ISO37001

ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems

Zadania oraz cele normy ISO 37001

ISO 37001 jest generyczną, podlegającą certyfikacji normą, opublikowaną jesienią 2016 roku. To jej zasadnicza różnica wobec normy ISO 19600, która nie podlega certyfikacji. Zawiera ona szczegółowe wymogi pozwalające na wdrożenie efektywnych strategii zapobiegających korupcji w organizacjach wszelkiego rodzaju, w szczególności w przedsiębiorstwach. Normy ISO odróżnia od prawa powszechnie obowiązującego brak wymogu stosowania się do ich postanowień: mamy tu do czynienia z dobrowolnością. Jeżeli jednak organizacja zdecyduje się na stosowanie do wytycznych normy, może zlecić niezależnemu audytorowi badanie prawidłowości kroków implementacyjnych w postaci certyfikacji. W ten sposób udowodnimy partnerom handlowym stosowanie się do najwyższych standardów.

Jak i przez kogo została opracowana norma?

Norma została opublikowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjna, ISO (International Organization for Standardization). Proces wypracowywania normy zainicjowany został przez Wielką Brytanię w 2013 roku. Do momentu opublikowania normy w 2016 roku pracowało nad nią 50 państw członkowskich i prawie 10 innych organizacji międzynarodowych, miedzy innymi OECD współdziałało przy powstaniu normy.

Korzyści z wdrażania normy ISO 37001

Przedsiębiorstwa, które podejmowane przez siebie systemowe działania antykorupcyjne opierają na wytycznych normy ISO 37001, dowodzą zachowania najwyższych standardów w zakresie działań prewencyjnych przeciwko korupcji. Przez to dostarczają one swoim zarządom, pracownikom, inwestorom oraz partnerom bizesowym dowodów na to, że poważnie zajmują się zwalczaniem korupcji. Konkretyzując, wskazać można na następujące korzyści:

  • Uniknięcie odpowiedzialności: w szczególności w przypadku zagranicznego ustawodawstwa antykorupcyjnego, które stosowane jest eksterytorialnie, jak przykładowo brytyjskiego UK Bribery Act albo amerykańskiego FCPA, udowodnienie istnienia programów antykorupcyjnych doprowadzić może do obniżenia lub nawet uniknięcia sankcji będącej następstwem wystąpienia przestępstw korupcyjnych.
  • Raportowanie zagadnień Corporate Social Resonibility (CSR): dyrektywa UE dot. raportowania informacji niefinansowych przewiduje, że przedsiębiorstwa raportować będą w zakresie podejmowanych przez siebie działań antykorupcyjnych. Mogą przy tym brać za punkt odniesienia uznane standardy, do których zalicza się ISO 37001.
  • Partnerzy biznesowi: przeprowadzona przez ComplianceInsider ankieta (link: redflaggroup.com/articles/iso-37001-survey-results) pokazuje tendencję, zgodnie z którą na poziomie globalnym większym zaufaniem cieszyć będą się partnerzy biznesowi, którzy implementowali ISO 37001. To prowadzić może do zmniejszenia zakresu lub w ogóle wyłączenia badania partnerów biznesowych.

Do kogo kierowany jest standard?

Standard może być wdrożony przez wszystkie organizacje. Nie jest on przewidziany tylko dla przedsiębiorstw sektora prywatnego, lecz może również znaleźć zastosowanie w stowarzyszeniach, fundacjach, związkach zawodowych, urzędach i innych instytucjach.

Podkreślić należy, że standard może mieć zastosowanie również do małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ wiele jego postanowień implementowane ma być z poszanowaniem zasad elastyczności i proporcjonalności.

Jaki zakres zastosowania ma norma ISO 37001?

Przedmiotem normy jest wyłącznie łapownictwo i nie znajduje ona zastosowania do innych form przestępstw gospodarczych. Ponieważ łapownictwo w różnych państwach jest różnorako definiowane przez prawo, zrezygnowano z ogólnej definicji w normie, a zdecydowano się jedynie na opis pojęcia.

Według normy, łapownictwo może być popełnione albo przez organizację, albo jej członków, albo jej partnerów biznesowych, którzy działają w imieniu organizacji lub na jej korzyść. Może chodzić również o przekupienie organizacji, jej członków lub partnerów biznesowych w związku z działalnością organizacji. Istnieją zatem różne konstelacje, mające zapewniać możliwie najlepszą ochronę przed łapownictwem.

Jak funkcjonuje zasadniczo program antykorupcyjny?

