danej branży. Treningi mogą także być zaliczane przez osoby posiadające zadowalającą wiedzę i umiejętności z zakresu ponadbranżowego, a które chcą zdobyć kwalifikacje do wdrażania i prowadzenia systemów compliance w danej branży.

Kiedy?: Treningi ze strefy branż kierowane są do osób posiadających odpowiednią wiedzę z zakresu wdrażania i prowadzenia CMS lub osób na co dzień zajmujących się CMS w danej branży. Przed przystąpieniem do treningów ze strefy IV zaleca się nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności ze stref I-III.

Aktualne:

Mar
11
śr
Wprowadzenie do zarządzania zgodnością w branży finansowej @ Warszawa (miejsce zostanie podane)
Mar 11@09:00 – 17:00

Dlaczego: Na naszych oczach dokonuje się dynamiczny rozwój compliance, przy czym szczególnie silny jest on w ramach regulowanego sektora finansowego. Wytyczne regulatora, a przede wszystkim akty prawne formułują konkretne wymagania odnośnie struktur compliance, roli komórki ds. zgodności, jej umiejscowienia w organizacji i przysługujących kompetencji. Ze względu na rozbudowane i specyficzne wymagania compliance dla tej branży, mające częściowo postać prawa powszechnie obowiązującego, konieczne jest odrębne omówienie wymagań w zakresie metodyki zarządzania zgodnością w branży finansowej.

Co: Kurs rozpoczyna się od przedstawienia zasadniczych wymogów prawnych i standardów rynkowych regulujących działalność komórki ds. zgodności w sektorze bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli, odpowiedzialności, niezależności i efektywności – wszystko w kontekście funkcjonowania całego systemu kontroli wewnętrznej w instytucji finansowej. W dalszej części przedstawiane są prawne ramy współpracy komórki compliance z zarządem i radą nadzorczą oraz funkcjami kluczowymi w ramach organizacji, a także wymogi raportowania. Ostatni blok poświęcony jest procesowi zarządzania ryzykiem braku zgodności (identyfikacja, ocena, kontrola, monitorowanie) w instytucji finansowej.

Dla kogo: Szkolenie adresowane jest do pracowników działów compliance szeroko rozumianej branży finansowej, a więc banków, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych i in. Szkolenie stanowi część programu kursowego Approved Financial Compliance Officer i przy zaliczeniu wszystkich czterech modułów uprawnia do przystępowania do egzaminu AFCO.

Planowani prelegenci:

Paweł Ryszawa

Dyrektor w pionie compliance BNP Paribas. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarach: zapewniania zgodności, zarządzania ryzykiem, organizacji i zakupów m.in. w Raiffeisen Bank Polska S.A., Polbank EFG S.A. i Banku Millennium S.A. Ukończył z wyróżnieniem WIT Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Autor publikacji z zakresu wykorzystania metod statystycznych w analizie finansowej przedsiębiorstw. Trener z zakresu organizacji systemu kontroli wewnętrznej, zapewnienia zgodności, zarządzania ryzykiem braku zgodności i corporate governance w bankowości.

Lubomir Schreiber

Dyrektor Biura Zgodności i Spraw Regulacyjnych w Deutsche Bank Polska S.A., radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w działach prawnych i compliance podmiotów branży bankowej i ubezpieczeniowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów podyplomowych compliance w Szkole Głównej Handlowej.

UWAGA: Istnieje możliwość zaliczenia kursu także w pakiecie “Approved Financial Compliance Officer” i zdobycie certyfikatu AFCO, jako pierwszego stopnia w ramach kształcenia zawodowego ECIP – “Ethics, Compliance Professional”.

