Program

Program i przebieg Kursu AFCOrejestracja

Zapraszamy do zapoznania z programem i przebiegiem kursu AFCO. Poniższa grafika przedstawia założenia merytoryczne kursu.

pngstruktur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs obejmuje najważniejsze zagadnienia compliance w branży finansowej, kładąc szczególny nacisk na praktyczne aspekty ich stosowania w codziennej pracy. Treści kursowe dotyczą wyłącznie specyfiki branż regulowanych, poczynając od ogólnych wymogów odnośnie funkcji compliance w organizacji aż po szczegółowe problemy, jak wymagania compliance w sprzedaży produktów czy przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W programie przewidziane zostały jednego dnia kursowego równoległe zajęcia dla sektora bankowego i sektora ubezpieczeń, aby omówić specyficzne wymogi prawne odnoszące się do tych branż oraz zapewnić Uczestniczkom i Uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń w gronie specjalistów z własnej branży. Materie kursowe wzbogacone zostały o przedstawienie najważniejszych zmian, jakie wprowadza rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO).

Kurs składa się z pięciu powiązanych ze sobą modułów, które zaprojektowane zostały w taki sposób, aby przedstawić zagadnienia compliance od ogółu po szczegółowe wymagania oraz sprawdzić nabyte w czasie kursu wiedzę i umiejętności.

| Aktualna ulotka – informacje na temat edycji WIOSNA 2018

pdfbuddy

 

 

 

| Struktura modułowa kursu AFCO

Moduł I: Wprowadzenie do compliance w branży finansowej

Kurs rozpocznie się od krótkiego ogólnego wprowadzenia do compliance: przedstawione zostaną najważniejsze standardy w zakresie kształtowania systemów zarządzania compliance oraz omówione będą możliwości certyfikacji tych systemów na podstawie różnych standardów. W dalszej części zajęć przedstawione zostaną zasadnicze wymogi prawne i standardy rynkowe regulujące działalność komórki ds. zgodności w sektorze bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem jej roli, odpowiedzialności, niezależności i efektywności. Finalnie przedstawione zostaną prawne ramy współpracy komórki compliance z zarządem i radą nadzorczą oraz omówione zostaną wymogi raportowania i kontakty z regulatorem.

Moduł II: Wymogi prawne dot. oferowania instrumentów finansowych i produktów ubezpieczeniowych, ochrona danych osobowych

W ramach tego modułu omówione zostaną wymogi prawne dot. oferowania instrumentów finansowych i produktów ubezpieczeniowych – osobno dla sektora finansowego i ubezpieczeniowego. Uczestnicy będą mieć możliwość wyboru między zajęciami dot. tematyki MiFiD i MAD/MAR, a zajęciami dot. modeli sprzedaży ubezpieczeń zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym. W drugiej części zajęć przedstawione zostaną węzłowe założenia unijnej reformy ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów rynków regulowanych.

Moduł III: Metody działania compliance w instytucji finansowej i soft skills oficera compliance

Przedmiotem tego modułu są praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem braku zgodności – metodyki i metodologie. Omówione zostaną także kwestie whistleblowingu w instytucjach finansowych, wyzwania i bariery w procesie digitalizacji oraz kompetencje miękkie skutecznego oficera compliance.

Moduł IV: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wymogi CRS, FATCA; praktyczne zarządzanie obszarem compliance w branży finansowej

Celem modułu jest wprowadzenie uczestników w obowiązki wynikające z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także tych dotyczących współpracy w zakresie wymiany informacji podatkowej. Wykorzystanie Polityki „Poznaj Swojego Klienta” (KYC), środków bezpieczeństwa finansowego w analizie aktualnych trendów w praktyce prania pieniędzy. Druga część modułu stanowi podsumowanie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności nabytych w czasie kursu w zakresie wdrożenia systemu zarządzania zgodnością, w tym wyzwań, trudności, pułapek oraz wykorzystania wiedzy, umiejętności i doświadczenia w realizacji zadań compliance.

Moduł V: Egzamin certyfikujący i uzyskanie certyfikatu „Approved Financial Compliance Officer”stempelrot

Egzamin sprawdza nabyte w czasie kursu wiedzę i umiejętności. Ma on postać testu jednokrotnego wyboru.

| Przebieg edycji WIOSNA 2018

  • Moduł I: 10.04.2018
  • Moduł II: 11.04.2018
  • Moduł III: 17.04.2018
  • Moduł IV: 18.04.2018
  • Egzamin AFCO: 24.04.2018

 

Dowiedz się więcej o kursie AFCO:

O kursie | Program | Trenerzy | Rejestracja