Zaleta normy ISO 37001 polega na tym, że, podobnie jak ISO 19600, opiera się ona na ogólnej strukturze norm ISO odnoszących się do zarządzania (tzw. High Level Structure). Wynika z tego podobieństwo istotnych elementów systemowych, a tylko w niektórych miejscach przewidziane zostało uwzględnienie ryzyka korupcji za pomocą specjalnych środków.

W pierwszej kolejności powinno zostać określone podłoże organizacji (kontekst), do czego zalicza się także analiza ryzyk korupcyjnych, która przeprowadzona może być również w ramach ogólnej analizy ryzyk compliance. Szczególną rolę odgrywa tutaj, po pierwsze, kierownictwo organizacji, które powinno aktywnie wspierać system, oraz, po drugie, odpowiedni przydział ról. Dojść powinno do opracowania strategii, która następnie zostanie zrealizowana w oparciu o planowanie oraz przeprowadzenie odpowiednich działań, w szczególności poprzez komunikację. System powinien być ustawicznie poddany ewaluacji i ulepszany.

Norma przewiduje oczywiście szczególne środki przeciwdziałania korupcji, takie jak:

  • Działania odnośnie prezentów, zaproszeń itp.: tutaj norma przewiduje kontrole, które prowadzić mogą do całkowitego zakazu albo dopuszczać pewną tolerancję w oparciu o czynniki takie jak wartość, częstotliwość, itp. Na pierwszym miejscu znajdują się jednak zawsze odpowiednia transparencja oraz dokumentacja.
  • Partnerzy biznesowi: również odnośnie partnerów biznesowych norma przewiduje specjalne postępowanie; stosowane mogą być klauzule umowne, które zastrzegają prawa do audytu lub zapewniają możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku korupcji.

Relacje ISO 37001 względem innych norm

  • Standard IDW PS 980: jest to standard odnoszący się do systemów zarządzania compliance, który zyskał dużą popularność w krajach niemieckojęzycznych. Wskazać należy, że stosowanie tego standardu obok ISO 37001 jest zbędne. W przypadku ISO 37001 chodzi o normę podlegającą certyfikacji, która zawiera wymogi a nie zalecenia. Jej wdrożenie może podlegać badaniu i certyfikacji ze strony niezależnego i akredytowanego audytora.
  • ISO 19600: norma ISO 37001 jest komplementarna względem normy ISO 19600. Podczas gdy ISO 19600 jest ogólną normą odnoszącą się do systemów zarządzania compliance, ISO 37001 zawiera ponadto szczegółowe postanowienia dotyczące wyłącznie ryzyka korupcji.
  • Obydwie normy, ISO 37001 oraz ISO 19600 bazują na podejściu opartym o integrację, stąd też wskazana jest wspólna implementacja obydwu norm, aby w ten sposób jak najlepiej zabezpieczyć się przed wszystkimi ryzykami compliance, co następnie może być poświadczone odpowiednim certyfikatem.

Szkolenia compliance zgodnie z ISO 19600 oraz 37001

Planowane szkolenia z zakresu ISO 19600 & ISO 37001:

Gru
4
pon
Zarządzanie ryzykiem korupcji w organizacji w oparciu o ISO 37001. Praktyczne aspekty zapobiegania korupcji w organizacji w świetle działalności organów ściagania @ Centrum Sienna
Gru 4@09:00 – 17:00

Dlaczego warto:

Przeciwdziałanie korupcji jest jednym z fundamentalnych wyzwań compliance w organizacji. Problem korupcji dotknąć może każdą organizację, a jego symptomy nie zawsze są oczywiste do wykrycia. Samo praktykowane często w obrocie gospodarczym przyjmowanie lub wręczanie partnerom biznesowym prezentów czy udział w różnego rodzaju eventach wyczerpywać mogą znamiona korupcji w obrocie gospodarczym, a dodatkowo narażać organizację na ogromne straty – finansowe i reputacyjne. Każda organizacja musi być świadoma zagrożeń korupcyjnych i skutecznie im przeciwdziałać.

Przedmiot szkolenia:

Szkolenie składa się z trzech części. W pierwszej przedstawione zostaną krajowe źródła odpowiedzialności karnej w zakresie przestępstw korupcyjnych, punkt ciężkości położony będzie przy tym na praktykę organów ścigania. W drugiej części omawiane będą zagadnienia wdrażania systemów zapobiegania korupcji w kontekście standardów międzynarodowych oraz wymagań odnośnie ich skuteczności, w szczególności standardu ISO 37001. Przedstawiona będzie rola edukacji w budowie skutecznego systemu zapobiegania korupcji.

