Kalendarz

Wszystkie aktualne eventy Instytutu Compliance!

 

Mar
10
wt
Metodologia analizy ryzyka w działaniach compliance. Zintegrowane podejście GRC @ Golden Floor Warszawa
Mar 10@09:00 – 17:00

Dlaczego warto:

Punktem wyjścia przy tworzeniu każdego systemu zarządzania compliance jest analiza ryzyk regulacyjnych, jakie wiążą się z działalnością danego podmiotu. Przydatne jest tutaj odwołanie się do metod i narzędzi stosowanych w ogólnym zarządzaniu ryzykiem.

Przedmiot szkolenia:

W ramach szkolenia omówione będą kwestie analizy ryzyk compliance z wykorzystaniem stosowanych w organizacji narzędzi:

 • przedstawione zostaną podstawy metodologii zarządzania ryzykiem: różnice międzysektorowe w zarządzaniu ryzykiem, identyfikacja, kategoryzacja i pomiar ryzyka, analiza ryzyka w procesach, narzędzia służące ocenie ryzyka oraz standardy i praktyki zarządzania ryzykiem (zagadnienia te omawiane są pod kątem wykorzystania w działaniach compliance),
 • analizie poddane będą narzędzia służące ocenie ryzyka – macierze i mapy ryzyka, zaprezentowane zostaną różne typy map i rejestrów, a także omówione będą mechanizmy kontrolne służące minimalizacji ryzyka,
 • omówiona będzie dokumentacja podejmowanych działań,
 • zaprezentowane zostaną narzędzia informatyczne stosowane w procesie zarządzania ryzykiem oraz integracja działań w ramach podejścia GRC,
 • zaprezentowane zostaną doświadczenia wdrażania systemu zarządzania zgodnością przez komórkę organizacyjną odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem,
 • przedstawione zostaną korzyści wynikające z funkcjonalnego połączenia zarządzania ryzykiem i compliance; zaprezentowane będzie, jakie są możliwości zarządzania ryzkiem zgodności w ramach procesów biznesowych.

Dla kogo:

Omawiane treści stanowią niezbędne kompendium wiedzy i umiejętności koniecznych w pracy każdego oficera compliance. Będą one szczególnie cenne dla oficerów compliance mających wykształcenie inne niż ekonomiczne (np. prawnicze), którzy muszą wykorzystywać w swojej codziennej pracy metodologię zarządzania ryzykiem.

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa, na którym wskazane są szczegółowo treści będące przedmiotem szkolenia.

Za udział w szkoleniu przyznajemy 20 ECP w programie Approved Compliance Expert (ACE).

 

Prelegenci:

Piotr Welenc (ACO)

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT, certyfikowany compliance officer. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, m.in. w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu IT. Wykonywał audyty dla EBC, jako członek zespołu audytorów informatycznych ESBC. Doradca we wdrożeniach Rekomendacji D i M dla dużych jednostek sektora bankowo-finansowego w Polsce. Członek Komitetu Technicznego 306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Od 2003 roku jest systematycznie prelegentem dla pracowników UKNF w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, compliance, audytu informatycznego, bezpieczeństwa i ciągłości działania. Wieloletni wykładowca zagadnień compliance Warszawskiego Instytutu Bankowego. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance, compliance.

Radosław Lewandowski (ACO)

Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem i Regulacji w PKP Energetyka. Odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, rynkowym oraz kredytowym, analizę ryzyk kontraktowych, a także za wdrożenie i ciągły rozwój funkcji compliance w organizacji. Posiada 10 letnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem w sektorze energetycznym. Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz studiów Executive MBA GFKM i Uniwersytetu Gdańskiego. Certyfikowany Menedżer Ryzyka oraz Certyfikowany Compliance Officer.

Opłata kursowa: 880 PLN plus VAT

rejestracja

Mar
11
śr
Ocena skuteczności działań compliance w organizacji i zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi @ Golden Floor Warszawa
Mar 11@09:00 – 17:00

Dlaczego warto:

“What gets measured gets managed” – mierzenie skuteczności działań compliance w organizacji jest nie tylko koniecznością, ale również stanowi swoiste wyzwanie dla oficera compliance oraz kierownictwa organizacji. Jakie narzędzia i mierniki wykorzystywać w procesie ewaluacji działań compliance w organizacji, kiedy i jak często mierzyć skuteczność CMS, czy korzystać przy tym z pomocy zewnętrznych podmiotów? Tym zagadnieniom poświęcona będzie pierwsza część szkolenia.

W drugiej części omawiana będzie metodologia zarządzania relacjami z partnerami biznesowymi i weryfikowania kontrahentów. Zagadnienie to ma szczególne znaczenie w kontekście obowiązującego prawa (przykładowo przeciwdziałanie tzw. karuzelom VAT czy praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), ale jego rola wzrasta niepomiernie w kontekście projektowanej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, która przewiduje sankcje dla podmiotu zbiorowego za nieprawidłowości, których dopuścili się kontrahenci.