Mar
12
czw
Metody działania compliance w instytucji finansowej, wyzwania digitalizacji, ochrona konsumenta @ Warszawa (miejsce zostanie podane)
Mar 12@09:00 – 17:00

Dlaczego: Zakres działania departamentu compliance w branży finansowej jest szeroki. Szczególnym wyzwaniem jest tutaj kształtowanie relacji z organem nadzoru – Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, a także rola compliance w procesie budowy i oferowania produktów finansowych, szczególnie tych adresowanych do konsumentów. Departamenty compliance konfrontowane są także z wyzwaniami digitalizacji – czy to w oferowaniu produktów, czy to odnośnie nowych ryzyk w codziennej pracy instytucji finansowej.

Co: Zajęcia podzielone są na dwa bloki. W pierwszym omawiane są strategie i zasady kształtowania relacji z UKNF ze szczególnym uwzględnieniem roli komórki ds. zgodności. W dalszej części analizowana jest rola compliance w procesie budowy i oferowania produktów finansowych, a także wyzwania i bariery w procesie digitalizacji. Na koniec uczestnicy rozwiązują case study odnośnie przykładowego ujęcia zadań compliance w ramach ochrony konsumenta.

Dla kogo: Szkolenie adresowane jest do pracowników działów compliance szeroko rozumianej branży finansowej, a więc banków, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych i in. Szkolenie stanowi część programu kursowego Approved Financial Compliance Officer i przy zaliczeniu wszystkich czterech modułów uprawnia do przystępowania do egzaminu AFCO.

Planowani prelegenci:

Wojciech Kapica (ACO)

Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance) oraz etyki w działalności instytucji finansowych; współkierujący departamentem prawa rynku finansowego w jednej z czołowych polskich kancelarii; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej; posiada certyfikat Approved Compliance Officer (ACO) Instytutu Compliance; specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych; autor kilkudziesięciu publikacji i twórca wielu autorskich szkoleń dotyczących regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy; redaktor i współautor książek Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018) oraz Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019).

Paweł Roszkowski

Dyrektor Departamentu Compliance w spółkach Grupy AXA w Polsce (AXA Życie, AXA Ubezpieczenia, AXA PTE, AXA TFI, AXA Polska). Odpowiedzialny za funkcję Compliance, w tym m.in.: zarządzanie ryzykiem regulacyjnym, obszar danych osobowych, AML, polityki sankcyjne, kontrolę wewnętrzną. Doświadczenie zdobywał w strukturach Grupy NN (obszary: prawny, operacyjny oraz Compliance), Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz kancelarii Hogan Lovells. Z wykształcenia jest prawnikiem (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), posiada tytuł zawodowy radcy prawnego (aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie). Jest również absolwentem studiów prawa amerykańskiego prowadzonych przez University of Florida.

UWAGA: Istnieje możliwość zaliczenia kursu także w pakiecie “Approved Financial Compliance Officer” i zdobycie certyfikatu AFCO, jako pierwszego stopnia w ramach kształcenia zawodowego ECIP – “Ethics, Compliance Professional”.

Mar
18
śr
Przeciwdziałanie nadużyciom w instytucji finansowej, skuteczność compliance i soft skills oficera compliance @ Warszawa (miejsce zostanie podane)
Mar 18@09:00 – 17:00

Dlaczego: W instytucjach finansowych szczególną rolę odgrywa przeciwdziałanie szeroko rozumianym nadużyciom, a zadanie to zazwyczaj powierzane jest departamentom compliance, które odpowiadają za identyfikację obszarów ryzyka oraz prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Ich prowadzenie wymaga specyficznych umiejętności oraz odbywać musi się w oparciu o ściśle określone wewnętrzne procedury, z poszanowaniem prawa powszechnie obowiązującego. W ramach tego szkolenia metodyka wykrywania nieprawidłowości w instytucji finansowej omawiana jest łącznie z kompetencjami miękkimi oficerów compliance.