Trzecia część zajęć koncentrować będzie się na praktycznych aspektach działań, jakie podejmować można w ramach organizacji dla minimalizowania ryzyk korupcyjnych, jak przykładowo wprowadzanie i egzekwowanie polityki prezentowej. Uczestnicy rozwiązywać będą w ramach zajęć workshopowych case study, co pozwoli na przedyskutowanie praktycznych aspektów funkcjonowania mechanizmów antykorupcyjnych w organizacji.

Dla kogo:

Ze względu na poruszaną tematykę szkolenie adresowane jest do szerokiego kręgu odbiorców: nie tylko do oficerów compliance, którzy projektują, wprowadzają i zapewniają skuteczność rozwiązań antykorupcyjnych w organizacji, ale również wszystkich reprezentantów sektora przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych.

Prelegenci:

Partyka-Opiela Anna_dr Anna Partyka-Opiela

Radca Prawny, Senior Associate z kancelarii DZP

Doktor prawa. Lider Zespołu Compliance. Do zespołu kancelarii DZP dołączyła w maju 2012 r. Anna na bieżąco doradza w kwestiach compliance, zarządzania ryzykiem nadużyć, prawa farmaceutycznego oraz ochrony zdrowia. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, reklamą, korupcją, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw. Prowadziła wiele projektów w obszarze audytów zgodności i audytów śledczych, a także związanych z wdrażaniem i usprawnianiem procesów i procedur.

 

 

KrakKrzysztof Krak

Doradza w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom. Ma duże doświadczenie w zakresie przeciwdziałania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym oraz we wdrażaniu rozwiązań analitycznych w obszarze organizacyjnym, szkoleniowym i informatycznym. Ponad 25 lat był związany z organami ścigania, od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, najpierw dyrektora Departamentu Analiz, a następnie Gabinetu Szefa CBA, gdzie m.in. nadzorował działania edukacji i prewencji antykorupcyjnej prowadzonej przez biuro, koordynował „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”. Pracował w Komendzie Głównej Policji, gdzie m.in. koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej i funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol.

 

SobonMagdalena Soboń-Stasiak

Od 2009 roku Compliance Officer w ArcelorMittal Poland S.A. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka studiów podyplomowych ”Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Certyfikowany Compliance Officer. Członek Stowarzyszenia Compliance Polska. Prelegentka krajowych i międzynarodowych konferencji  z tematyki compliance.

 

 

Opłata kursowa: 780 PLN plus VAT

rejestracja

Gru
6
śr
Wdrażanie CMS zgodnie z ISO 19600 dla ekspertów @ Centrum Sienna
Gru 6@14:00 – 17:15

Dlaczego?: Norma ISO 19600 Compliance Management Systems jest globalnie przyjętym standardem compliance. Obecnie organizacje i spółki nie tylko na świecie ale coraz częściej także w Polsce decydują się na implementację ISO 19600. Dzięki temu spółka staje się wiarygodnym i bezpiecznym graczem na rynku globalnym, generując swoistą wartość dodaną organizacji. ISO 19600 może nie tylko być implementowane od podstaw, może także służyć weryfikacji istniejących systemów celem podniesienia ich jakości zgodnie z międzynarodowym standardem.

Co?: Uczestnicy poznają normę ISO 19600 „z pierwszej ręki”. Ekspert prowadzący szkolenie, Prof. Dr. Bartosz Makowicz, uczestniczył bezpośrednio w kształtowaniu normy na poziomie globalnym. Uczestnicy dowiedzą się, jakie były motywy i rozwój normy, jakie są jej podstawy i przede wszystkim, w jaki sposób wdrożyć normę w strukturze danej organizacji. Krok po kroku zostaną omówione poszczególne etapy procesu wdrażania CMS zgodnie z normą, w oparciu o konkretne przykłady z praktyki.

Dla kogo?: Trening adresowany jest do osób na co dzień zajmujących się compliance w różnego typu organizacjach, nie tylko sektora prywatnego. Treść i metodyka kursu skonstruowane są w ten sposób, aby udział w kursie umożliwić także osobom, które dopiero zaczynają swoją przygodę z compliance. Serdecznie zapraszamy!

Prelegenci:

MakowiczProf. Dr. Bartosz Makowicz

Założyciel Viadrina Compliance Center na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, wykładowca i autor szkoleń w Compliance Academy Münster. Profesor nauk prawnych. Autor szeregu publikacji oraz mówca na licznych kongresach z zakresu compliance. Zasiada w wielu radach naukowych, m.in. niemieckiego czasopisma Compliance oraz Związku Zawodowego Managerów Compliance. Przewodniczył niemieckiej grupie eksperckiej pracującej nad ISO 19600 Compliance Management Systems oraz ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems. Doradzał min. Federalnemu Ministerstwu Obrony oraz instytucjom rządowym w Dubaju przy wdrażaniu systemów zgodności.