Przedmiot szkolenia:

W trakcie szkolenia omawiane będą zagadnienia:

 • mierzenia skuteczności CMS z perspektywy efektywności systemu zarządzania organizacją oraz realizacji procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności,
 • na przykładzie silnie regulowanego sektora bankowego omówione zostaną aspekty organizacji CMS, tj. rola i odpowiedzialność komórki compliance w ramach całego systemu kontroli wewnętrznej, jej cele, stosowane metodyki oraz mierniki wykorzystywane w procesie zarządzania ryzykiem braku zgodności, w tym KPI i KRI,
 • identyfikacji ryzyka związanego ze współpracą z partnerami biznesowymi,
 • źródeł i sposobów pozyskiwania oraz weryfikacji informacji na temat krajowych i zagranicznych kontrahentów,
 • całego procesu weryfikacji partnerów – od określenia jego celu, zakresu podmiotowego i przedmiotowego, poprzez częstotliwość, źródła, aż po dokumentację.

Zajęcia będą mieć częściowo formę warsztatową: uczestnicy szkolenia otrzymywać będą konkretne zadania do wykonania w ramach pracy w grupach.

Dla kogo:

Szkolenie adresowane jest do reprezentantów sektora przedsiębiorstw: członków organów, oficerów compliance, prawników wewnętrznych, audytorów, etc. Polecane jest ono także reprezentantom sektora publicznego w zakresie badania skuteczności działań compliance oraz zarządzania relacjami z podmiotami trzecimi. Przekazane w trakcie szkolenia wiedza i umiejętności są niezbędne w procesie identyfikacji ryzyk compliance i odpowiedniego nimi zarządzania.

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa, na którym wskazane są szczegółowo treści będące przedmiotem szkolenia.

Za udział w szkoleniu przyznajemy 20 ECP w programie Approved Compliance Expert (ACE).

 

Prelegenci:

Paweł Ryszawa

Dyrektor Biura Testowania i Kontroli Ryzyka Braku Zgodności w BNP Paribas Bank Polska S.A. Ukończył z wyróżnieniem Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania przy Instytucie Badań Systemowych PAN. Wieloletni pracownik compliance Raiffeisen Polbank, gdzie odpowiadał m.in. za projektowanie i wdrożenie systemu zapewnienia zgodności, w tym metodologii zarządzania ryzykiem braku zgodności. W BNP Paribas odpowiedzialny m.in. za niezależne monitorowanie wykonywane przez compliance w ramach funkcji kontroli, a także realizację procesu zarządzania ryzykiem braku zgodności, w tym mapowanie, określanie profilu i monitorowanie tego ryzyka. Prowadzi szkolenia w zakresie organizacji systemu kontroli wewnętrznej, systemu zapewnienia zgodności i zarządzania ryzykiem braku zgodności w bankowości.

Anna Tomiczek (ACO, ACE)

Oficer compliance przedsiębiorstwa energetycznego. Prawnik, ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Approved Compliance Officer i Approved Compliance Expert. Doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na WPiA UŚ. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa publicznego gospodarczego oraz compliance. Doświadczenia prawne zdobywała pracując w kancelariach świadczących usługi na rzecz sektora elektroenergetycznego, a także w przedsiębiorstwie energetycznym. Mówca na konferencjach poświęconych tematyce compliance.

Piotr Chmiel (CFE, CISA, CIA)

Compliance Officer w T-Mobile Polska S.A., od 2009 związany z firmą i zagadnieniami compliance. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, na wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej. Certified Compliance Manager International (Frankfurt School of Finance and Management). Jest jedną z pierwszych osób, które zbudowały Compliance Management System w T-Mobile Polska S.A. Poprzednio pracował jako audytor w firmie PricewaterhouseCoopers, zajmując się analizą i projektowaniem mechanizmów kontrolnych w procesach biznesowych i procesach IT.

Opłata kursowa: 880 PLN plus VAT

rejestracja

Mar
17
wt
Praktyczne aspekty przeciwdziałania korupcji w organizacji na podstawie metodologii normy ISO 37001 Anti-bribery Management Systems @ Golden Floor Warszawa
Mar 17@09:00 – 17:00

Dlaczego warto:

Przeciwdziałanie korupcji oraz innego rodzaju nieprawidłowościom należy do kanonu podstawowych obowiązków oficera compliance. Grożące sankcje są bardzo dotkliwe – nie tylko dla osób fizycznych dopuszczających się nieprawidłowości, ale także dla samego podmiotu zbiorowego w kontekście projektowanej nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Czy można powiedzieć, że o przeciwdziałaniu korupcji wiemy już wszystko? Jakie działania podjąć i do jakiej metodologii się odwołać, aby zapewnić zgodność w tym obszarze? Jak szkolić pracowników?