Co: Przedmiotem szkolenia są praktyczne aspekty przeciwdziałania nadużyciom i korupcji w organizacji finansowej. Omawiany jest „cykl życia” incydentu, metody i strategie wykrywania nieprawidłowości oraz tajniki prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, a także pozyskiwanie informacji w ramach kanałów whistleblowingowych. W drugiej części dnia omawiane są warunki skuteczności funkcji compliance w instytucji finansowej, a także mechanizmy zapewniające niezależność i efektywność realizacji funkcji compliance. Analizowane są także konieczne umiejętności miękkie skutecznego oficera compliance i budowanie autorytetu funkcji compliance w organizacji.

Dla kogo: Szkolenie adresowane jest do pracowników działów compliance szeroko rozumianej branży finansowej, a więc banków, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych i in. Szkolenie stanowi część programu kursowego Approved Financial Compliance Officer i przy zaliczeniu wszystkich czterech modułów uprawnia do przystępowania do egzaminu AFCO.

Planowani prelegenci:

Marcin Góral

Kreator i CCO nowoczesnej funkcji compliance w Grupie PZU oraz systemu obowiązków informacyjnych spółki notowanej na GPW w Warszawie. Od 2013 r. Dyrektor Biura Compliance w PZU SA i PZU Życie SA, gdzie jest odpowiedzialny za systemową realizację funkcji zgodności w Grupie PZU. Równocześnie od momentu debiutu PZU SA na GPW – Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji obowiązków informacyjnych. Od 2015 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska oraz Stałego Komitetu Compliance na GPW w Warszawie. Laureat Compliance Awards 2019 w kategorii Oficer Compliance Roku oraz odbierający nagrodę w kategorii Pomysł Compliance Roku.

Jacek Zdziarstek (ACO, ACE)

Posiada 14-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektorskim w banku i ponad 21-letnie w sektorze bankowym. Ekspert w zakresie monitorowania aspektów rynków kapitałowych, zapobiegania korupcji, prowadzenia postępowań wyjaśniających, obszaru zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prowadzi treningi w zakresie efektywnego wprowadzania systemu i kultury compliance, adekwatnego i skutecznego procesu funkcjonowania obszaru compliance i zapobiegania nadużyciom. Ukończył Wydział Resocjalizacji i Problemów Społecznych (specjalizacja psychologiczna) na Uniwersytecie Warszawskim. Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów im. R. Kudlińskiego, kierunek: audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych oraz Harvard Leadership Academy na Harvard Business School, a także Akademia Psychologii Przywództwa (APP) Jacek Santorski, trener NLP. Posiada certyfikat Approved Compliance Expert (ACE), absolwent podyplomowych studiów compliance w Szkole Głównej Handlowej.

UWAGA: Istnieje możliwość zaliczenia kursu także w pakiecie “Approved Financial Compliance Officer” i zdobycie certyfikatu AFCO, jako pierwszego stopnia w ramach kształcenia zawodowego ECIP – “Ethics, Compliance Professional”.

 

 

Strefa V: Specjalne

Dlaczego?: Systemy zarządzania zgodnością to nie tylko oparte na interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętnościach systemy zarządzania i doradcze. Każdy CMS powinien być dopasowany do konkretnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Nie ma albowiem możliwości stworzenia jednego CMS, który można by zastosować do wszystkich typów organizacji. Stąd konieczne jest zapoznanie się z takimi umiejętnościami i wiedzą, które pomogą stawić czoła największym wyzwaniom compliance. Dzięki treningom ze strefy specjalnej reagujemy na zmieniające się wymagania, najnowsze trendy i przekazujemy je uczestnikom treningu z zachowaniem znanych nam profesjonalnych metod i środków treningowych.

Co?: Z uwagi na ich różnorodność trudno zdefiniować charakter treningów ze strefy specjalnej. Oferujemy w tej sferze między innymi treningi z zakresu wdrażania CMS zgodnie z międzynarodową normą ISO 19600 oraz możliwości certyfikacji systemów CMS. Mówimy jednak także o konieczności dostrzegania wartości pracowników i budowania systemów zarządzania zgodnością na ich podstawie, aby krzewić efektywną kulturę compliance. Zapoznaj się z ofertą strefy V, aby przekonać się o różnorodności oferowanych tutaj treningów.