 

 

Opłata kursowa: 480 PLN plus VAT

rejestracja

Mar
6
wt
Wprowadzenie praktyczne, budowanie CMS w oparciu o normę ISO 19600 @ Centrum Sienna
Mar 6@09:00 – 17:00

Dlaczego?: Punktem wyjścia pracy każdego oficera compliance jest znajomość podstawowych metod i środków compliance, za pośrednictwem których tworzony jest system zarządzania compliance (Compliance Management System, w skrócie CMS). Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników na podstawie konkretnych przykładów w materię compliance, wskazanie roli compliance w przedsiębiorstwie i przedstawienie praktycznych aspektów kształtowania CMS. Szkolenie składać będzie się w trzech części: podstaw compliance, praktycznych aspektów jego wdrażania w przedsiębiorstwie oraz wymagań compliance w zakresie ochrony konkurencji (antitrust compliance).

Przedmiot kursu: Uczestnicy poznają rozwój compliance oraz zapoznani zostaną z podstawowymi pojęciami compliance. Podjęty zostanie temat funkcji oraz różnorodnych jakościowych i ilościowych zalet CMS. Nastąpi również wprowadzenie w tematykę modeli i metod CMS. Omówione zostaną podstawy budowy CMS, wyzwania oraz szanse różnych modeli, a także praktyczne wskazówki na temat integracji CMS w istniejące procesy przedsiębiorstwa. Wszystkie te elementy omawiane będą w oparciu o normę ISO 19600:2014 oraz z uwzględnieniem przykładów implementacji CMS w międzynarodowym koncernie.

W ostatniej części zajęć omówione zostaną ryzyka dla przedsiębiorców wypływające z przepisów prawa konkurencji oraz sposoby ich mitygacji. Przedstawione zostaną najważniejsze zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, które weszły w życie w ostatnim czasie oraz praktyki, za które przedsiębiorcy mogą ponieść odpowiedzialność w postępowaniu antymonopolowym. Wskazane zostaną również przykładowe sposoby prewencji przed stosowaniem przez organizację praktyk sprzecznych z prawem konkurencji oraz zasady zachowania podczas kontroli ze strony Prezesa UOKiK.

Dla kogo?: Trening adresowany jest zarówno dla nowicjueszy – osób, które dopiero przygotowują się do wykonywania zadań compliance w różnego rodzaju organizacjach, jak i osób, które pragną usystematyzować swoją dotychczasową wiedzę w tej dziedzinie. Zajęcia stanowią punkt wyjścia dla dalszych treningów oferowanych w ramach całego kursu ACO.

Prelegenci:

JaguraDr. Bartosz Jagura, LL.M.

Współzałożyciel i członek zarządu Instytutu Compliance, gdzie odpowiada za ofertę szkoleń z zakresu compliance. Pracownik naukowy działającego na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą Viadrina Compliance Center, w którym uczestniczy w projektach naukowych i wdrożeniowych CMS. Autor licznych publikacji na temat compliance. Obronił rozprawę doktorską na temat roli organów spółki kapitałowej w realizacji funkcji compliance w prawie polskim i niemieckim.

 

 

FilipowskiDr Oskar Filipowski

Radca prawny, Chief Compliance Officer w KGHM Polska Miedź S.A. Studiował prawo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie w Marburgu. Autor publikacji naukowych, trener oraz wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Prawa Polskiego na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

 

 

Opłata kursowa: 780 PLN plus VAT

rejestracja

 

 

Inhouse Trainings zgodnie z ISO 19600 oraz 37001

Instytut Compliance Sp. z o. o. organizuje szkolenia zamknięte z zagadnień compliance. Nasze programy szkoleniowe tworzone są w oparciu o ISO 37001. Jesteśmy otwarci na Państwa oczekiwania – prosimy o kontakt!

Szkolenia prowadzi min. Prof. Dr. Bartosz Makowicz

Ekspert Instytutu Compliance, Prof. Dr. Bartosz Makowicz, brał udział w tworzeniu normy ISO 37001, przewodnicząc niemieckiemu komitetowi DIN zaangażowanemu w prace nad normą. Prof. Makowicz dysponuje ekspercką wiedzą „z pierwszej ręki“ na temat normy ISO 37001 i kształtowania na jej podstawie systemów zarządzania compliance. Prof. Makowicz jest współautorem, a także podręcznika praktycznego, który ma ukazać się w 2017 r.