Ewaluacja (CASS)

Compliance Assessment Instytutu Compliance (CASS)

Ewaluacja i polepszanie Twojego systemu compliance lub antykorupcyjnego w oparciu o normy: ISO 19600, ISO 37001 oraz normę IDW PS 980.

| Ulotka informacyjna

Szczegółowe informacje można uzyskać pobierając ulotkę w formacie PDF lub na poniższej stronie:

pdfbuddy

 

 

 

| Cele

Instytut Compliance oferuje Państwu możliwość przeprowadzenia ewaluacji funkcjonującego u Państwa systemu zarządzania zgodnością (Compliance Management System, CMS) oraz systemu przeciwdziałania korupcji. Ewaluacja przeprowadzana jest w oparciu o mające powszechny charakter oraz uznane globalnie standardy ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. Nasi audytorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie compliance oraz przeciwdziałania korupcji – zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej. Celem ewaluacji jest określenie status quo funkcjonowania CMS lub systemu przeciwdziałania korupcji w organizacji, identyfikacja deficytów oraz wskazanie kierunków optymalizacji. W trakcie ewaluacji dojść może do szkoleń szeregowych pracowników organizacji oraz kadry kierowniczej. Wyniki ewaluacji przedstawiane są w postaci pisemnego raportu wskazującego, w razie potrzeby, konkretne propozycje działań naprawczych. W ten sposób organizacja poddająca się ewaluacji uzyskuje wskazanie, czy podejmowane przez nią działania compliance lub mające na celu przeciwdziałanie korupcji odpowiadają uznanym globalnie standardom norm ISO.

| Korzyści

Wśród licznych korzyści przeprowadzanej przez Instytut Compliance ewaluacji wskazać należy m.in. na następujące:

 • Otrzymujecie Państwo od zewnętrznych i niezależnych ekspertów informację, jak oceniać podejmowane w Państwa organizacji działania compliance lub antykorupcyjne w kontekście wymagań formułowanych przez obowiązujące globalnie standardy.
 • Dowiadujecie się Państwo, odnośnie jakich miejsc, procedur, czy procesów występuje potrzeba optymalizacji.
 • Badaniu poddawane są nie tylko procesy i struktury, ale także leżące u ich podstaw koncepcje i modele.
 • Wykryte w toku ewaluacji deficyty mogą zostać od razu usuniętę, przykładowo poprzez organizację odpowiednich szkoleń.
 • Bezpośredni kontakt i możliwość wymiany doświadczeń z ekspertami compliance oraz w zakresie przeciwdziałania korupcji.
 • W trakcie procesu ewaluacji dojść może do wykrycia nowych ryzyk compliance i omówienia metod ich mitygacji.
 • Ewaluacja przygotowuje Państwa organizację na ewentualny proces certyfikacji.
 • Nasi audytorzy wiedzą, co badają: brali oni udział w wypracowywaniu wskazanych międzynarodowych standardów!
 • Oszczędzacie Państwo zasoby finansowe oraz osobowe, jeżeli w toku ewaluacji dojdzie do wykrycia, że stosowane przez Państwa środki były nieproporcjonalne i przesadzone, dzięki czemu możliwa jest ich redukcja.
 • Dzięki przeprowadzonej ewaluacji CASS uzyskujecie Państwo korzyść rynkową względem konkurencji.
 • Na zakończenie procesu uzyskujecie Państwo pisemny raport ewaluacyjny wraz z dyplomem CASS, w którym wskazane są zalecane kierunki działań.
 • Dzięki procesowi ewaluacji dochodzi do znacznego wzmocnienia świadomości compliance w organizacji.

| Co jest przedmiotem badania:

Stosowana przez Instytut Compliance w ramach ewaluacji CASS odnośnie systemów zarządzania compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji metoda bazuje na normach ISO 19600 i ISO 37001 oraz niemieckim standardzie PS 980. Konkretne treści badania podlegają indywidualnemu ustaleniu, aby osiągnąć najlepsze możliwe efekty.

Badanie dotyczy w szczególności następujących aspektów:

 • Ogólna koncepcja Państwa CMS / systemu przeciwdziałania korupcji
 • Treści i forma polityk compliance / polityk przeciwdziałania korupcji
 • Badanie skuteczności wybranych elementów:
  • Środków osobowych, jak przydzielenie obowiązków w ramach funkcji compliance, rola kierownictwa, managementu średniego szczebla i pracowników
  • Środków i metod analizy ryzyka
  • Formy i treści kodeksu compliance
  • Konieczności wprowadzenia i ukształtowania systemu informowania o nieprawidłowościach (whistleblowing)
  • Szczególnych metod przeciwdziałania korupcji zgodnie z ISO 37001, jak badanie partnerów biznesowych, polityka prezentowa, etc.
  • Metod i środków komunikacji (szkolenia i dalsze procesy)
  • Dróg raportowania i metod dokumentacji
  • Zarządzania w sytuacji kryzysu
  • Metod ewaluacji i ustawicznego ulepszania systemu

Badanie przeprowadzane jest w oparciu o wyrażone w normach ISO 19600 i ISO 37001 zasady proporcjonalności i elastyczności. Oznacza to, że, w zależności od potrzeb organizacji, nie wszystkie ze wskazanych powyżej elementów muszą być implementowane w Państwa organizacji albo że dojść powinno do wprowadzenia dalszych, niewskazanych powyżej, elementów.

| W jaki sposób dokonywane jest badanie (ustawiczne polepszanie jakości):

Badanie przeprowadzane jest w czterech zasadnicznych etapach. Punktem wyjścia jest ewaluacja udostępnionych dokumentów dotyczących Państwa systemu/systemów oraz udzielenie szeregu odpowiedzi na podstawie kwestionariusza, jaki przygotowywany jest po rozmowie z Państwem. W dalszej kolejności dochodzi do przeprowadzenia wywiadów-rozmów z kadrą manadżerską oraz pracownikami, może mieć miejsce także ogólnozakładowa ewaluacja-ankieta. Kolejnym krokiem jest, o ile zachodzi taka konieczność, podjęcie działań i środków poprawczych wypracowanych wspólnie z naszymi ekspertami. Na podstawie całokształtu zgromadzonych informacji przygotowywany jest raport CASS, a także wystawiany dyplom CASS. Wskazany cykl może być powtórzony po dwóch latach. W ten sposób zapewniamy Państwu postępowanie zgodne z założeniami modelu ustawicznego polepszania jakości (PDCA).

CASS_P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Koszty

Koszty przeprowadzenia ewaluacji CASS zależne są od indywidualnej specyfiki danej organizacji i zakresu ewaluacji. Pozostajemy do Państwa dyspozycji i serdecznie zapraszamy do odbycia wstępnej rozmowy celem oszacowania zakresu ewaluacji oraz jej prognozowanych kosztów.