Przedmiot szkolenia:

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie wymagań odnoszących się do przeciwdziałania korupcji i wykrywania nieprawidłowości w ramach organizacji. Przedstawione zostaną wymagania zapewnienia skuteczności wewnętrznego systemu antykorupcyjnego oraz możliwości mitygowania ryzyka odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za czyny zabronione pod groźbą kary. Wymagania prawne stanowić będą punkt wyjścia do szczegółowego przedstawienia narzędzi i metod służących minimalizowaniu ryzyka odpowiedzialności. Omówione zostaną:

 • norma ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems, która stanowi globalny standard kształtowania systemów przeciwdziałania korupcji, a tym samym jej wdrożenie pozwala na wykazanie, że uczyniło się zadość wymaganiom ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • najważniejsze ryzyka korupcyjne,
 • praktyczne aspekty wdrażania w organizacji systemu przeciwdziałania korupcji,
 • metody prowadzenia wewnętrznych szkoleń antykorupcyjnych.

Zajęcia będą mieć częściowo formę warsztatową: uczestnicy szkolenia otrzymywać będą konkretne zadania do wykonania w ramach pracy indywidualnej lub w grupach.

Dla kogo:

Szkolenie adresowane jest do reprezentantów sektora przedsiębiorstw: członków organów, oficerów compliance, prawników wewnętrznych, audytorów, etc. Polecane jest ono także reprezentantom sektora publicznego w zakresie prowadzenia postępowań wyjaśniających w różnego rodzaju podmiotach publiczno-prawnych. Przekazane w trakcie szkolenia wiedza i umiejętności są niezbędne w procesie identyfikacji ryzyk compliance i odpowiedniego nimi zarządzania.

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa, na którym wskazane są szczegółowo treści będące przedmiotem szkolenia.

Za udział w szkoleniu przyznajemy 20 ECP w programie Approved Compliance Expert (ACE).

Prelegenci:

Krzysztof Krak

Doradza w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom. Ma duże doświadczenie w zakresie przeciwdziałania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym oraz we wdrażaniu rozwiązań analitycznych w obszarze organizacyjnym, szkoleniowym i informatycznym. Ponad 25 lat był związany z organami ścigania, od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, najpierw dyrektora Departamentu Analiz, a następnie Gabinetu Szefa CBA, gdzie m.in. nadzorował działania edukacji i prewencji antykorupcyjnej prowadzonej przez biuro, koordynował „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”. Pracował w Komendzie Głównej Policji, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej i funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol.

Magdalena Soboń-Stasiak (ACO, ACE)

Od 2009 roku Compliance Officer w ArcelorMittal Poland S.A. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka studiów podyplomowych ”Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Certyfikowany Compliance Officer i Approved Compliance Expert. Prelegentka krajowych i międzynarodowych konferencji  z tematyki compliance.

Konrad Sędkiewicz (ACO)

Ekspert w zakresie wdrażania i utrzymywania systemów compliance i CSR z kilkunastoletnim doświadczeniem zarówno w branży finansowej, jak i na rynku nieregulowanym. Compliance Officer w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o. Autor pierwszego w Polsce Bloga o compliance (www.konradsedkiewicz.pl). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studia podyplomowe z zakresu compliance („Polityka compliance w organizacji)” oraz studia podyplomowe z zakresu „CSR- Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada certyfikat Approved Compliance Officer (ACO) wydany przez Instutut Compliance. Autor publikacji, mówca na konferencjach, prelegent na studiach podyplomowych, szkoleniowiec z zakresu compliance.

Opłata kursowa: 880 PLN plus VAT

rejestracja

Mar
18
śr
Praktyczne aspekty prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających i kanały informowania o nieprawidłowościach: whistleblowing @ Golden Floor Warszawa
Mar 18@09:00 – 17:00

Dlaczego warto:

Prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających jest jednym z kluczowych elementów zarządzania ryzykiem nadużyć wiążącym się z wymiernymi szkodami finansowymi dla organizacji, służy ponadto weryfikacji dokonywanych zgłoszeń odnoszących się do występowania w organizacji innego rodzaju nieprawidłowości. Owe nieprawidłowości skutkować mogą konsekwencjami prawnymi dla organizacji (przykładowo w przypadku występowania mobbingu czy dyskryminacji pracowników), ale mogą również rodzić ryzyko wizerunkowe. Ponadto, zgodnie z założeniami legislacyjnymi (projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary), prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających stanowić będzie istotny element dochowania należytej staranności – brak wewnętrznego wyjaśnienia sygnału o nieprawidłowości skutkować ma zaostrzeniem maksymalnej kary finansowej dla podmiotu zbiorowego do 60 milionów zł! Zagadnienia whistleblowingu zasługują na szczególną uwagę w kontekście dyrektywy UE dot. ochrony sygnalistów.