Dla kogo?: Szkolenia ze strefy specjalnej kierowane są do ekspertów, osób albo na co dzień już zajmujących się zarządzaniem zgodnością, albo osób, które posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności.

Kiedy?: Zaleca się nabycie wiedzy i umiejętności ramach naszych treningów ze stref I-IV przed uczęszczaniem na treningi ze strefy specjalnej.

Aktualne terminy:

Mar
19
czw
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucji finansowej @ Warszawa (miejsce zostanie podane)
Mar 19@09:00 – 17:00

UWAGA: Istnieje możliwość zaliczenia kursu także w pakiecie “Approved Financial Compliance Officer” i zdobycie certyfikatu AFCO, jako pierwszego stopnia w ramach kształcenia zawodowego ECIP – “Ethics, Compliance Professional”.

Dlaczego: Wraz z kolejnymi nowelizacjami aktów prawnych dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy funkcja zapobiegawcza instytucji obowiązanych wkroczyła w zupełnie nowe obszary działalności biznesowej. Regulacje prawne na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym wprowadzają liczne nowe wymogi dla instytucji obowiązanych. Jednocześnie ich naruszenie zagrożone jest dotkliwymi sankcjami zarówno dla spółki, jak i osób fizycznych odpowiedzialnych za obszar AML w organizacji. Otoczenie regulacyjne w tym obszarze podlega nieustannym zmianom, czego przykładem jest nie tylko wymóg implementacji już czwartej dyrektywy AML, która zakłada kompleksowe podejście do analizy ryzyka, nakłada wymóg identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, rozszerza definicję osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz limitów rejestracji transakcji. Obecnie trwają prace już nad V oraz VI dyrektywą AML i warto ich przyszłe postanowienia uwzględniać przy tworzeniu programów przeciwdziałania praniu pieniędzy w organizacjach. Zmiany w przepisach wiążą się z koniecznością dostosowania przez instytucje obowiązane wewnętrznych procesów do nowych obowiązków. Konieczna jest nie tylko sama znajomość przepisów, ale również ich prawidłowa interpretacja i przełożenie wymogów na funkcjonowanie organizacji.

Co: Celem treningu jest zaznajomienie uczestniczek i uczestników z nowymi obowiązkami wynikającymi z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także tych dotyczących współpracy w zakresie wymiany informacji podatkowej. Omawiane jest tworzenie i wykorzystywanie polityki „Poznaj Swojego Klienta” (KYC), a także środki bezpieczeństwa finansowego w analizie aktualnych trendów w praktyce prania pieniędzy.

Dla kogo: Szkolenie adresowane jest do pracowników działów compliance szeroko rozumianej branży finansowej, a więc banków, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych i in. Szkolenie stanowi część programu kursowego Approved Financial Compliance Officer i przy zaliczeniu wszystkich czterech modułów uprawnia do przystępowania do egzaminu AFCO.

Przedstawicieli branż niefinansowych zapraszamy na program szkoleniowy Approved AML Compliance Officer.

Planowani prelegenci:

Janusz Januszkiewicz

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Początkowo pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a od 2004 r. do 2008 r. w Najwyższej Izbie Kontroli. W latach 2006-2008 nadzorował kontrole wykonywane przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w instytucjach obowiązanych. Przez ponad 10 lat związany z sektorem bankowym, w ramach którego zarządzał procesami związanymi z polityką Poznaj Swojego Klienta, oceną ryzyka prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz FATCA. Od 2019 r. związany z jednym z najprężniej rozwijających się banków jako Dyrektor Działu w obszarze bezpieczeństwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniach dla pracowników instytucji obowiązanych oraz regulatorów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wojciech Kapica (ACO)

Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance) oraz etyki w działalności instytucji finansowych; współkierujący departamentem prawa rynku finansowego w jednej z czołowych polskich kancelarii; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej; posiada certyfikat Approved Compliance Officer (ACO) Instytutu Compliance; specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych; autor kilkudziesięciu publikacji i twórca wielu autorskich szkoleń dotyczących regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy; redaktor i współautor książek Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018) oraz Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019).