Przedmiot szkolenia:

W trakcie szkolenia omówione zostaną wymagania i tajniki prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, wymagania odnośnie wprowadzania i zapewnienia skuteczności funkcjonowania systemów informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing), a także możliwości i płaszczyzny współpracy przedsiębiorcy z organami ściągania:

 • Omawiane będą zagadnienia ogólne dot. cyklu „życia” incydentu – od zdarzenia, poprzez zgłoszenie i jego analizę aż do wniosków i podejmowanych działań. Wskazana zostanie potrzeba dywersyfikacji kanałów pozyskiwania informacji oraz poruszona zostanie rola procedur i sposobów zgłaszania incydentów. Rozważania prowadzone będą w oparciu o konkretne przykłady wraz z pokazaniem pożądanych sposobów reakcji.
 • Szczegółowej analizie poddane zostaną poszczególne etapy prowadzenia postępowania wyjaśniającego, tj. wymogi w zakresie rejestracji i kwalifikacji, planowanie pracy, współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi, zbieranie materiału dowodowego. Szczególny nacisk położony będzie na prowadzenie rozmów wyjaśniających (pożądany przebieg i aspekty psychologiczne).
 • Przedmiotem zajęć będą kwestie zakończenia postępowania w postaci konsekwencji dla osoby dopuszczającej się nieprawidłowości oraz dla relewantnych procesów (ulepszanie procesów i wdrażanie zmian). Wskazane zostanie ponadto, jak przygotować raport kończący postępowanie i jakie są możliwości współpracy z organami ścigania.
 • Analizowane będą wymagania skuteczności kanałów informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing) i ochrony sygnalisty.

Zajęcia będą mieć częściowo formę warsztatową: uczestnicy szkolenia otrzymywać będą konkretne zadania do wykonania w ramach pracy w grupach.

Dla kogo:

Szkolenie adresowane jest do reprezentantów sektora przedsiębiorstw: członków organów, oficerów compliance, prawników wewnętrznych, audytorów, etc. Polecane jest ono także reprezentantom sektora publicznego w zakresie prowadzenia postępowań wyjaśniających w różnego rodzaju podmiotach publiczno-prawnych oraz wprowadzania systemów informowania o nieprawidłowościach. Przekazane w trakcie szkolenia wiedza i umiejętności są niezbędne w procesie identyfikacji ryzyk compliance i odpowiedniego nimi zarządzania.

Uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa, na którym wskazane są szczegółowo treści będące przedmiotem szkolenia.

Za udział w szkoleniu przyznajemy 20 ECP w programie Approved Compliance Expert (ACE).

 

Prelegenci:

Jacek Zdziarstek (ACO, ACE)

Wieloletni Dyrektor Departamentu Zgodności w banku. Od 20 lat w sektorze bankowym. Ukończył Wydział Resocjalizacji i Problemów Społecznych specjalizacja: psychologiczna na Uniwersytecie Warszawskim. Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów im. Romualda Kudlińskiego, kierunek: Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych oraz Harvard Leadership Academy na Harvard Business School oraz Akademia Psychologii Przywództwa (APP) Jacek Santorski, Trener NLP. Approved Compliance Officer i Approved Compliance Expert. Zwolennik praktycznego i eklektycznego podejścia realizacji standardów compliance i zwalczania przestępczości – opartego na wiedzy, współpracy oraz wykorzystaniu adekwatnych narzędzi.

Paweł Żołyniak

Kierownik Zespołu Analiz i Projektów w Departamencie Przeciwdziałania Nadużyciom
BGŻ BNP Paribas S.A. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości, w tym w obszarze analizy ryzyka nadużyć oraz wdrażania i monitoringu mechanizmów prewencyjnych.

 

Joanna Pacześniak (ACO)

Ekspert w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa korporacyjnego oraz zarzadzania ryzykiem nadużyć. Certyfikowany audytor wewnętrzny, posiada certyfikat Resilient Leadership Resilience Sciences Institut UMBS w University of Maryland. Jest członkiem polskiego oddziału IIA oraz stowarzyszenia „Libertas”. Prowadziła i nadzorowała liczne projekty audytu korporacyjnego i finansowego w sektorze administracji publicznej i w sektorze prywatnym, w tym w zakresie zarządzania ryzykiem, kontroli, wykrywania oszustw wewnątrzfirmowych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Regionalnego firmy Pinkerton w Europie Wschodniej.

Opłata kursowa: 880 PLN plus VAT

rejestracja