UWAGA: Istnieje możliwość zaliczenia kursu także w pakiecie “Approved Financial Compliance Officer” i zdobycie certyfikatu AFCO, jako pierwszego stopnia w ramach kształcenia zawodowego ECIP – “Ethics, Compliance Professional”.

Wdrażanie systemów zarządzania zgodnością w oparciu o wartości i międzynarodowe standardy – szkolenie dla ekspertów (prowadzi: Prof. Makowicz) @ Warszawa (miejsce zostanie podane)
Mar 19@09:30 – 13:00

Dlaczego?: Norma ISO 19600 Compliance Management Systems jest globalnie przyjętym standardem compliance. Podlega ona obecnie aktualizacji i już w 2020 r. zostanie po zmianach opublikowana jako norma ISO 37301. W tej formie po raz pierwszy podlegać będzie certyfikacji. Obecnie organizacje i spółki nie tylko na świecie ale coraz częściej także w Polsce decydują się na implementację ISO 19600. Dzięki temu spółka staje się wiarygodnym i bezpiecznym graczem na rynku globalnym, generując swoistą wartość dodaną organizacji. ISO 19600 może nie tylko być implementowane od podstaw, może także służyć weryfikacji istniejących systemów celem podniesienia ich jakości zgodnie z międzynarodowym standardem. Centralnym elementem CMS, także w założeniu norm, jest kreowanie długofalowej kultury zgodności, w której to zasadnicze znaczenie mają wartości.

Co?: Uczestnicy poznają normę ISO 19600 „z pierwszej ręki”, przedstawiony zostanie cykl wdrażania zgodnie z normą na modelu “step-by-step”. Nacisk położony zostanie na znaczeniu wartości oraz integralności, etyki i zachowań w ramach optymalizacji CMS. Ekspert prowadzący szkolenie, Prof. Dr. Bartosz Makowicz, uczestniczył bezpośrednio w kształtowaniu normy ISO 19600 na poziomie globalnym oraz zaangażowany jest aktualnie w jej rewizję oraz pracę nad nowymi normami (whistleblowing oraz governance). Uczestnicy dowiedzą się, jakie były motywy i rozwój normy, jakie są jej podstawy i przede wszystkim, w jaki sposób wdrożyć normę w strukturze danej organizacji. Krok po kroku zostaną omówione poszczególne etapy procesu wdrażania CMS zgodnie z normą, w oparciu o konkretne przykłady z praktyki. Uczestnicy posiądą ponadto wiedzę odnośnie aktualnego stanu prac nad dalszymi normami oraz ich znaczeniu.

Dla kogo?: Trening adresowany jest do osób na co dzień zajmujących się compliance w różnego typu organizacjach, nie tylko sektora prywatnego. Treść i metodyka kursu skonstruowane są w ten sposób, aby udział w kursie umożliwić także osobom, które zajmują się optymalizacją istniejących systemów, jak i wdrażaniem ich od początku. Serdecznie zapraszamy!

Prelegenci:

Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Założyciel Viadrina Compliance Center na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, wykładowca i autor szkoleń w Compliance Academy Münster. Profesor nauk prawnych. Autor szeregu publikacji oraz mówca na licznych kongresach z zakresu compliance. Zasiada w wielu radach naukowych, m.in. niemieckiego czasopisma Compliance oraz Związku Zawodowego Managerów Compliance. Przewodniczył niemieckiej grupie eksperckiej pracującej nad ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. Doradzał min. Federalnemu Ministerstwu Obrony oraz instytucjom rządowym w Dubaju przy wdrażaniu systemów zgodności.

 

 

Opłata kursowa: 580 PLN plus VAT

rejestracja